Cambra MT

Dades generals

Nom de l'assignatura Cambra
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Semestral
crèdits ECTS 16
Valor total en hores 480 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 40
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 260
Professor/a Joan Asensio i Jose Miguel Vizcaya
Departament Música Tradicional

Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Ser estudiant de l' àmbit de flamenco a excepció del conjunt de flamenco fusió que està obert a estudiants de tots els departaments.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

CONTINGUTS

 • La interpretació en el si de la interpretació col.lectiva. Grup estàndard. Rols característics dels diferents instruments i seccions en cadascun dels grups i estils. Repertori habitual. Elements per a la interpretació col·lectiva. Elements per a la comunicació a través de la interpretació col·lectiva.
 • Tècniques d'assaig de grup, generals i específiques de l'estil. Interpretació col·lectiva en formacions de configuració diversa i representativa.
 • Interpretació de repertori clàssic i propi. Improvisació en el si de la interpretació de grup. Acoblament sonor i estilístic. Control auditiu de la interpretació col·lectiva i del propi rol en aquest conjunt. Adequació a uns requeriments estilístics concrets. Sonorització del grup en funció de paràmetres diversos. Iniciativa i adequació a la tasca col·lectiva.
 • Estudi de la tècnica aplicada en l' acompanyament al baile: rasgueados, arpegis, remates, falsetas.
 • Estudi de la forma en l' acompanyament al cante i baile en formacions diverses tradicionals i més transgressores..
 • Patrons rítmics: binaris, ternaris i de 12 temps.
 • Estudi de l'harmonia en l'acompanyament al cante i baile i en les falsetes com a solistes.
 • El compás flamenco: comprensió, assimilació i agilitat en tots els patrons rítmics

 

CONTINGUTS DE REPERTORI

 Muntatge de repertori tradicional i repertori no tradicional en la seva màxima expressió dins del flamenco, en les seves diverses formacions com:

 • Cante i guitarra.
 • Cante, guitarra i baile
 • Guitarres flamenques
 • Formació flamenco fusió, tipus: Guitarra flamenca, contrabaix, saxo soprano, cante, percussió.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia, d’ acord amb els objectius generals de l’ assignatura, serà activa i integradora. L’ alumne partirà dels coneixements previs i racionalitzarà els recursos tècnics i musicals que necessitarà posar en pràctica amb l’ objectiu de que cada nou aprenentatge serveixi de base a una progressiva autonomia musical i a la creació de criteris propis.

 

Les classes estaran formades per les següents activitats:

 • Assaigs del repertòri escollit.
 • Fomentar la interiorització rítmica dels patrons sense l’ instrument, amb la pràctica de palmes.
 • Interpretar en grup el muntatge de repertòri.
 • Complementar el caràcter pràctic de l’ assignatura amb material escrit.
 • Treball amb els companys que incentivi l’ estudi i col·laboració i l’ esperit d’ autocrítica.   
 • Realització d' una audició o una gravació al final del quadrimestra.
 • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)
 • Es treballarà sobre el repertori desglossat per a cada quadrimestre.
 • Es realitzaran audicions a classe periòdiques entre alumnes i professor acompanyants sobre les varietats estilístiques a tractar.
 • Es realitzarà una gravació a l'estudi de l'escola al final de cada quadrimestra.
 • Sesions de video de referència.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • S’articularà una avaluació continuada formada per l’avaluació inicial, la continua i la final. L'avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d'avaluació derivats d'activitats concretes d'avaluació com el progrés a classe i la realització d'audicions o concerts.
 • Durant tot el procés d’ensenyança-aprenentatge s’analitzaran les dificultats i els coneixements nous adquirits, fent partícip a l’estudiant del seu rendiment i del seu grau de consecució dels objectius marcats. Mitjançant aquest tipus d’ avaluació s’ obtindrà la informació sobre l’evolució durant el curs i s’establiran estratègies d’actuació davant les dificultats trobades.
 • Es revisarà periòdicament nivell tècnic i artístic de l’estudiant respecte a l’ avaluació inicial i la seva progressió durant el quadrimestre.
 • Es proposaran activitats de treball amb els companys per avaluar la col·laboració i l’ esperit d’ autocrítica entre els estudiants
 • L’ avaluació que determinarà la superació de l’ assignatura serà final i per tant,  sumativa; és a dir, es realitzarà un diagnòstic al final de tot el procés per tal de verificar si s’ han assolit els objectius marcats.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball a classe   5 0 %
Audicions (dins i fora del centre) Meitat i final Quadrimestre. 1 0  %.
Gravació Final Quadrimestre 1 0  %
Treball d' estudi a casa   1 5  %
Repertori   1 5 %

El professor posarà a l’abast de l’estudiant tot el material de bibliografia, scores, llibres, reduccions de tipus guió, CD, DVD, etc, que l’estudiant necessiti per a la seva completa formació

Fonts d’Informació bàsica

 

- Discografia de referència de flamenc.

- McGILL G.: Flamenco Jazz Real Book. Flamenco Live.com. Madrid 2006.

- CANTE POR CANTE: disco-libro didáctico: Jose Manuel Gamboa.

- Colección Niña de los Peines.

- MAGNA ANTOLOGIA DEL CANTE, Hispavox. 1954.

- GUITARRA FLAMENCA PASO A PASO. Colecció de tres DVD i llibret de partitures, RGB. Arte Visual. Madrid, 1996.

La Soleá en guitarra flamenca paso a paso (VI), RGB Arte visual, Madrid, 2001.

La alegría en guitarra flamenca paso a paso (IX), RGB Arte Visual, Madrid, 2002.

-WORMS, C.: Colección duende flamenco. (XVII volums). 1996-2003.

- RITO Y GEOGRAFÍA DEL CANTE. Colecció de 11 DVD. ALGA editores S:L.

- GAMBOA, J:M/NUÑEZ, F.: Enciclopedia del Flamenco de la A a la Z. (12 CD, i un llibret). Universal Music Group.

- Enciclopedia TARTESOS

- Rios Ruiz. M: EL GRAN LIBRO DEL FLAMENCO

- DAVID LEIVA: GUITARRA FLAMENCA: Tratado de acompañamineto al cante. Flamencolive.com: Solea1 y 2

- ENCICLOPEDIA DE LOS ESTILOS FLAMENCOS:  de la A a la Z: universal music group

- Portal web:  www.Flamenco.cat

- Portal web:  www.jondoweb