Fiscorn IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Fiscorn instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2658 Hores presencials lectives: 4180
Altres hores presencials: 72
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2658
Professor/a Josep Moliner
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics |Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Valorar el Fiscorn com una eina per a l´expressió i un vehicle per al gaudi personal.
 • Ser conscient dels diversos aspectes que configuren  la pràctica de la música instrumental, i organitzar-los adequadement.
 • Entendre l´instrument i establir-hi una relació que permeti aprofitar al màxim els recursos que ofereix.
 • Mostrar domini de la tècnica individual i de conjunt en tot tipus de repertori i valorar adequadament aquesta activitat interpretativa.
 • Valorar positivament la correcció i el respecte en la creació , interpretació i recepció de tot tipus de música.
 • Valorar la tècnica del Fiscorn com a base de l´expressió personal.
 • Posseir unes referències ideals de qualitat del so  i cercar el propi mitjançant l´oïda interna, l´autoescolta  i la tècnica.
 • Valorar i tenir interès i hàbit de seguiment de qualsevol manifestació musical.
 • Tenir uns concepte i uns coneixements globals de la música que  li permetin rendibilitzar la pràctica instrumental.
 • Interpretar un repertori el més ampli possible, cronològicament i estilística, i de pròpia creació com a pràctica d´improvització estilística.
 • Aplicar els coneixements teoricotècnics a la interpretació, utilitzant procediments com la memòria, la lectura i el transport.
 • Analitzar diferents aspectes i situacions en relació amb les obres interpretades.
 • Mostrar el grau d´educació tècnica en l´execució d´exercicis  de destresa i estudis.
 • Tenir coneixement teòric i pràctic sobre la funció, organització i qualitat de l´estudi personal.
 • Dominar la lectura a vista, la memorització, la creativitat, la improvització, el propi cos; tenir criteri personal i aplicar-lo al repertori treballat.
 • Escoltar música amb capacitat crítica i analítica com a complement de la pròpia formació instrumental i musical.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 

 CONTINGUTS TÈCNICS A  NIVELL GENERAL DE TOTA LA CARRERA:

Repertori solista. Repertori de conjunt.. Respiració i emissió.. L´embocadura.. El cos. Projecció i qualitat del so. El picat i el lligat.. Exercicis tècnics (escales, arpegis,…). El fraseig i els recursos expressius.. L´afinació.. La percussió del tamborí. Mètode d´estudi. Lectura d´una partitura. Tècniques de memorització. Interpretació en públic. Interès per les manifestacions musicals. Audició musical.

 CONTINGUTS ESPECÍFICS

Continguts específics que s´han d´assolir  als 2 primers cursos: 

 • Respiració i emissió:Consciència de la respiració.Control de la respiració.Emissió del so. Respiració fisiològica i respiració musical.Direcció i velocitat de l´aire.Quantitat d´aire necessari segons la tessitura.
 • Projecció i qualitat del so: Estabilitat en el so i el timbre.Pressió diafragmàtica. Columna d´aire.
 • Control dels matisos (dinàmiques) i manteniment de la qualitat sonora. La preparació de l´atac.
 • El picat i el lligat: Principi i final d´una nota.Atacs simples (El picat curt i l´staccato. El picat lligat). Atacs dobles triples i combinacions. Lligats. Combinacions d´articulacions i lligats.
 • Exercicis tècnics: Escales i arpegis amb totes les alteracions.L´escala cromàtica.Intervals. Combinacions.Fòrmules i patrons. Polirrítmies. Creació d´exercicis propis.
 • L´afinació:L´afinació harmònica vinculada amb l´afinació natural(pitagòrica).L´afinació melòdica.L´afinació del tamborí i el timbal.

 

 

Continguts específics que s´han d´assolir als 4 cursos:

 

 • El fraseig i els recursos expressius: La importància de la pulsació interna.  Dinàmica i fraseig. El vibrato. Les ornamentacions. El rubato. El frullato. El glissando.
 • Mètode d´estudi: Planificació.Estructuració.Rendibilitat.
 • Lectura d´una partitura: Lectura completa de qualsevol partitura per a l´instrument.Lectura a vista i transport.
 • Tècniques de memorització: Memòria auditiva. Repetició de fragments escoltats.Memòria visual. Repetició de fragments llegits.Memòria muscular. Repetició de combinacions de digitacions.
 • Interpretació en public: Posició corporal de l´alumne/a. Tècniques d´escena. Actitud a l´escenari. Participació en concerts i audicions d´alumnes. Preparació psicològica davant d´un concert o moment de compromís.
 • Interès per les manifestacions musicals: Informació sobre concerts. Comentari i impressions sobre concerts. Assistència a concerts.
 • Audició musical: Audició d´enregistraments on figuri el fiscorn.Escolta crítica i activa de la música  en general i els seus interprets.

