Tenora IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Tenora instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2658 Hores presencials lectives: 4180
Altres hores presencials: 72
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2658
Professor/a Jordi Figaró
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • 1r Quadrimestre: Controlar la respiració i l’emissió de l’aire i aplicar a la interpretació un ús del cos adequat a la tenora. Millorar el control de l’afinació i mantenir una actitud oberta a nous aprenentatges i solidària amb els altres companys.
 • 2n Quadrim: Aplicar les noves tècniques i els recursos adquirits , en l’execució del repertori  de curs.
 • 3r Q : Adequar els criteris interpretatius segons el repertori sigui més popular o més culte.
 • 4t Q : Consolidar la sonoritat i la técnica instrumental: Afinar de manera equilibrada i estable ; timbrar correctament ; digitar amb lleugeresa ; interpretar sota criteri musical.
 • 5è Q : Saber comunicar les idees musicals amb rigor i coherència  interpretativa. Demostrar capacitats per millorar una interpretació de manera autònoma.
 • 6è Q : Gaudir de les bones interpretacions tant pròpies com alienes mantenint un esperit crític i pràctic a la vegada.  Aconseguir criteri interpretatiu partitura en mà , de manera prèvia a l’acció instrumental.
 • 7è Q : Disposar de les destreses i capacitats comunicatives pertinents , per tal d’interpretar el repertori de la tradició musical i altres repertoris actuals , amb la màxima qualitat.
 • 8è Q : Interpretar la música a través de l’instrument amb la màxima excel.lència, a través de la profunditat,  la sinceritat i el coneixement.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

CONTINGUTS TÈCNICS GENERALS: (Per als 4 cursos , però especialment per 1r per tal que l’estudiant ho aprengui a usar amb autonomia  i ho pugui aplicar a la resta de cursos.)

 • Utilització de tècniques de respiració  , on participa el diafragma per tal de dilatar al màxim la columna d’aire.
 • Aplicació de les tècniques relatives a l’embocadura: Ajustament muscular dels costats de les comissures dels llavis ; separació de les dues línees de les dents obrint mandíbula ; pràctica de notes llargues mantingudes i altres amb reguladors obrint i tancant per donar flexibilitat a l’embocadura ; utilització de ``l’articulació zero´´ adaptada a la tenora.
 • Diferenciació entre les articulacions seguents: lligat , estacat , picat-lligat , picat-esforçat, acampanat,  marcat. 
 • Tècniques concretes basades en la recerca i pràctica de les 5s i 8s justes (conscienciant d’evitar el vibrat en aquests casos per no estroncar la justesa d’aquests intervals) . Utilització de l’afinador per treballar l’afinació a casa i el piano. Interpretació de duos alumne-professor per a controlar l’afinació i els plans sonors.
 • Comprensió del fraseig musical, les línies melòdiques, la regla d’or, les tensions i distensions: melòdiques, harmòniques, dinàmiques i rítmiques.
 • Aplicació de les tècniques parlades a classe per arreglar-se les canyes.
 • Realització de tècniques del vibrat i adaptació d’aquest segons altura , volum sonor i funció interpretativa.
 • Potenciació de la lectura a vista a través de música pròpia i inèdita de l’instrument.
 • Coneixement dels diferents i múltiples camins interpretatius de la tenora.
 • Audició de cds per observar diferents maneres interpretatives i  resultats sonors.

CONTINGUTS ESPECÍFICS:

Es poden incorporar nous materials i obres que es considerin interessants i eficients per l’aprenetatge global.

1r  Bloc: (Aquest Bloc correspon al 1r curs)

 • Escales i arpegis majors i menors de memòria a ritme de semicorxeres”
 • Del mètode “Mètode per a tible i tenora de Salvador Hernández” els estudis nº 1-40.
 • Del mètode``Mecanismes per a tible i tenora´´de Jordi León , la 1a meïtat.
 • Mètode de tenora i tible” de Josep Coll Ligora, els estudis de la segona part i melodies de repertori.
 • Dels ``24 estudis per a tenora  i tible ´´ de Joan Elias els nº 1,4,5,13,21 i 22.
 • Dels ``Estudis Atonals´´de Guy Lacour adaptació de Jaume Vilà , els nº de l’1 al 12.

