Acordió diatònic IS

Dades generals

Nom de l'assignatura Acordió diatònic instrument secundari
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 12
Valor total en hores 360 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 25
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 290
Professor/a Caterina Plana
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

Primer quadrimestre

 • Posar les bases del mètode més adequat i personalitzat d’estudi.
 • Mostrar un equilibri correcte de l’instrument.
 • Posar les bases dels principals valors tècnics propis de l’acordió diatònic estàndard.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament de la melodia.
 • Segon quadrimestre
 • Desenvolupar aptituds per a l’aprenentatge imitatiu.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament dinàmic de l’instrument.
 • Situar el repertori propi de l’acordió diatònic a Catalunya com a fet social i cultural.

 

Tercer quadrimestre

 • Desenvolupar aptituds per a la lectura  sobre el material musical que se li proposa.
 • Mostrar uns principis bàsics sobre el tractament harmònic de l’instrument.
 • Treballar la comunicació, com a intèrpret, de les estructures, idees i materials musicals amb rigor.
 • Posar les bases per la interpretació en públic.

 

Quart quadrimestre

 • Assimilar un hàbit de treball constant i eficaç.
 • Posar les bases de coordinació de les dues mans.
 • Posar les bases de la funció d’acompanyament de l’instrument
 • Interpretar el repertori tradicional de la música tradicional catalana amb el tractament adequat que requereix l’estil i el gènere.
 • Desenvolupar aptituds per a la recreació de material musical de la tradició catalana, construint una idea coherent i pròpia de les interpretacions que se li proposen.

 

Cinquè quadrimestre

 • Demostrar capacitat per interactuar musicalment en els diferents projectes musicals participatius.
 • Treballar la interpretació sobre material original i material transcrit.
 • Desenvolupar la funció d’acompanyament de l ‘instrument

 

Sisè quadrimestre

 • Interpretar el repertori tradicional en general amb el tractament adequat que requereix l’estil i el gènere.
 • Aprofundir en la interpretació en públic
 • Experimentar amb valors tècnics propis del repertori específic de l’instrument, tant de la tradició catalana, com de d’altres tradicions on l’acordió diatònic hi sigui present.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Primer Curs

Continguts tècnics:

 • Desenvolupament d’un correcte equilibri de l’instrument.
 • Treball bàsic dels principals valors tècnics propis de l’acordió diatònic: varietat d’emissió i qualitat del so, i varietat de toc i articulació.
 • Treball sobre el tractament melòdic amb la mà dreta.
 • Desenvolupament del tractament dinàmic de l’acordió diatònic.

 

Continguts de repertori:

 • Treball imitatiu melòdic sobre repertori acordionístic de la tradició catalana.
 • Repertori modal propi de l’acordió diatònic.

 

 

Segon Curs

Continguts tècnics:

 • Desenvolupament d’aptituds per a la lectura de material propi de la música tradicional.
 • Treball bàsic sobre el tractament harmònic de l’acordió diatònic: sistematització de progressions harmòniques bàsiques i escales associades.
 • Exercicis de coordinació bàsics d’ambdues mans sobre patrons propis de les formes tradicionals catalanes.
 • Exercicis d’acompanyament tenint de referència els principals gèneres de la tradició musical catalana.

 

Continguts de repertori:

 • Repertori de la música tradicional catalana. Tractament adequat segons estil i gènere a partir de material notat.
 • Recreació de repertori de la música tradicional catalana.

 

 

Tercer Curs

 

Continguts tècnics:

 • Participació en diferents projectes musicals participatius. S’incidirà en l’escolta i la cohesió en el treball grupal.
 • Exercicis d’acompanyament diversos sobre gèneres de d’altres tradicions i àmbits.
 • Transcripció de tècniques específiques per a l’acordió diatònic i la seva interpretació.

