Flabiol i tamborí IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Flabiol i tamborí instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2658 Hores presencials lectives: 4180
Altres hores presencials: 72
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2658
Professor/a Marcel Sabaté
Departament Música Tradicional

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Valorar el Flabiol i Tamborí  utilitzant ambdós instruments com una eina per a l´expressió i un vehicle per al gaudi personal.
 • Ser conscient dels diversos aspectes que configuren  la pràctica de la música instrumental, i organitzar-los adequadement.
 • Entendre l´instrument i establir-hi una relació que permeti aprofitar al màxim els recursos que ofereix.
 • Mostrar domini de la tècnica individual i de conjunt en tot tipus de repertori i valorar adequadament aquesta activitat interpretativa.
 • Valorar positivament la correcció i el respecte en la creació , interpretació i recepció de tot tipus de música.
 • Valorar la tècnica del Flabiol i Tamborí com a base de l´expressió personal.
 • Posseir unes referències ideals de qualitat del so  i cercar el propi mitjançant l´oïda interna, l´autoescolta  i la tècnica.
 • Valorar i tenir interès i hàbit de seguiment de qualsevol manifestació musical.
 • Tenir uns concepte i uns coneixements globals de la música que  li permetin rendibilitzar la pràctica instrumental.
 • Interpretar un repertori el més ampli possible, cronològicament i estilística, i de pròpia creació com a pràctica d´improvització estilística.
 • Aplicar els coneixements teoricotècnics a la interpretació, utilitzant procediments com la memòria, la lectura i el transport.
 • Analitzar diferents aspectes i situacions en relació amb les obres interpretades.
 • Mostrar el grau d´educació tècnica en l´execució d´exercicis  de destresa i estudis.
 • Tenir coneixement teòric i pràctic sobre la funció, organització i qualitat de l´estudi personal.
 • Dominar la lectura a vista, la memorització, la creativitat, la improvització, el propi cos; tenir criteri personal i aplicar-lo al repertori treballat.
 • Escoltar música amb capacitat crítica i analítica com a complement de la pròpia formació instrumental i musical.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 

 CONTINGUTS TÈCNICS A  NIVELL GENERAL DE TOTA LA CARRERA:

Repertori solista. Repertori de conjunt.. Respiració i emissió.. L´embocadura.. El cos. Projecció i qualitat del so. El picat i el lligat.. Exercicis tècnics (escales, arpegis,…). El fraseig i els recursos expressius.. L´afinació.. La percussió del tamborí. Mètode d´estudi. Lectura d´una partitura. Tècniques de memorització. Interpretació en públic. Interès per les manifestacions musicals. Audició musical.

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS

 

Continguts específics que s´han d´assolir  als 2 primers cursos:

 

 • Respiració i emissió:Consciència de la respiració.Control de la respiració.Emissió del so. Respiració fisiològica i respiració musical.Direcció i velocitat de l´aire.Quantitat d´aire necessari segons la tessitura.
 • Projecció i qualitat del so: Estabilitat en el so i el timbre.Pressió diafragmàtica. Columna d´aire.
 • Control dels matisos (dinàmiques) i manteniment de la qualitat sonora. La preparació de l´atac.
 • El picat i el lligat: Principi i final d´una nota.Atacs simples (El picat curt i l´staccato. El picat lligat). Atacs dobles triples i combinacions. Lligats. Combinacions d´articulacions i lligats.
 • Exercicis tècnics: Escales i arpegis amb totes les alteracions.L´escala cromàtica.Intervals. Combinacions.Fòrmules i patrons. Polirrítmies. Creació d´exercicis propis.
 • L´afinació:L´afinació harmònica vinculada amb l´afinació natural(pitagòrica).L´afinació melòdica.L´afinació del tamborí i el timbal.
 • La percussió del tamborí:Patrons rítmics. El rebot. Independència de flabiol i tamborí.