 

2n Bloc: ( Aquest Bloc correspon al 2n curs)

 • Del mètode “Mètode per a tible i tenora de Salvador Hernández” els estudis nº 41-80.
 • Dels ``24 Estudis per a tenora i tible” de J.Elias els nº 2,3,6,14,15,19 i 20.
 • Dels ``Estudis Atonals´´ de G. Lacour del nº 13 al 19.

 

3r Bloc : (correspon al  3r Curs)

 • Del mètode “Mètode per a tible i tenora de Salvador Hernández” els estudis nº 81-120.
 • Dels 24 Estudis , els nº 7,8,9,17,18 i 23.
 • Recull de fragments coblístics, 1a part.
 • Dels “28 capritxos per a tenora” de Joan Jordi Beumala els nº 1 al 10

 

4t Bloc:(Correspon al 4t curs)

 • Escales i arpegis en totes les tonalitats.
 • Del mètode “Mètode per a tible i tenora de Salvador Hernández” els estudis nº 121-150
 • Dels 24 Estudis , els 10,11,12,16 i 24
 • Recull de fragments coblístics , 2a part.
 • Dels “28 capritxos” els nº del 11 al 28.

 

CONTINGUTS de REPERTORI:

 

1r Bloc: ( pel 1r curs)

 • Sonata a M. C.” De Joan Josep Blay.
 • Concertino per a Corn anglès” de Gaetano Donizetti (ad. Jaume Vilà).
 • Paisatges”. “Tema i Variacions”, Colors” de Max Havart.
 • Diàlegs” de Xavier Boliart.
 • 3 danses per a tenora i piano” de Marcel Casellas.
 • Sardana del Vailet” i “Toc d’oració” de Pep Ventura, “El cavaller enamorat” de Joan Manén.
 • La meva petita terra” (2 tenores i piano) de Manell Camp.

 

2n Bloc:   ( pel 2n curs)

 • ”Scherzo” de Concepció Ramió
 • `Fantasia surrealista” de Josep Coll i Ferrando.
 • `Perfils” de Joan Elias.
 • `Tema i Variacions”, “ Pinzellades” de Max Havart.
 • “Haendeliana” d’Albert Guinovart.
 • ”Roselles de maig” de Paulí Peña.
 • `El fil d’Ariadna” de Jesús Santalistra.
 • ”10 Peludis de J. S. Bach”.
 • ”Sardana de les Monges” d’Enric Morera.

 

3r Bloc:  ( pel 3r curs)

 • `Peça per quintes´´ i a “Cor que vols” de Jordi Vilaprinyó.
 • `10 Preludis de J.S. Bach”.
 • `Concert en Do” de Max Havart
 • `Remembrança” de Joaquim Serra
 • `Romança per a tenora´´J. LL. Moraleda.
 • ”Colors del blanc” de Maria Rosa Ribas.
 • ”Pastoral d’hivern” de Manuel Oltra.
 • ”Caprici” i “Aquarel.la” de Xavier Boliart.

 

4t Bloc:  (pel 4t curs)

 • `Caprici´´de Joan Elias
 • `Recitatiu, 2 estampes i contemplació” de Conrad Setó.
 • ”So de sonata” de Mercè Torrents.
 • `Variacions sobre un tema de Domenico Scarlatti” de Marcel Bitch.
 • `Concertino da Camera” i “Monòleg de tardor” de Xavier Boliart.
 • `Abstraccions” (2 tenores i piano) de Josep Maria Pladevall.
 • `Gigue´´de J.M.Leclair (arranj, F.Elias)
 • `Sonata´´ nº 4 Haendel (arranj, F.Elias)
 • ”Suite Transtemporal” (tenora sola o 2 tenores) de Concepció Ramió
 • “Oasis” (tenora-cel.lo-piano) de Paulí Peña.
 • ”Fantasia-Rondó” (ten-cel-pn) de Jordi Vilaprinyó.
 • ”Mar incandescent” (ten-cel-pn) i “Instants nº 2” (ten-flauta-pn) de Mercè Torrents.