 

 Continguts de repertori:

 • Interpretació sobre material original i material transcrit específic d’acordió diatònic de la tradició catalana i de d’altres tradicions.
 • Repertori tradicional de la música catalana i de d’altres tradicions amb el tractament adequat que requereix l’estili el gènere.
 • Repertori adaptat de d’altres instruments de la tradició catalana.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)
 • L’assignatura es treballarà de manera presencial.
 • Cada sessió de classe s’estructurarà principalment en dues meitats: una on es treballaran les tècniques específiques de l’instrument i una altra dedicada al repertori (vinculat a la tècnica plantejada anteriorment). En cada sessió es propiciarà la reflexió i el sentit crític de l’estudiant.
 • A final de quadrimestre es proposarà un treball individual relacionat amb les tècniques treballades i un treball individual relacionat amb el repertori. Els dos s’hauran de presentar en audició.
 • L’estudiant coneixerà o bé a través de l’audició o de materials notats les peces de repertori que interpretarà.
 • Es dedicarà atenció a la forma de digitar en funció de l’estil i del tipus de textura de cada peça. Es treballarà la precisió rítmica i un treball acurat sobre l’equilibri sonor.
 • Caldrà assimilar els diversos graus de dificultat tècnica i de coordinació dels elements físics utilitzats, de tal manera que el propi estudiant pugui aplicar posteriorment i de forma progressiva els seus coneixements pel que fa a la posició dels braços, equilibri de l’instrument, tensions al canell, colze i espatlles i, finalment, el control sonor.
 • Es realitzarà una fragmentació formal de la peça que inclogui l’anàlisi harmònica, melòdica, rítmica i dinàmica. L’aplicació d’aquest treball es veurà reflectida posteriorment en peces de diferents gèneres i estils, tant de la tradició catalana, com de d’altres músiques tradicionals.
 • El professor farà un seguiment constant del grau de motivació que l’estudi de les diverses etapes del repertori suscita en l’estudiant, combinant i motivant permanentment la preparació de repertori de qualitat.
 • L’estudiant presentarà el seu treball mitjançant audicions internes per als seus companys al principi, amb l’objectiu de finalment fer-ho a través d’audicions públiques.

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 

 • Cada sessió s’estructurarà en dues parts:

1ª (20 min): Exercicis vinculats al treball del so.

                    Exercicis de desenvolupament harmònic de l’instrument.

                    Exercicis d’agilitat i coordinació.

                    Exercicis de desenvolupament melòdic de l’instrument.

                    Exercicis d’acompanyament.

                    Exercicis d’improvisació.

2ª (20 min):  Repertori vinculat al treball tècnic.

 

 • Es dedicarà una sessió  per perfeccionar els treballs que es presentaran en audició (40 min)
 • S’avaluaran els continguts tècnics treballats en una sessió, prèvia a l’audició (40 min).
 •  -Audició (1h 30min)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 

 • L’avaluació serà contínua.
 • Es tindrà en compte l’assistència, ja que l’assignatura és presencial.
 • Es valorarà que l’estudiant realitzi els treballs que se li proposen. Tant a classe com les hores d’estudi que l’estudiant hi dediqui.
 • Es valorarà la bona disposició i actitud.
 • Principalment es tindrà en compte: el correcte equilibri de l’instrument, el control sonor i la claredat en l’exposició dels diversos materials sonors, la capacitat tècnica, precisió rítmica i nivell de comprensió de la peça; la projecció sonora amb la qual s’exposen els continguts esmentats i l’actitud psicològica amb la qual es fa front als problemes que puguin sorgir durant la interpretació.
 • Es tindrà en compte l’assimilació del repertori, així com el treball dut a terme dins de l’aula i la motivació amb la qual es fa front el treball que se li proposa.

 

 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Cada sessió s’avalua Dins de les sessions quadrimestrals 60%
Activitat conjunta   0%
Preparació i plantejament de l’audició Final de cada quadrimestre 10%
Avaluació de la tècnica adquirida Final de cada quadrimestre 10%
Audició Final de cada quadrimestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

Alfayé, I; Belda, C; Serafini, M; Tapia, J. (2006). Pirinés. Pirinèus. Pirineus. Pirinioak. Euskal Herriko

     Trikitixa Elkartea: Zarautz.

