Repertori de música de cobla

Dades generals

Nom de l'assignatura Repertori específic  de la música de cobla
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer semestre
crèdits ECTS 12
Valor total en hores 360 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 9
Hores per treballs dirigits (no presencials): 21
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Josep Moliner
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer i valorar la panoràmica del repertori coblístic i la seva evolució, des de la creació de la cobla moderna, a finals del S. XIX, fins a l’actualitat.
 • Conèixer i valorar el repertori solístic del flabiol, el tible, la tenora i el fiscorn, amb llur evolució dins i fora de la cobla, aprofundint cada alumne en llur especialitat instrumental.
 •  Avaluar les diferents escoles o tendències interpretatives a partir del coneixement dels intèrprets més representatius de cada especialitat.
 •  Reconèixer -històricament i estilísticament- els trets identificatius més importants del repertori de sardanes i obres de concert per a cobla, així com del repertori cambrístic del flabiol,    el  tible, la tenora i el fiscorn.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Coneixements generals dels antecedents històrics de la cobla -lligats a l’evolució musical de la sardana- com a punt de partida dels instruments que la integren.
 • El repertori específic de la cobla considerat segons el tipus d’obra, segons l’època o segons les escoles o tendències compositives.
 • Estudi del repertori solístic del flabiol, el tible, la tenora i el fiscorn dins l’àmbit de la cobla, i així com del repertori cambrístic dels esmentats instruments.
 • El repertori vinculat a la interpretació, en funció dels diversos criteris interpretatius, així com de l’evolució dels propis instruments.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

15 classes o sessions de 3 hores setmanals distribuïdes en el següent pla de treball:

 • Sessió inicial: Salutació, plantejament pedagògic i avaluació inicial.
 • Bloc 1: El segle XIX. Lectura comentada d’articles musicològics sobra la cobla i la sardana. Trencats i seguits; sardana curta i sardana llarga; evolució instrumental de la cobla en el   decurs d’aquest període. Aparició de les primeres grans cobles-orquestres. Els balls vuitcentistes.
 • Bloc 2: 1ª meitat del s. XX. Expansió geogràfica i musical de la cobla i de la sardana. Consolidació del repertori. El naixement de la música de concert per a cobla. Títols i autors de referència. Instruments de cobla en l’àmbit simfònic.
 • Bloc 3: 2ª meitat del s. XX. Evolució del repertori en el decurs d’aquest període: títols i autors de referència. Esbarts dansaires: creació d’un repertori propi. Instruments de cobla en l’àmbit acadèmic. Cobles juvenils i escoles de cobla. El repertori cambrístic i les fusions.
 • Bloc 4: Estudi del repertori específic del flabiol, del tible, de la tenora i del fiscorn dins i fora de la cobla. Glossari de solistes destacats de diverses especialitats instrumentals. Evolució de l’estil interpretatiu. Anàlisi comentat d’algunes obres paradigmàtiques.   
 • Sessió específica,  dedicada a comentar, analitzar i corregir els treballs.
 • Sessió de cloenda: Anècdotes i curiositats. Suggeriments. Comiat.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Treballs escrits a desenvolupar per l’alumne:

 

                1. Confeccionar un llistat cronològic dels compositors de sardanes i música per a cobla més importants,nascuts entre 1800 i 1950, anotant els seus títols més representatius.

                2. Confeccionar un llistat del repertori solístic del propi instrument, segons les directrius que oportunament s’establiran a classe.

                3. Elaborar un glossari de solistes del propi instrument, històricament considerats, i un petit llistat dels solistes més destacats relacionats amb els altres instruments de la cobla.

Altres activitats:

 

                Assistència comentada a arxius sonors i documentals.

 

                Assistència a alguns assajos o concerts de cobla segons oferta i calendari.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 El professor avaluarà, de manera continuada, l’assistència i el grau de participació de cada estudiant a les sessions lectives, així com la qualitat dels treballs presentats.

