Arranjaments de la música tradicional I

Dades generals

Nom de l'assignatura Arranjaments de la Música Tradicional I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 24
Professor/a Marcel Casellas
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Ser estudiant de Cobla o Música Tradicional o obtenir un informe favorable del professor de la assignatura (en el cas d'alumnes d'altres àmbits)

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Comprendre els mecanismes de l'acompanyament harmònic de la melodia. 
 • Xifrar una melodia popular en base a l'estíl que, a nivell geogràfic o genèric, li es propi. Reharmonitzar tonalment o modal.
 • Crear interludis, introduccions, variacions melòdiques, segones veus concertades o contrapuntístiques sobre una melodia principal amb xifrat popular i amb reharmonitzacions tonals o modals.
 •  Desenvolupar l'acompanyament rítmic-harmònic d'un xifrat en base a cada gènere —balls, cançó o músiques rituals— creant les línies de baix corresponents així com els papers per l'instrument harmònic i la percussió.
 • Coneixer les formacions bàsiques de la música tradicional catalana, les seves funcions, els seus mecanismes usuals d'organització sonora.
 • Conèixer les tessitures, possibilitats interpretatives, característiques tímbriques i modalitats d'acoblament usual dels instruments que intervenen en la MT.
 • Poder transcriure o crear una melodia, xifra-la, reharmonitzar-la, afegir-hi veus secundàries i instrumentar-la per qualsevol formaciò tradicionals bàsica.
 • Mostrar els recursos idiomàtics i expressius dels instruments de la música tradicional amb vista a aconseguir la plena inserció al mercat professional. Atendre les necessitats expressives, idiomàtiques i d’estil que el mercat imposi.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Bloc 1: Sobre la melodia acompanyada:

Seqüències harmòniques característiques. Relació melodia harmonia. Tensions. Reharmonització. Dominants modals.

Bloc 2: sobre els arranjaments pròpiament dits:

Gèneres de la música tradicional. Creació melòdica, segones veus, contracants, variacions. Escriptura per a secció rítmica de caràcter popular.

Bloc 3: sobre la instrumentació:

 • Els instruments tradicionals i els seus acoblaments.
 • Arranjaments i instrumentació, escrit, per a formacions bàsiques de la MT en els gèneres més comuns.  
 • Ús de l'oralitat en la transmisió d'un arranjament o instrumentació.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

3 hores setmanals de classe col·lectiva. L’estudiant participa en el seu propi aprenentatge. Es pacta amb l’estudiant l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els repertoris més significatius, tot i que el professor tindrà estructurada la seqüència de coneixements que cal adquirir i dominar. Procés progressiu d’especialització.

Treball de col·laboració amb els companys que incentivi l’esperit de solidaritat i de crítica constructiva. Construcció progressiva de capacitats d’autoaprenentatge i recerca de la necessària autonomia.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Les classes  aniran alternant l'estudi dels tres blocs de continguts. Els exercicis individuals que es proposin es comentaran col·lectivament i, sempre que sigui possible, es tocaran.

Es proposaran exercicis de tipus transversal, com pot ser, crear alguns arranjaments de peces per a la classe d'Improvisació o de Conjunt Instrumental —sempre d'acord amb el professor respectiu—.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L'avaluació la fa el professor escoltant, però, i considerant l’autoavaluació i l’avaluació entre estudiants. S'evalua sessió a sessió. També es tindran en compte els treballs realitzats durant el curs i, especialment, el del final del quadrimestre. S’hauran de fer les interpretacions corresponents als arranjaments efectuats durant el curs. Els treballs presentaran en partitura (exeptuant els casos en que es demani oralitat) i en alguna ocasió haurà de ser interpretat per músics.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistencia, actitud, interes, comprensió Tot el quadrimestre 25%
Exercicis de classe Tot el quadrimestre 25%
Prova final Final quadrimestre 30%
Projecte final Tot el quadrimestre 20%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

Fonts d'informació bàsica

El professor posarà a l’abast de l’estudiant tot el material de bibliografia, partitures, llibres, reduccions de tipus guió, CD, DVD, etc, que l’estudiant necessiti per a la seva completa formació.