Gralla/Dolçaina IP

Dades generals

Nom de l'assignatura Gralla instrument principal
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 97
Valor total en hores 2910 Hores presencials lectives: 180
Altres hores presencials: 40
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 2690
Professor/a Daniel Carbonell
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | 

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

cap

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Eixamplar l'horitzó musical i professional i complementar la pròpia formació global mitjançant la militarització amb un instrument de l'àmbit de la música tradicional.
  • Desenvolupar la versatilitat i capacitat d'adaptació a situacions diverses i la possibilitat d'auto formació permanent.
  • Assimilar i aplicar de maner pràctica tota mena d'elements conceptuals, teòrics i metodològics específics d'aquesta especialitat, i aprofundir en els seus elements interpretatius específics.
  • Dominar les tècniques interpretatives dels instruments de doble canya de la musica tradicional.
  • Conèixer i interpretar amb excel·lència el corpus de repertori vinculat a l'instrument.
  • Assimilar les digitacions dels instruments principals de la família d'oboès populars catalans.

Familiaritzar-se amb les tècniques d'ús i construcció de les canyes

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

Particularitats i repertori de l'instrument, adaptat a les necessitats de cada estudiant. Criteris d'interpretació aplicats al repertori de l'instrument.

Elements conceptuals variables segons modalitat o context d'estudis. Elements constructius i principis bàsics de la tècnica.

Procedimentals

Tècniques interpretatives i comunicatives pròpies de l'instrument en l'àmbit de qüestió, d'acord amb un tractament curricular individualitzat.

Aplicació de criteris històrics a la interpretació. Tècniques instrumentals aplicades a la comprensió global de l'àmbit musical específic. Lectura a vista. Utilització adequada de l'instrument en situacions i contextos diversos. Tècniques d'improvisació en tots els llenguatges propis del genere musical.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge en les classes individuals comport un treball de seguiment del progrés de l'estudiant i de guiatge. El treball autònom comport l'estudi personal i la preparació de les obres a treballar a classe. La metodologia d'ensenyament-aprenentatge en les casses col·lectives comporta sessions de treball conjunt i col·lectiu, i classes de consciencia corporal. El treball autònom comporta l'aplicació d'aquests continguts a la pràctica instrumental

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Les activats necessàries per a assolir els objectius didàctics i els continguts de l'assignatura d'instrument principal constaran de diferents models com: audicions i concerts, activats de síntesi, activitats de deducció, classes setmanals individuals i classes col·lectives mensuals, entre d'altres.

Pacte amb l'estudiant -inicial i en revisió periòdica- sobre l'enfocament de l'assignatura, tenint en compte la seva inclinació i la incidència especial en els estils i les formes interpretatives més significatives. Procés progressiu d'especialització, de construcció d'habilitats d'autoaprenentatge i d'autonomia. Treball amb els companys que incentivi l'esperit de col·laboració i de crítica constructiva. Desenvolupar una orientació professional concreta.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 

El sistema d'avaluació és l'avaluació contínua, fonamentada en una avaluació´diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L'avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d'avaluació derivats d'activats concretes d'avaluació com el progrés a classe i la realització d'audicions o concerts

 

Avaluació Contínua

 

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Audició

Meitat del primer semestre

 

40%

Audició

 

Final del primer semestre

 

40%

Audició

 

Meitat del segon semestre

 

40%

Audició

 

Final del segon semestre

 

40%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

Fonts d'informació bàsica