Improvisació de la música tradicional I

Dades generals

Nom de l'assignatura Improvisació  de la Música Tradicional I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 24
Professor/a Marcel Casellas
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura| Blocs temàtics | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Sense prerequisits, aquesta assignatura pot ser optativa per altres departaments

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Disposar de la improvisació, en estils tradicionals, com a mitjà d'expressió de gran valor en situacions musicals diverses, dins de la pròpia tradició musical en què s'insereix l'instrument així com també en entorns geogràfics o culturals veïns.
 • Mostrar domini de les tècniques i dels trets idiomàtics més habituals de la improvisació en la tradició musical catalana i mediterrània.
 • Disposar de les tècniques i de l'agilitat necessàries per fer ús dels patrons improvisatoris més adequats a cada context.
 • Desenvolupar la versatilitat i l'espontaneïtat sobre l'instrument, així com les habilitats de coordinació amb altres intèrprets, per mitjà de la improvisació.
 • Assumir el paper solista o d'acompanyament a desenvolupar en la formació instrumental i reconèixer-ne els elements genèrics.
 • Aprendre el llenguatge i els protocols bàsics de participació en un Punt de Trobada (sessió d'einterpretació col·lectiva basada en la improvisació sobre repertori tradicional).
 • Memoritzar un corpus de repertori tradicional bàsic sobre el qual se sol improvisar i bellugar-s'hi eficaçment com a solista i com a acompanyant rítmic-harmònic.
 • Mostrar domini de les rodes harmòniques més freqüents així com de la capacitat per adeqüar-hi  espais  per a l'improvisació tonal i modal

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

 • Estils improvisatoris més aptes per a la tradició musical en qüestió. Conceptes d'improvisació i d'acompanyament en la tradició musical concreta.
 • Patrons rítmics, melòdics i harmònics propis. Contextos i funcions de la improvisació i l'acompanyament.
 • Escales tonals i modals més freqüents i la seva relació amb les estructures acordals o les diferents tipologies de pedals.
 • Característiques genèriques en la improvisació de la música de ball.

Procedimentals

 • Pràctica d'improvisació individual i col·lectiva en context de Punt de Trobada.
 • Pràctica d'acompanyament, creació espontània de línies melòdiques paral·leles a manera de fons harmònic.
 • Mecanismes de creació d'introits de caràcter modal ad libitum.  
 • Pràctica en el desenvolupament de motius d'origen tradicional per transposició i canvi de mode.
 • Destreses d'aplicació de patrons de diversa índole a la improvisació i a l'acompanyament.
 • Aplicació de tècniques i estils improvisatoris i d'acompanyament a contextos, situacions i grups diversos dins de la tradició musical catalana.
 • Adequació de tècniques improvisatòries i d'acompanyament a la tradició musical mediterrània.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Assignatura d'impartició col·lectiva i basada fonamentalment en la pràctica. Classes quadrimestrals de 2h a la setmana.

Es dona tanta (o més) importància al suport col·lectiu que es fa al solista com a la pràctica improvisatòria d'aquest.

La memorització de una quinzena de melodies tradicionals (consensuades) així com del seu xifrat harmònic és imprescindible per la bona marxa del curs.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Aprenetatge del repertori per la via de l'estudi individual i per transmisió directe per part del professor o dels propis alumnes.

Organització de Punts de Trobada interns i ocasionalment amb convidats (ex-alumnes, altres professors, alumnes d'altres àmbits).

Aprenentatge dels mecanismes de desnvolupament de motius, control de l'espai, fraseig, improvisació individual i col·lectiva i acompanyament en base a la diversitat de gèneres que compon el corpus de repertori treballat.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es basa especialment en el progrés realitzat pels estudiants al llarg del quadrimestre; té en compte els resultats assolits en els diferents tipus de treballs que es plantejaran i que s'analitzen a la llum de l'avaluació inicial.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistencia i disposició Tot el quadrimestre 40%
Punt de Trabada cap a la novena setmana 20%
Audició Setmana d’audicions i evaluacions 40%

Fonts d'informació bàsica

Punt de Trobada núm. 1. Punt de Trobada núm 2. Cançoner de butxaca i tota la informació repertorística extreta de l'oralitat del professor o dels propis alumnes.