Associació “Danses a la Plaça del Rei”. [et al.] ( 1995). Punt de Trobada. Vol.1. Associació “Danses a la 

     Plaça del Rei”; Centre Artesà Tradicionàrius; Aula de Música Tradicional i Popular: Barcelona.

Associació “Danses a la Plaça del Rei”. [et al.] ( 1995). Punt de Trobada. Vol.2. Associació “Danses a la

     Plaça del Rei”; Centre Artesà Tradicionàrius; Aula de Música Tradicional i Popular: Barcelona.

Belda, C. [et.al.] (1998): Proposta de notació estàndard per a l’acordió diatònic [en línia].

     http://members.tripod.com/josep_maria/notació.html.

Blasco, A. [et al.] (2010). L’aventura dels acordions als Pirineus. Revista Sons, 17, 14-41.

Blasco, A. [et al.] (1996). Trobada amb els acordionistes del Pirineu 20 anys.

     (1976-1996). Associació Arsèguel i els Acordionistes del Pirineu.

Comasòlives, J. (1998). Els acordionistes i la tradició de l’acordió a Castellar del

     Vallès. Plaça Vella, 43, 5-69.

Crivillé, J.( 1983). Música Tradicional Catalana III. Danses. Col·lecció Neuma. Publicacions Clivis:

     Barcelona

Egea, M. (2008) Iniciació a la viola de roda. Dinsic Publicacions Musicals: Barcelona.

Gómez, J. [et.al.] (1998). Recull de Sardanes I. Del Contrapàs a la Sardana Actual. Federació

     Sardanista de Catalunya: Barcelona.

Itramnas, S. (1890-92). Nuevo y sencillo método de acordeón a sistema mixto, o sea por

     música y por números. Barcelona: Juan Ayné. (Biblioteca Nacional, M/3014).

Jiménez, P. (2006a): Reia’lboc1 [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html.

Jiménez, P. (2006b): Reia’lboc2 [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html.

Jiménez, P. (2006b): Masurques diatòniques progressives [en línia].

     http://personales.ya.com/claudelluna/html/reialboc/obres.html

Lozano, N (2011). El cuplet català. Projecte final de d’acordió diatònic- Departament de Música

     tradicional. Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya.

Marimon, F. (1987). Mètode d’acordió diatònic. Barcelona: Departament de

     Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Marimon, F. (2007). 50 partitures per a acordió diatònic. Generalitat de Catalunya. Departament de

     Cultura i Mitjans de Comunicació: Barcelona.

Pignol, N; Milleret, S. (1995): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.1. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (1999): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.2. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (2002): Mèthode d’accordéon diatonique. Vol.3. Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Pignol, N; Milleret, S. (2008): Lire une partition a l’accordéon diatonique.Grenoble: Productions

     MusTraDem.

Ramon, M. (2009). Encara com sones vell acordió. Treball de recerca. La Garriga: Ies Manuel

     Blancafort.

Ramos, J. (1995). El acordeón. Origen y evolución. Folklore, 173, 155-161.

Romaní, P (2007). Actualitat de l’acordió diatònic al Principat de Catalunya. Anàlisi del repertori de

     nova composició dels acordionistes catalans. Projecte final de Musicologia- Etnomusicologia.

     Barcelona: Escola Superior de Música de Catalunya.

Roura, J., Tomàs, F. (1992). Repertori de violí. Peret Blanc de Beget. Barcelona:

     Centre de Recursos i Documentació de Folklore-Vila de Gràcia

Sellarès, G. (2006). Petita història del gremi del botó als Països Catalans. Treball de crèdit. Aula de

     Música Tradicional i Popular del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Sellarès, G. [et.al.] (2008). La Mare dels Ous. Recull de partitures per acordió diatònic. Dinsic

     Publicacions Musicals: Barcelona.

Vallverdú, J. (2008). Mètode per a Sac de Gemecs. C.A.T. Centre Artesà Tradicionàrius: Barcelona.