Tible IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Tible instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2658 Hores presencials lectives: 4180
Altres hores presencials: 72
Hores per treballs dirigits (no presencials): 0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2658
Professor/a Jordi Vilaró
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura |Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

1r Quadrimestre: Mantenir una actitud autocrítica , oberta a nous aprenentatges i solidària amb els altres companys.

2n Quadrim: Aplicar les noves tècniques i els recursos adquirits , en l’execució del repertori  de curs.

3r Q : Adequar els criteris interpretatius segons el repertori sigui més popular o més culte.

4t Q : Consolidar la sonoritat i la técnica instrumental,ossia: Afinar de manera equilibrada i estable ; timbrar correctament ; digitar amb lleugeresa ; interpretar sota criteri musical.

5è Q : Saber comunicar les idees musicals amb rigor i coherència  interpretativa. Demostrar capacitats per millorar una interpretació de manera autònoma.

6è Q : Gaudir de les bones interpretacions tant pròpies com alienes mantenint un esperit crític i pràctic a la vegada.  Aconseguir criteri interpretatiu partitura en mà , de manera prèvia a l’acció instrumental.

7è Q : Disposar de les destreses i capacitats comunicatives pertinents , per tal d’interpretar el repertori de la tradició musical i altres repertoris actuals , amb la màxima qualitat.

8è Q : Interpretar la música a través de l’instrument amb la màxima excel.lència.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

CONTINGUTS TÈCNICS GENERALS: (Per als 4 cursos , però especialment per 1r per tal que l’estudiant ho aprengui a usar amb autonomia  i ho pugui aplicar a la resta de cursos.)

 

*Utilització de tècniques de respiració  , on participa el diafragma per tal de dilatar al màxim la columna d’aire.

*Aplicació de les tècniques relatives a l’embocadura: Ajustament muscular dels costats de les comissures dels llavis ; recobriment total del llavi superior forrant les dents ; recobriment parcial del llavi inferior forrant les dents ; separació de les dues línees de les dents obrint mandíbula ; pràctica de notes llargues mantingudes i altres amb reguladors obrint i tancant per donar flexibilitat a l’embocadura ; utilització de ``l’articulació zero´´ adaptada al tible.

*Diferenciació entre les articulacions seguents: lligat , stacat , picat-lligat , acampanat , marcat. 

*Tècniques concretes basades en la recerca i pràctica de les 5s i 8s justes (conscienciant d’evitar el vibrat en aquests casos per no estroncar la justesa d’aquests intervals) . Utilització de l’afinador per treballar l’afinació a casa.

*Aplicació de les tècniques parlades a classe per arreglar-se les canyes.

*Realització de tècniques del vibrat i adaptació d’aquest segons altura , volum sonor i funció interpretativa.

*Audició de cds per observar diferents maneres interpretatives i  resultats sonors.

 

CONTINGUTS ESPECÍFICS:

 

1r  Bloc: (Aquest Bloc correspon al 1r curs)

*Del mètode ``Escales i Arpegis per a ti/ten ´´de Francesc Elias , en semicorxeres fins a 3  alteracions.

*Del mètode``Mecanismes per a tible´´de Jordi León , la 1a meïtat.

*``Mètode de ten/ti´´ de Josep Coll Ligora, els estudis nº 79,80,84,87,91,97,98 i 99 de la 1a part , i de la 2a part del nº 4 al 20. (repàs de grau mig , Dels ``24 en preferència sense partitura)

*Del mètode``24 estudis per a ten i ti ´´ de Joan Elias els nº 1,4,5,13,21 i 22.

*Dels ``Estudis Atonals´´de Guy Lacour adaptació de Jaume Vilà , els nº de l’1 al 4. ( en preferència sense partitura)

*Dels ``15 estudis cantants´´ de H.Klosé els nº 8 i 14

 

2n Bloc: ( Aquest Bloc correspon al 2n curs)

*Del mètode d’escales i arpegis , en semicorxeres fins a 5 alteracions.

