Perfeccionament rítmic MM

Dades generals

Nom de l'assignatura Perfeccionament rítmic música moderna
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 10
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 10
Professor/a David Gómez
Departament Jazz i Música Moderna

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No calen prerequisits

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: 3-6-8-13-15-17

Generals: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-17-21-22-23-24-25-26

Específiques: 1-2-3-4-5-6-7-9-10

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

 • Millorar la capacitat d’interacció i la cohesió amb la resta d’un grup en aspectes rítmics, mètrics i formals. 
 • Eixamplar l’horitzó musical i professional i complementar la formació global de l’estudiant; donant a conèixer estils, patrons i ritmes de variada procedència i natural.
 • Desenvolupar la versatilitat i capacitat d’adaptació a situacions diverses i la possibilitat d’autoformació permanent.

Objectius concrets de l'assignatura

 • Desenvolupar la versatilitat, la flexibilitat i l’espontaneïtat rítmica
 • Adquirir un acurat sentit del tempo (“time feel”) i del “groove”, tan metronòmic, com individual i col·lectiu.
 • Millorar el sentit de la mètrica i el control de la forma
 • Disposar de l’agilitat i els recursos necessaris per fer ús dels patrons rítmics més adequats a cada situació, llenguatge, o estil.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Aproximació i treball de diferents estils, patrons i esquemes rítmics;  en general, els mes significatius i/o adients per raons didàctiques, dins l’àmbit de la música moderna.
 • Exercicis per fomentar la independència corporal i la flexibilitat rítmica (polirítmies, compassos i tempos variats). 
 • Treball de la cohesió/conjunció grupal pròpia d’un grup de percussió; el “groove”, el “feel” propi de cada estil i de forma molt especial el “time feel” i la relació amb el metrònom.
 • Consciencia i capacitat de regulació/modulació del tempo interior en funció del tempo de grup i/o el tempo metronòmic.
 • La improvisació des del punt de vista d’un instrument de percussió. Memorització i repertori.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta un treball de pràctica musical i instrumental, en grup i individual, en els estils i llenguatges més característics. El treball autònom comporta l’estudi i la pràctica personal.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats formatives amb el seu contingut en ECTS, la metodologia d’ensenyament–aprenentatge i la seva relació amb les competències a assolir per l’estudiant:

 • Classes col·lectives – 1 ECTS
 • Treball autònom dirigit – 0,5 ECTS
 • Treball autònom – 0,5 ECTS

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes col·lectives comporta un treball de seguiment del progrés de l’estudiant, de guiatge i de treball conjunt i col·lectiu. El treball autònom comporta l’estudi personal i la preparació de les obres i exercicis a treballar a classe, i l’aplicació d’aquests continguts a la pràctica instrumental individual. 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, la correcta execució d'exercicis prèviament preparats i assajats

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Exercicis preparats durant el quadrimestre 75%
Assistència, participació i actitud a les sessions lectives durant el quadrimestre 25%

 

Fonts d'informació bàsica