 

Continguts específics que s´han d´assolir als 4 cursos:

 

 • El fraseig i els recursos expressius: La importància de la pulsació interna.  Dinàmica i fraseig. El vibrato. Les ornamentacions. El rubato. El frullato. El glissando.
 • Mètode d´estudi: Planificació.Estructuració.Rendibilitat.
 • Lectura d´una partitura: Lectura completa de qualsevol partitura per a l´instrument.Lectura a vista i transport.
 • Tècniques de memorització: Memòria auditiva. Repetició de fragments escoltats.Memòria visual. Repetició de fragments llegits.Memòria muscular. Repetició de combinacions de digitacions.
 • Interpretació en public: Posició corporal de l´alumne/a. Tècniques d´escena. Actitud a l´escenari. Participació en concerts i audicions d´alumnes. Preparació psicològica davant d´un concert o moment de compromís.
 • Interès per les manifestacions musicals: Informació sobre concerts. Comentari i impressions sobre concerts. Assistència a concerts.
 • Audició musical: Audició d´enregistraments on figuri el flabiol i tamborí.Escolta crítica i activa de la música  en general i els seus interprets.

 

CONTINGUTS DE REPERTORI

 

Continguts de repertori a assolir els 2 primers cursos:

 

Estudis

      

 • COLIN, G i TEIRLINCK, G.: 50 Etudes techniques pour flûte a bec alto. Schott Frères. Brussel·les
 • LEÓN, J.: Exercicis de mecanisme per a flabiol i tamborí. Ed. Boileau. Barcelona.
 • LEÓN, J.: Mètode bàsic per al´estudi del flabiol i tamborí Vol. 1 i Vol. 2. Ed. DINSIC.
 • KEUNING, H.P.: 25etudes/25studies. Harmonia. Hilversum.
 • Preludes and Voluntaries. Schott. Londres.
 • PAULÍS, N.: Petits estudis per a Flabiol.
 • ANTSORENA, J. I.: Estudis per a Txistu i danses del País Basc de Jordi León.

 

Obres per a flabiol sol:

 

 • TELEMANN: Fantasies per a flauta sola. Transcripció de Marcel Sabaté.
 • TEMPREMENT, J.: La dansa del dragó. Transcripció de Jordi León.

 

Obres per a flabiol i piano:

 

 • LEÓN, J.: Variacions sobre un tema d´estil popular, op.21.
 • OLTRA, M.: Pastoral d´estiu (per a flabiol i tamborí). DINSIC. JAUME VILÀ
 • ANÒNIM: Greensleeves to a ground. L´harmonització i les variacions són de Jordi León.
 • BONET, N.: Danses llunyanes. Adaptació de Jordi León. 
 • DAMARÉ, E.: L´ocell i les roses. Polka, op. 153. Adaptació de Marcel Sabaté.
 • DAMARÉ, E.: Le merle blanc. Polka, op.161. Adaptació de Jordi León.
 • GILBERT, E.: Cinc miniatures. Zephyr. Brussel·les. Adaptació de Jordi León.
 • HAND, C.: Petite suite champêtre. Boosey & Hawkes. Londres. Adaptació de Jordi León.
 • HAVART, M.: Elsa. Mazurka. Original.
 • HAVART, M.: Passatemps. Cinc moviments. Original.
 • HAVART, M.: L´espavilat. Original.
 • MILFORD, R.: Three airs. Oxford University Press. Londres. Adaptació de Jordi León.
 • PAULÍS, N.: Dansa de la pastoreta (petit scherzo). Original.
 • PEARSON, W.: Three pieces. Schott&Co.Ltd. Londres. Adaptació de Jordi León.
 • TOLDRÀ, E.: Sardana per a flauta i piano. Transcripció de Marcel Sabaté.
 • BACH, J.S.: Sonata en Fa Major BWV 1033. Transcripció de Marcel Sabaté.
 • BACH, J.S.: Sonata en Fa Major. Schott&Co.Ltd. Londres. Adaptació de Bernat Castillejo.
 • BACH, J.S.: Suite en si menor. Adaptació de Jordi León.
 • CORELLI, A.: Suite en Fa Major. Adaptació de Jordi León.
 • TELEMANN, G, P.: Sonates en re menor i en Do Major. C. F. Peters. Nova York. Londres. Frankfurt. Adaptació de Jordi León.
 • VIVALDI, A.: Sonates en Fa Major i re menor. Müller. Süddeutscher Musikverlag, Heidelberg. Adaptació de Jordi León.