*Del mètode ``Mecanismes per a tible´´ de J.León , la 2a meïtat.

*Dels ``24 Estudis per a ti/ten´´ de J.Elias els nº 2,3,6,14,15,19 i 20.

*Dels ``Estudis Atonals´´ de G.Lacour del 5 al 9.

*Dels ``25 Estudis de mecanisme per a saxofon´´de H.Klosé els nº 16 i 20.

 

3r Bloc : (correspon al  3r Curs)

*Escales i arpegis fins a 6 alteracions(semicorxeres)

*Dels 24 Estudis , els nº 7,8,9,17,18 i 23.

*Dels estudis atonals , del nº 10 al 15.

*Recull de fragments coblístics, 1a part

*Dels``Exercicis diaris per a clarinet´´de H.Klosé els nº 6 i 10.

 

4t Bloc:(Correspon al 4t curs)

*Escales i arpegis en totes les tonalitats.

*Dels 24 Estudis , els 10,11,12,16 i 24.

*Dels estudis atonals del 16 al 19.

*Recull de fragments coblístics , 2a part.

*De ``Escola Moderna del Saxòfon´´de M.Decruck, els nº 4,22,27 i 28.

 

CONTINGUTS de REPERTORI:

 

1r Bloc: ( pel 1r curs)

.``Apassionada´´d’E. Sans (sardana , arranj J.Vilaró)

.``Teresa´´de V.Bou (sard, arranj J.Vilaró)

.``Fent-se clar´´de R.Serrat (sard, arranj F.Elias)

. De Max Havart :``Atreviment´´,``Contalla´´ i ``Pallissa´´.

.``Le petit Ane Blanch´´J.Ibert (arranj F.Elias)

.``Humoresque´´A.Dvorack (arranj. F.Elias)

 

2n Bloc:   ( pel 2n curs)

.``Xiroia´´de Josep Serra(sard, arranj J.Vilaró)

.``Record´´d’E.Barnosell (sard,arranj J.Vilaró)

.``Gallardia´´de C.Saló (sard, arranj J.Vilaró)

.``Divertiment en Swing´´Jordi Vilaprinyó

.``Peça per quartes´´J.Vilaprinyó

. L’Allegro de``Sarabanda et Allegro´´ de G.Gróvlez (arranj F..Elias)

. L’Allegro del ``Concert per Oboè´´de R.Strauss (arranj J.León)

.``Sonata nº 3´´de Haendel per violí , (arranj F.Elias)

.``Tres danses per a tenora´´de Marcel Caselles.

 

 

3r Bloc:  ( pel 3r curs)

.``Peça per quintes´´de J.Vilaprinyó

.``Rondó-Dolçaina´´de J.Vilaprinyó

.``En Saleta i amics´´de C.Saló (sard, arranj J.Vilaró)

.``Sonata´´ opus 4 de  F.Mendelssohn ( arranj F.Elias)

.``Giga ´´ Murcia-Zamacois

.``Chanson et Passepied´´de J.Rueff (arranj, F.Elias)

.``Tema i Variacions´´de M.Havart

.``Romanza per a tenora´´J.LL.Moraleda (arranj per a tible Roger Cucurella)

 

4t Bloc:  (pel 4t curs)

.``Caprici´´de Joan Elias

.``Scherzo´´ de Jordi Vilaprinyó

.``Divertiment en Swing nº 2 ´´ J.Vilaprinyó

.``Concert per a tible´´ de Tomàs Gil Membrado

.``Variacions per a tible i piano´´ de Víctor Boix

``Divertiment´´ de M.Havart

.``Gigue´´de J.M.Leclair (arranj, F.Elias)

.``Sonata´´ nº 4 Haendel (arranj, F.Elias)

 

CONTINGUTS COMPLEMENTARIS: (en els diferents cursos depenent de les necessitats de l’estudiant)

-``Onze estudis expressius ´´(adaptació de J.León) , repàs de grau mig.

-``Divuit petits estudis´´ (adaptació de F.Elias) , repàs de grau mig.

