Improvisació i Acompanyament del Jazz I,II,III,IV

Dades generals

Nom de l'assignatura Improvisació i Acompanyament del Jazz I,II,III,IV
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer quadrimestre, segon quadrimestre
crèdits ECTS 8
Valor total en hores 240 Hores presencials lectives: 90
Altres hores presencials: 40
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 70
Professor/a Joan Monné, Agustí Fernández, Joan Díaz, Gorka Benítez, Pep O'Callaghan, Albert Bover
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Les assignatures amb números romans demanen haver aprovat abans el número anterior

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 3-6-8-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-6-7-8-9-11-17-19-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Expressar-se lliurement i amb veu pròpia, tant com a solistes com dins d’un combo o ensemble.
 • Conèixer, valorar i interpretar la improvisació en diferents estils de jazz.
 • Tenir coneixements de la història, l’estètica, la tècnica i les pràctiques de la improvisació en el Jazz.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Adquirir els coneixements necessaris per poder improvisar amb fluïdesa.
 • Desenvolupar una escolta conscient (audició activa) per tal de poder-se integrar, participar i influir en una improvisació.
 • Augmentar la sensibilitat auditiva i ampliar l’oïda musical.
 • Estimular i fomentar la creativitat.
 • Desenvolupar l’espontaneïtat amb l’instrument. Assolir la capacitat d’improvisar lliurement.
 • Saber aplicar aquesta capacitat en qualsevol context jazzístic.
 • Treballar la memòria auditiva i la capacitat de comunicació amb els altres estudiants.
 • Aprendre a tocar escoltant la resta del grup per tal de poder interactuar amb tots i cada un dels seus membres i aconseguir un so de conjunt. Ser conscient d’aquest so de conjunt.
 • Fomentar una actitud crítica i constructiva en el si del grup de jazz, basada en l’aprenentatge conjunt i en el contrast d’experiències.
 • Aprendre a pensar i valorar què passa durant una improvisació.
 • Aprendre les diferents facetes que pot prendre la invenció espontània.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Bàsics: estructura, swing i creativitat en la improvisació.
 • Patrons melòdics, rítmics i harmònics per a la improvisació: relació acords/escales. Teoria bàsica: intervals, escales major i menor. Acords. El cicle de quintes. Harmonies de l’escala major i menor.
 • Harmonies modals. Escales simètriques. Escales pentatòniques. Escales derivades i sintètiques.
 • Conceptes i límits d’acompanyament i improvisació en els diferents estils de jazz.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes es faran sempre amb l’instrument principal de cada estudiant.

Classes setmanals i col·lectives en què l’estudiant es construeix el seu propi llenguatge a través del descobriment de les possibilitats creatives que li ofereix la improvisació.

Pacte amb els estudiants sobre l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte les seves inclinacions.

Procés progressiu d’ampliació del concepte improvisatori. Es treballaran tècniques i recursos de les diverses tradicions jazzístiques i de la improvisació lliure aplicades al llenguatge del jazz, especialment els següents: l’atenció al so real, la imitació, el concepte d’“interplay”, la utilització de l’espai, l’ús de centres tonals-atonals, les noves tècniques instrumentals, la capacitat de concentració, l’autarquia i la pràctica de grup, l’equilibri sonor, els rols, les estratègies de posicionament, el dipol tensió-relax, l’energy playing, els silencis actius, els tempos intern i extern, la reducció del llenguatge, els reflexos, l’exploració dels límits i els contrastos, la investigació d’estructures rítmiques, els automatismes en la improvisació, la composició instantània, la captura de la inspiració, l’observació i l’anàlisi, les discussions obertes, etc.

Audició d’enregistraments, tant a classe com a casa. Discussions obertes i crítiques d’aquests enregistraments.

Assistència recomanada a concerts.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 3 ECTS
 • Treball autònom instrument – 3,5 ECTS
 • Treball autònom – 1,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant, de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres i exercicis a treballar a classe, i l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental individual. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es tindran en compte: actitud, interès, comprensió, participació en la dinàmica de les sessions, exercicis. Es tindrà en compte molt especialment l’evolució de l’estudiant durant cada un dels quadrimestres.

Al final de cada asignatura es farà un concert d’avaluació.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Participació en la dinàmica de les sessions Classes col·lectives 25%
Exercicis d'improvisació Classes col·lectives 25%
Transcripcions i enregistraments 2-3 per quadrimestre 25%
Avaluació de l'estudiant Final del quadrimestre 5%
Concert final Final del quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Per completar les classes pràctiques, es donarà discografia i bibliografia a fi que els estudiants interessats puguin seguir estudiant pel seu compte i ampliar coneixements.

El professor aportarà CDs que hauran de ser escoltats i comentats pels estudiants.

Lectures recomanades

BERLINER, Paul F.: Thinking in Jazz. The Infinite Art of Improvisation. Chicago and London (The University of Chicago Press), 1994..

BAILEY, Derek: Improvisation. Its Nature and Practice in Music. Dorchester (The Brit. Libr. Nat. Sound Arch.), 1992, 146 pàgines.