 

 

Sardanes obligades de flabiol (sardanes transcrites al piano per Jordi León o Bernat Castillejo)

 •  
 • BUSCARONS, Ll.: Ocellets enjogassats.
 • BUSCARONS, Ll.: L´avi Rau.
 • CERVERA, F.: La calàndria.
 • OLIVERAS, N.: El canari encara canta.
 • RIGAU, P.: La cançó de l´ocellet.
 • SANS, E.: Vora el niu.
 • SANS, E.: Vol d´orenetes.
 • SERRA I BONAL, J.: El rossinyol.

 

- Duets

 

 • LEÓN, J.: Cançons i danses populars catalanes per a dos flabiols.
 • MOLINER, J.: Ball de coques. Prades. Original per a dos flabiols i tamborí.
 • MOLINER, J.: Contradansa de la por. Original per a dos flabiols i tamborí.
 • PUERTAS, D.: Ball de Gegants de Cardedeu. Original per a dos flabiols i timbal.
 • PUERTAS, D.: Moment Oriental. Original per a dos flabiols (1993).
 • PUERTAS, D.: Ball de Gegants de la Pobla deSegur per a dos flabiols i timbal.
 • TELEMANN, G. PH.: Duett.Transcripció i adaptació de Jordi León.

 

Continguts de repertori a assolir  a 3r I 4rt curs:

Estudis

 

 • LEÓN, J.: Mètode bàsic per al´estudi del flabiol i tamborí Vol. 1 i Vol. 2. Ed. DINSIC.
 • Grans estudis romàntics. Recopilació de Jordi León.

 

Obres per a flabiol sol:

 

 • BACH, J.S.: Partita en La m. per a flauta sola.Adaptació de Marcel Sabaté.
 • HEBERLE, A.: Sonata brillant per a flauta soprà sola. Adaptació de Marcel Sabaté.
 • CARBONELL, A.: Sol·liloqui (“solo”de flabiol i tamborí). Revisió de Marcel Sabaté.

 

Obres per a flabiol i piano:

 •  
 • BLAY, J.J.: Concert per a flabiol i piano. Revisió de Bernat Castillejo
 • CARBONELL, A : Tres peces
 • DAMARÉ, E.: L´ocell i les roses. Polka, op. 153. Adaptació de Marcel Sabaté.
 • DAMARÉ, E.: Le merle blanc. Polka, op.161. Adaptació de Jordi León.
 • DONIZETTI, G.: Polonesa (sonata) per a flauta i piano.Transcripció de Jordi León.
 • LEÓN, J.: Fantasia i variacions sobre un tema italià, op.19.
 • LEÓN, J.: El vol d´un ocell.  
 • MOZART, W. A.: Concert per a flauta, K 314. Transcripció de Jordi León.
 • VIVALDI, A.: Concerto I “La tempesta di mare” opusX nº.1. Transcripció de Marcel Sabaté
 • BACH, J.S.: Sonata en Fa Major BWV 1033. Transcripció de Marcel Sabaté.
 • BACH, J.S.: Sonata en Fa Major. Schott&Co.Ltd. Londres. Adaptació de Bernat Castillejo.
 • BACH, J.S.: Suite en si menor. Adaptació de Jordi León.
 • TELEMANN, G, P.: Sonates en re menor i en Do Major. C. F. Peters. Nova York. Londres. Frankfurt.

- Sardanes obligades de flabiol

 

 • SERRA, JOSEP: La joguetona
 • RIGAU. P.: Una rialleta.
 • VILADESAU, R.: Com un passarell.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

45m (escalfament, tècnica, estudis, anàlisi) 45m obres i repertori.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Avaluació contínua

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació contínua Tot el quadrimestre 60%
Concert 2 al quadrimestre 20%
Classe col·lectiva 2 al quadrimestre 10%
Assistència a concerts, audicions   10%

 

 

Fonts d'informació bàsica

A part de tots els citats:

 

- Busqué, M: Virolet Sant pere.

- Crivillé, J: Música Tradicional Catalana I,II i III

- Els Garrofers: En Quiurze Perich, flabiolaire.

- Els Garrofers: Músics de flabiol i bombo.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: El flabiol Tradicional.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: Pautes per a una Unitat de programació de      Flabiol.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: Flabiol i tamborí. Consideracions tècniques per al seu aprenentatge.

- Serra, Joaquim: Tractat d´instrumentació per a cobla.

- Subirà, J: Cançons populars catalanes.