 

CONTINGUTS DE REPERTORI

 

1er Curs

 

1Q

 • La Maria, Fiscorn i piano amb variacions,            Josep Serra
 • Sonata Nº3, violoncel i piano,                           A. Vivaldi
 • Andante and Rondo, Bombardí i piano                Antonio Capuzzi
 • Song for Ina, Bombardí i piano,                         Philip Sparke
 • Aubade, Bombardí i piano,                                Philip Sparke
 • Romance Op.62, Bombardí i piano                      Edward Elgar

 

2Q

 

 • Sonata Nº4, violoncel i piano,                            A.Vivaldi
 • The morning song, tuba i piano                         Roger Kellaway
 • Euphonium concerto, Bombardí i piano               Joseph Horovitz
 • Euphonium Music, Bombardí i piano                    Brian Bowen
 • Rhapsody for euphonium, Bombardí i piano          James Curnow
 • Fantasie Concertante,  Bombardí i piano             Jacques Casterérède

 

 

2on Curs

 

3Q

 

 • Variations in olden style, Tuba i piano,                Thomas Stevens
 • Euphonium Concerto, Bombardí i piano               John Golland
 • Concerto for Euphonium, Bombardí i piano          Philip Wilby
 • Euphoria Op. 75                                            Derek Bourgeois
 • Fantasia for Euphonium and Band                      Gordon Jacob
 • Suite Nº2 per violoncel Sol                                 J.S. Bach

 

4Q

 

 • La Folia, Saxhorn i piano                                   Marin Marais
 • Euphonium Concerto                                         Vladimir Cosma
 • Euphonium Concerto                                         Martin Ellerby
 • Soliloqui IX                                                      Christopher D. Wiggins
 • Pantomime                                                      Philip Sparke
 • Suite Nº 1 per violoncel Sol                                J.S. Bach

 

 

3er Curs

 

5Q

 

 • Suite Brève, saxhorn i piano                              Alfred Desenclos
 • Harlequin                                                       Philip Sparke
 • Variations on “The Carnival of Venice”                Jean B. Arban
 • Three miniatures, Tuba i piano                          Anthony Plog
 • Parallel Realities                                              Peter Meechan

6Q

 

 • Vent de dalt, fiscorn i piano                               Jordi Griso
 • Concerto for euphonium and band                      Amilcare Ponchielli
 • Solo de concurso para Bombardino                     Miguel Yuste
 • Fantasia di Concerto                                       E. Biccalari
 • Symphonic variants for euphonium and band       James Curnow

 

 

4rt Curs

 

7Q

 

 • Sonate für arpeggione und klavier                      Franz Schubert
 • 4 lyriske stykker                                             Torstein Aagaard-Nilsen
 • Sonate für euphonium and klavier                      Ito Yasuhide

 

8Q

 

 • Apunts, fiscorn i piano                                       Jordi Vilaprinyó
 • Euphonium Concerto Nº 2                                  John Golland
 • The Liberation of Sisyphus, Tuba i piano               John Stevens
 • Olle and steamboat jetty                                   Christian Lindberg

 

 

Metodes i estudis

 

 • 17 estudis caracteristics per a fiscorn – Josep Blanch i Reynalt
 • 17 petits estudis per a fiscorn – Josep Blanch i Reynalt
 • Ocho difíciles estudios, per a fiscorn – Pau Guanter
 • Metode complert per a fiscorn baix vol 1, 2, 3 i 4 – Pau Guanter
 • 31 studies for trombone – Michel Bleger
 • 60 studies for trombone – Ernest Miller
 • Arban Complete method for trombone and euphonium – Joseph Alesi and Brian Bowman
 • Melodius etudes for trombone – Joannes Rochut
 • New concert studies for euphonium vol 1 i 2 – Steven Mead
 • Perfonmance studies for euphonium – Steven Mead
 • Bel canto for euphonium – Steven Mead
 • The classical euphonium – Steven Mead
 • 20 dances for euphonium – Steven Mead
 • Mead meets Arban – Steven Mead
 • Mastering the tuba – Roger Bobo
 • Technical studies for brass clef instruments – Herbert L. Clarke
 • 20 minutes warm up (trombone) – Michel Davis
 • 100 original warm-ups – Charles Colin
 • 43 Bel canto studies – Marco Bordogni
 • Forty – One studies – Walter M. Smith

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

1:30 de clase individual, classes col·lectives, assistència obligatòria a les audicions, assistència a concerts…

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

45m (escalfament, tècnica, estudis, anàlisi) 45m obres i repertori.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Avaluació contínua

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació contínua Tot el quadrimestre 60%
Concert 2 al quadrimestre 20%
Classe col·lectiva 2 al quadrimestre 10%
Assistència a concerts, audicions   10%

 

 

Fonts d'informació bàsica

A part de tots els citats:

 

- Crivillé, J: Música Tradicional Catalana I,II i III

- Serra, Joaquim: Tractat d´instrumentació per a cobla.