Improvisació de la música tradicional II

Dades generals

Nom de l'assignatura Improvisació  de la Música Tradicional II
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 3
Hores per treballs dirigits (no presencials): 6
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 21
Professor/a Marcel Casellas
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics |Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignaturaAvaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat profitosament Improvisació o, en el cas d'alumnes d'altres àmbits)  obtenir un informe favorable del professor i del Departament de Música Tradicional.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Disposar de la improvisació, en estils tradicionals, com a mitjà d'expressió de gran valor en situacions musicals diverses, dins de la pròpia tradició musical en què s'insereix l'instrument així com també en entorns geogràfics o culturals veïns.
 • Mostrar domini de les tècniques i dels trets idiomàtics més habituals de la improvisació en la tradició musical catalana i mediterrània.
 • Disposar de les tècniques i de l'agilitat necessàries per fer ús dels patrons improvisatoris més adequats a cada context.
 • Desenvolupar la versatilitat i l'espontaneïtat sobre l'instrument, així com les habilitats de coordinació amb altres intèrprets, per mitjà de la improvisació.
 • Assumir el paper solista o d'acompanyament a desenvolupar en la formació instrumental i reconèixer-ne els elements genèrics.
 • Aprendre el llenguatge i els protocols bàsics de participació en un Punt de Trobada (sessió d'einterpretació col·lectiva basada en la improvisació sobre repertori tradicional).
 • Memoritzar un corpus de repertori tradicional bàsic sobre el qual se sol improvisar i bellugar-s'hi eficaçment com a solista i com a acompanyant rítmic-harmònic.
 • Mostrar domini de les rodes harmòniques més freqüents així com de la capacitat per adeqüar-hi  espais  per a l'improvisació tonal i modal

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Ampliació dels conceptes d'improvisació i d'acompanyament en la tradició musicalcatalana.
 • Estils improvisatoris sobre reharmonitzacions de peces tradicionals.
 • Improvisació sobre temes de composició actual en la línia de l'arrel-fusió o l'etno-jazz.
 • Patrons rítmics, melòdics i harmònics propis. Contextos i funcions de la improvisació i l'acompanyament.
 • Escales "exòtiques" i llur aplicació en el propi repertori.
 • Analisi de transcripcions de solos de l'entorn ètnic.

 

Procedimentals

 

Aprofundimanet en la pràctica d'improvisació individual i col·lectiva en contextos de Punt de Trobada. Solos i introits de caràcter modal ad libitum i en espais tancats. Acompanyament de solos modals.  Pràctica en el desenvolupament de motius d'origen tradicional per transposició i canvi de mode. Destreses d'aplicació de patrons de diversa índole a la improvisació i a l'acompanyament. Aplicació de tècniques i estils improvisatoris i d'acompanyament a contextos, situacions i grups diversos dins de la tradició musical catalana. Adequació de tècniques improvisatòries i d'acompanyament a la tradició musical mediterrània.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Assignatura d'impartició col·lectiva i basada fonamentalment en la pràctica. Classes quadrimestrals de 2h a la setmana.
 • Sense oblidar en cap moment la importància que reb el suport als altres solistes i al conjunt, es comença a prioritzar la personalitat comunicativa de cada solista.
 • Es potenciarà alguna activitat transversal amb l'assignatura d'Arranjaments de la MT (amb el consens del professor respectiu).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Aprenetatge del repertori per la via de l'estudi individual i per transmisió directe per part del professor o dels propis alumnes.
 • Organització de Punts de Trobada interns i ocasionalment amb convidats (ex-alumnes, altres professors, alumnes d'altres àmbits).
 • Aprenentatge dels mecanismes de desnvolupament de motius, control de l'espai, fraseig, improvisació individual i col·lectiva i acompanyament en base a la diversitat de gèneres i textures que compon el corpus de repertori treballat.
 • Treball individual de transcripció de solos i posterior interpretació i anàlisi.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Es basa especialment en el progrés realitzat pels estudiants al llarg del quadrimestre; té en compte els resultats assolits en els diferents tipus de treballs que es plantejaran i que s'analitzen a la llum de l'avaluació inicial.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistencia i disposició Tot el quadrimestre 35%
Punt de Trabada cap a la novena setmana 10%
Treball escrit Final quadrimestre 15%
Audició Setmana d’audicions i evaluacions 40%

Fonts d'informació bàsica

Punt de Trobada núm. 1. Punt de Trobada núm 2. Cançoner de butxaca. Material sonor o escrit que sugereixi el professor o els propis alumnes i tota la informació repertorística extreta de l'oralitat del professor o dels propis alumnes.