Arranjaments de la música tradicional II

Dades generals

Nom de l'assignatura Arranjaments de la Música Tradicional II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 24
Professor/a Marcel Casellas
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics (continguts de l’assignatura) | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura |Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Ser estudiant de Cobla o Música Tradicional i haver aprovat Arranjaments de la Música Tradicional I, o obtenir un informe favorable del professor de la assignatura i del Departament (en el cas d'alumnes d'altres àmbits)

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Assentar i practicar (sobre el paper, l'oralitat i la pissarra) els coneixements adquirits a Arranjaments I aprofundint en tots els conceptes estudiats.
 • Adquirir absoluta familiaritat amb les reharmonitzacions modals i l'ús de les escales pròpies de cada context. Crear, arranjar i instrumentar per a formacions bàsiques, peces de gèneres i contexts tradicionals.
 • Aprofundir en el coneixement de les formacions bàsiques de la música tradicional catalana, les seves funcions, els seus mecanismes usuals d'organització sonora.
 • Desenvolupar-se amb familiaritata pels gèneres de la música tradicional de tipus esporògen (ball pla, contrapàs, jota, rumba i els seus derivats o emparentats) coneixent-ne tots els seus trets ritmic-harmònic-melòdics caràcterístics. Treballar les modulacions rítmiques que s'hi relacionen.
 • Crear cançons amb els diferents mecanismes tradicionals: sobre una pulsació fixada o a partir  del Giusto-sil·làbic. Entendre les relacions que s'estableixen entre la mètrica i accentuació literària i les fòrmules rítiques de la melodia.
 • Estudiar i establir lligams de llenguatge entre la MT catalana i les seves formacions més característiques i altres músiques trasicionals i formacions de la Mediterrània.
 • Conèixer i escriure per a formacions més complexes com ara la rondalla, la banda i la cobla.
 • Endinsar-se en llenguatges musicals mixtes  (arrel-fusió, etno-jazz, folk-rock, música de cambra amb instruments tradicionals…).
 • Atendre les necessitats expressives, idiomàtiques i d’estil que el mercat imposi.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Bloc 1: Sobre la melodia acompanyada

 • Seqüències harmòniques menys freqüents i/o pròpies d'altres cultures musicals.
 • Tensions no diatòniques.
 • Escales exòtiques i les seves aplicacions.

Bloc 2: sobre els arranjaments pròpiament dits

 • Adaptació de melodies tradicionals a rítmiques de la música lleugera universal.
 • Escriptura per a seccions rítmiques diverses.
 • Escriptura per a tres o més veus paral·leles.

Bloc 3: sobre la instrumentació

 • Els instruments tradicionals i els seus acoblaments (continuació i apronfundiment de l'estudi).
 • Arranjaments i instrumentació, escrit, per a formacions d'una certa complexitat (banda, cobla…,).  
 • Ús de l'oralitat en la transmisió d'un arranjament o instrumentació (continuació de l'estudi).

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

3 hores setmanals de classe col·lectiva. L’estudiant participa en el seu propi aprenentatge. Es pacta amb l’estudiant l’enfocament de l’assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els repertoris més significatius, tot i que el professor tindrà estructurada la seqüència de coneixements que cal adquirir i dominar. Procés progressiu d’especialització.

Treball de col·laboració amb els companys que incentivi l’esperit de solidaritat i de crítica constructiva. Construcció progressiva de capacitats d’autoaprenentatge i recerca de la necessària autonomia.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Les classes  aniran alternant l'estudi dels tres blocs de continguts. Els exercicis individuals que es proposin es comentaran col·lectivament i, sempre que sigui possible, es tocaran.

Es proposaran exercicis de tipus transversal, com pot ser, crear alguns arranjaments de peces per a la classe d'Improvisació o de Conjunt Instrumental —sempre d'acord amb el professor respectiu—.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L'avaluació la fa el professor escoltant, però, i considerant l’autoavaluació i l’avaluació entre estudiants. S'evalua sessió a sessió. També es tindran en compte els treballs realitzats durant el curs i, especialment, el del final del quadrimestre. S’hauran de fer les interpretacions corresponents als arranjaments efectuats durant el curs. Els treballs presentaran en partitura (exeptuant els casos en que es demani oralitat) i en alguna ocasió haurà de ser interpretat per músics.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistencia, actitud, interes, comprensió Tot el semestre 25%
Exercicis de classe Tot el semestre 25%
Prova final Final semestre 30%
Projecte final Tot el semestre 20%

 

Fonts d'informació bàsica

El professor posarà a l’abast de l’estudiant tot el material de bibliografia, partitures, llibres, reduccions de tipus guió, CD, DVD, etc, que l’estudiant necessiti per a la seva completa formació.