 

CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: (en els diferents cursos depenent de les necessitats de l’estudiant)

 • Onze estudis expressius ´´(adaptació de J.León) , repàs de grau professional.
 • Divuit petits estudis´´ (adaptació de F.Elias) , repàs de grau professional.
 • Mètode per a tible i tenora´´ de Josep Coll i Ligora
 • 6 estudis per a ten/ti´´ de Joan Elias.
 • Recull d’estudis d’Enric Barnosell.
 • 19 estudis duos adaptats per a Jaume Vilà.
 • Escales i arpegis de Bayer , transportant a diferents tons.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

.En aquesta assignatura es fa 1h i ½  de classe a la setmana de treball individual , però en alguns quadrimestres s’aporten 10 -15 minuts d’aquest temps per treballar col.lectivament tots els alumnes I.P.

.L’estudiant i el professor pactaran  l’enfocament de l’assignatura , tenint en compte la inclinació de l’alumne cap els diferents tipus de repertori , i la incidència en les obres més significatives.

.Es demanaran alguns exercicis col.lectius , per tant s’ha de contemplar el fet que els estudiants es trobin algunes estones per practicar junts tècniques i repertori . Així es potenciarà la crítica constructiva i l’autonomia d’aprenentatge.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Temporalització d’una classe: ( Repartiment dels 90 minuts pertinents )
 • 10 minuts  per tècniques d’escalfament, (Apartat de Continguts Tècnics Generals)
 • 15 m  per tècnica de digitació ( escales , mecanismes , etc.)
 • 15 m  per estudis melodico-expressius
 • 20 m  per Estudis tècnics complets
 • 20 m  pel  Repertori Específic de l’instrument i les adaptacions pertinents.
 • 10 m més la suma dels complementaris d’altres estudiants per petites cambres.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Durant els 2 primers quadrimestres s’avaluarà principalment l’evolució feta per l’estudiant , per tant els criteris d’avaluació més importants seran:

1-Comprensió dels conceptes

2-Adaptació de l’alumne a les noves demandes.

3-Entrega i perseverància en l’estudi

4-Aplicació de les idees comentades a altres exemples similars

 

En el 2n i 3r curs es valorarà més concretament el nivell assolit per l’alumne.En aquest període els criteris d’avaluació seran principalment:

1-La justesa d’afinació

2-La validesa del so i del timbre

3-L’expressió musical (dolcesa d’atacs , demostració dels punts d’arribada de tensió, etc)

4-Manteniment del tempo

5-Coordinació tècnica

6-Adequació del vibrat

 

I durant els últims quadrimestres es planteja l’assoliment d’un nivell professional

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació Continua 1r mes 25%
Concert 2n mes 15%
Aavaluació continua 3r mes 30%
Concert 4t mes 25%
Participació en formacions Quan hi sigui 20%

 

Fonts d'informació bàsica

A part de tots els citats:

 

- Busqué, M: Virolet Sant pere.

- Crivillé, J: Música Tradicional Catalana I,II i III

- Els Garrofers: En Quiurze Perich, flabiolaire.

- Els Garrofers: Músics de flabiol i bombo.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: El flabiol Tradicional.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: Pautes per a una Unitat de programació de      Flabiol.

- Seminari d´ensenyament dels instruments tradicionals: Flabiol i tamborí. Consideracions tècniques per al seu aprenentatge.

- Serra, Joaquim: Tractat d´instrumentació per a cobla.

- Subirà, J: Cançons populars catalanes.