Arranjaments del flamenco

Dades generales

Nom de l'assignatura Arranjaments del flamenco
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 24
Professor/a Feliu Gasull
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat Anàlisi del Flamenc i Tècniques de composició del Flamenc.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Instrumentar de manera diferenciada per als instruments de la base rítmica (piano, guitarra, contrabaix i bateria) utilitzant les característiques rítmiques i harmòniques, i fer els arranjaments instrumentals i formals propis d’aquest estil de música. 
  • Utilitzar els recursos d’instrumentació per a 1, 2, 3, 4 i 5 veus sobre progressions harmòniques, i també instrumentar els estàndards més característics de la música del flamenc.
  • Mostrar els recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música del flamenc amb vista a aconseguir la plena inserció al mercat professional. 
  • Atendre les necessitats expressives, idiomàtiques i d’estil que el mercat imposi.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Seqüències rítmiques característiques. Creació melòdica. Estils de la música del flamenc, voicings oberts i tancats. Sobreestructures harmòniques. Tensions-Clímax. Tècniques d’instrumentació a 1, 2, 3, 4, i 5 veus. Veu lead, solis, backgrounds, spreads, etc. Arranjaments i orquestració per a grups reduïts d’estàndards de diferents estils, i també composició de temes propis en funció dels treballs proposats.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

  • 3 hores setmanals de classe col·lectiva. L’estudiant participa en el seu propi aprenentatge. Es pacta amb l’estudiant l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els repertoris més significatius, tot i que el professor tindrà estructurada la seqüència de coneixements que cal adquirir i dominar. Procés progressiu d’especialització.
  • Treball de col·laboració amb els companys que incentivi l’esperit de solidaritat i de crítica constructiva. Construcció progressiva de capacitats d’autoaprenentatge i recerca de la necessària autonomia.
  • Les classes tindran dos enfocaments diferents. En unes s’analitzen d’exemples concrets per tal de comprovar com participen en major o menor mesura del seu context cultural, i que ens permeten així de comprendre’ls més clarament. A les altres, amb més voluntat de síntesi, es parteix de diversos plantejaments genèrics amb els quals es defineix una època o estil musical per poder-los aplicar tot seguit a casos particulars.
  • El tipus de exemples per treballar a classe o fora d’ella seran prou diversos (lectures, obres visuals o musicals, cinema...) com per utilitzar eines d’anàlisi diverses . S’incidirà especialment en aspectes que es puguin relacionar amb  temes de debat sobre cultura contemporània.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es té en compte l’avaluació del professor i, en menor mesura, l’autoavaluació i l’avaluació entre estudiants. Es té en compte l’evolució sessió a sessió. També es tindran en compte els treballs realitzats durant el curs i, especialment, el del final del quadrimestre. S’hauran de fer les interpretacions corresponents als arranjaments efectuats durant el curs. Els treballs es podran presentar en format MIDI, tot i que almenys un (el de final de curs) haurà de ser interpretat per músics.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència, actitud, interès, comprensió Tot el semestre 20%
Projecte final Tot el semestre 50%
Prova final Final del semestre 30%

 

Fonts d'informació bàsica

El professor posarà a l’abast de l’estudiant tot el material de bibliografia, scores, llibres, reduccions de tipus guió, CD, DVD, etc, que l’estudiant necessiti per a la seva completa formació.