-``Mètode per a tible i tenora´´ de Josep Coll i Ligora

-``6 estudis per a ten/ti´´ de Joan Elias.

- Mètode d’E.Barnosell.

- Escales i arpegis de Bayer , transportant a diferents tons.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 

.En aquesta assignatura es fa 1h i ½  de classe a la setmana de treball individual , però en alguns quadrimestres s’aporten 10 -15 minuts d’aquest temps per treballar col.lectivament tots els alumnes I.P.

.L’estudiant i el professor pactaran  l’enfocament de l’assignatura , tenint en compte la inclinació de l’alumne cap els diferents tipus de repertori , i la incidència en les obres més significatives.

.Es demanaran alguns exercicis col.lectius , per tant s’ha de contemplar el fet que els estudiants es trobin algunes estones per practicar junts tècniques i repertori . Així es potenciarà la crítica constructiva i l’autonomia d’aprenentatge.

 

7-Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

.En aquesta assignatura es fa 1h i ½  de classe a la setmana de treball individual , però en alguns quadrimestres s’aporten 10 -15 minuts d’aquest temps per treballar col.lectivament tots els alumnes I.P.

.L’estudiant i el professor pactaran  l’enfocament de l’assignatura , tenint en compte la inclinació de l’alumne cap els diferents tipus de repertori , i la incidència en les obres més significatives.

.Es demanaran alguns exercicis col.lectius , per tant s’ha de contemplar el fet que els estudiants es trobin algunes estones per practicar junts tècniques i repertori . Així es potenciarà la crítica constructiva i l’autonomia d’aprenentatge.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Temporalització d’una classe: ( Repartiment dels 90 minuts pertinents )

-10 minuts  per tècniques d’escalfament, (Apartat de Continguts Tècnics Generals)

-15 m  per tècnica de digitació ( escales , mecanismes , etc.)

-15 m  per estudis melodico-expressius

-20 m  per Estudis tècnics complets

-20 m  pel  Repertori Específic de l’instrument i les adaptacions pertinents.

-10 m més la suma dels complementaris d’altres estudiants per petites cambres.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Durant els 2 primers quadrimestres s’avaluarà principalment l’evolució feta per l’estudiant , per tant els criteris d’avaluació més importants seran:

1-Comprensió dels conceptes

2-Adaptació de l’alumne a les noves demandes.

3-Entrega i perseverància en l’estudi

4-Aplicació de les idees comentades a altres exemples similars

 

En el 2n i 3r curs es valorarà més concretament el nivell assolit per l’alumne.En aquest període els criteris d’avaluació seran principalment:

1-La Justesa d’afinació

2-La validesa del so i del timbre

3-L’expressió musical (dolcesa d’atacs , demostració dels punts d’arribada de tensió, etc)

4-Manteniment del tempo

5-Coordinació tècnica

6-Adequació del vibrat

 

I durant els últims quadrimestres es planteja l’assoliment d’un nivell professional.

  • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova d’Avaluació Continua 1r mes 20%
Concert 2n mes 30%
Prova d’avaluació continua 3r mes 20%
Concert 4t mes 30%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

 

 

9-Fonts d’Informació bàsica

Fonts d'informació bàsica

A part de tots els citats:

 

A nivell de llibres i mètodes a part de tots els anotats en els blocs  de continguts també s’ha de conèixer el mètode complet per a tible , publicat per la Generalitat i fet per en Joan i Francesc Elias , llibre de grau mig però que també consta d’informació valuosa sobre les canyes i l’instrument i a la vegada té molt repertori popular.

Hi ha molts llibres editats sobre temes relacionats amb les cobles,els compositors i la història de la música catalana que són un complement necessari per ampliar informació i coneixements.

Tots els cds editats per cobles , que l’estudiant ha d’escoltar amb criteri i rigor.

I també hi ha programes de televisió que es poden trobar per internet així com youtube els qual són elements  a tenir en compte i recursos de possibles coneixements.