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació continuada Durant tot el quadrimestre 50 % de la qualificació
Treball nº 1 2ª meitat del quadrimestre 20 % de la qualificació
Treball nº 2 2ª meitat del quadrimestre 20 % de la qualificació
Treball nº 3 2ª meitat del quadrimestre 10 % de la qualificació
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

 

Fonts d'informació bàsica

LLIBRE DE TEXT DE L’ASSIGNATURA:

 

                Anna Costal, Jaume Ayats i Joaquim Rabasseda. “SARDANES”  Quaderns de la REVISTA DE GIRONA, Nº 143. Diputació de Girona, 2009

 

Algunes fonts d’informació bibliogràfiques:

 

                C. Riera, J.M. Serracant i J. Ventura: DICCIONARI D’AUTORS DE SARDANES. Col·lecció MOS.

             2ª edició, 2002

           

            C. Ramió: LA SARDANA I LA MÚSICA DE COBLA, dins de l’Enciclopèdia de la Música, publicada       per Edicions 62.

 

            Jaume Ayats -i d’altres- : CORRER LA SARDANA. Col. Camí Ral. núm. 26. Rafael Dalmau, editor

            Barcelona, 2006

 

                Jaume  Nonell i Lluís Subirana: LA SARDANA, DANSA D’AVUI. Generalitat  de Cat., 1997.

                J. Mainar, J. Vilalta, Lluís Albert i d’altres:  LA SARDANA.  Vol. 1: El fet històric. Vol. 2: El fet musical.        Vol. 3: EL fet literari, artístic i social. Ed. Bruguera. Barcelona, 1970

                Autors diversos: COL·LECCIÓ “MOS”. Sel·lecció de diversos volums. Edita: GISC (Girona)  

 

 

Discografia actual (edicions destacades en format C.D.)

                Cobla LA PRINCIPAL DE LA BISBAL. Col·lecció “Sardanes d’or” (A.V.SARIÀ)

                Cobla SANT JORDI. Enregistraments de sardanes. Monogràfics a destacar: E. TOLDRÀ (A.MORALEDA)                R. FERRER (vol. 1-A.MORALEDA) (vol.2-PICAP) J. i R. LAMOTE DE GRIGNON; Josep SERRA; N. PAULÍS        (T.V.C.DISC)

                Cobla SANT JORDI. Enregistraments de música de concert per a cobla: Volums I, II i III. (T.V.C.DISC)     “Antoni Ros Marbà dirigint la cobla S. Jordi” (T.V.C.DISC) “BINOMIS” :Música per a cobla i piano       (COLUMNA MÚSICA)

                Cobla MEDITERRÀNIA. Balls vuitcentistes, vol. 1 i 2.(PICAP)  Música simfònica per a dues cobles (CM   de MC)  Monogràfic F. MARTÍNEZ COMÍN (TRAM) “MÚSICA PER A PIANO I COBLA” (PICAP)

                Cobla  LA PRINCIPAL DEL LLOBREGAT. Centenari JOAQUIM SERRA: Sel·lecció de ballets (A.        MORALEDA) 

                Cobla de CAMBRA DE CATALUNYA.  Col·lecció d’enregistraments monogràfics d’autors escollits:          Joaquim Serra, E. Casals, Borgunyó, Català,Vilà i Gandol, Oltra, etc.  

                NYDIA, la nova música per a cobla: Destacats autors actuals (T.V.C.DISC)

                MÚSICA PER A TENORA I PIANO: “PASSIÓ PER LA TENORA” J. Figaró/J. Vilaprinyó (A. MORALEDA)        “MOSAIC” J. Molina/R. Escalé (PICAP)

                MÚSICA PER A TENORA I ORGUE:  “OBRES DE MAX HAVART” J. Gispert/L. Rifà (ANGELICO DISC-            Perpinyà) “DE CANYA I DE CANONS” J. Molina/J.MªEscalona

                MÚSICA PER A CONJUNT DE TENORES: J. Molina i altres components. (DISCMEDI)

 

Discografia  històrica

                Enregistraments en discs de 33, 45 i 78 rpm. procedents de fonoteques públiques i/o col·leccions         particulars.

               

                (Alguns dels materials en qüestió podran ser facilitats pel professor)