Repertori de la música tradicional catalana

Dades generals

Nom de l'assignatura Repertori de la música tradicional catalana
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 15
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Cati Plana
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Blocs temàtics |Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura |Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat profitosament Improvisació o, en el cas d'alumnes d'altres àmbits)  obtenir un informe favorable del professor i del Departament de Música Tradicional.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 •  Conèixer els repertoris principals dels instruments de la música tradicional catalana.
 •  Situar en el seu context els repertoris principals dels instruments de la música tradicional catalana.
 •  Reconèixer els elements estilístics i formals del repertori.
 •  Realitzar un anàlisi formal del repertori a partir de documents sonors i partitures.
 •  Reconèixer els elements formals de la música tradicional catalana en la nova composició.
 •  Valorar críticament l’ús dels elements formals i estilístics de la música tradicional catalana en la nova composició.
 •  Conèixer el repertori principal dels instruments homònims dels instruments tradicionals catalans.
 •  Aplicar diferents paràmetres d’anàlisi formal i estilístic segons l’estil i el gènere.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Nocions i valors al voltant del concepte de "música tradicional", situats en el corresponent context històric.
 • Models d’organització sonora de les diverses tipologies de música oral en l’antiga tradició oral.
 • Característiques instrumentals, d’acoblaments i de concepcions i comportaments relacionats amb la música.
 • Fonts de la música tradicional. Anàlisi i experimentació auditiva i interpretativa de diferents models d’organització sonora.
 • Ubicació pràctica de les característiques estudiades en exemples concrets (enregistraments, notacions musicals).
 • Utilització de la bibliografia especialitzada i de fonts d’altre tipus.
 • Panoràmica històrica del repertori general.
 • Perspectiva historicoestilística.
 • Models d’organització sonora.
 • Variants geogràfiques i zonificació. Audició crítica, anàlisi i lectura, des d’un punt de vista global, d’obres i versions del repertori. Ubicació en estils, zones, períodes i tendències.

 

Instruments de la cobla de tres quartans, sac de gemecs, flabiol i tamborí i tarota

.Balls i danses. Música tradicional.

.Tonades.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Ball de gitanes del Vallès i Maresme.

.El contrapàs i sardana.

.Repertori dels vells flabiolaires.

.Ball de bastons

.Repertori mallorquí. Xeremiers.

.Músiques de protocol. Cobla de ministrers.

.Músiques del XVIII: jota, bolero, fandango.

.Repertori vuitcentista.

.Ballables del segle XX.

.Música de concert.

.Música dels instruments homònims del sac de gemecs i el flabiol en diferents àmbits geogràfics.

 

Repertori de les gralles

.Valencians, moixigangues i castells.

.Tocs tradicionals.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Música i religió: versets, goigos...

.Músiques del XVIII: jota, bolero, fandango.

.Repertori vuitcentista.

.Francesc Toldrà

.Feliu

.Monnars

.El repertori dels vells grallers.

.Ballables del segle XX.

.Música de concert.

.El repertori dels homònims de la gralla: dolçaina, dulzaina, oboès populars de diferents àrees geogràfiques.

 

Repertori de l’acordió diatònic

.Balls i danses. Música tradicional.

.Ballets populars. Músiques del seguici.

.Ball de gitanes del Vallès i Maresme.

.Els acordionistes del Pirineu.

.Repertori vuitcentista.

.Ballables del segle XX.

.Folk i world music.

.El repertori internacional:

.acordió mussete,

.trikititxa vasc,

.organetto italià,

.bandoneón,

.música celta,

.cúmbia colombiana,

.”cajun”,

.músiques de la mediterrània. Grècia,

.músiques de l’est d’Europa,

.músiques de Centre Amèrica,

.”tex-mex”

Elements per a l’anàlisi

A partir de partitures i enregistraments.

.Elements formals:

.estructura melòdica,

.estructura harmònica,

.estructura rítmica,

.melodia acompanyada,

.polifonia,

.instrumentació,

.Elements estilístics:

.ornamentació,

.variació i improvisació,

.gèneres,

.elements històrics de l’estil,

.elements geogràfics de l’estil

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classe de 3 hores setmanals, pot fer-se en un dia o en dos.

 • Classes (magistrals i/o participatives)
 • Treball autònom

 

La metodologia d’ensenyament-aprenentatge en les classes comporta sessions classes magistrals (exposicions de temes), sessions de debat i col·loqui, sessions de treball en grup i sessions d’exposició de temes per part dels estudiants.

 

Realització d’un treball  personal en que l’alumne posa en pràctica els elements treballats a la classe.

 

Exposició pública del treball realitzat.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Exposició dels continguts: sessions 1 a 22
 • Exposició dels treballs per part dels alumnes: sessions 23 a 29
 • Examen: sessió 30

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Avaluació inicial: prova escrita que serveix per a detectar el nivell de coneixements adquirits previament a l’assignatura.

El sistema d’avaluació és l’avaluació contínua, fonamentada en una avaluació diagnòstica i concretada en una avaluació sumativa que dóna lloc a la qualificació final. L’avaluació contínua es realitza a través de diferents registres d’avaluació derivats d’activitats concretes d’avaluació com la participació i el treball a classe, l’exposició de treballs a classe, la realització de treballs, composicions, anàlisis i/o lectures fora de classe, la presentació de treballs escrits o la realització de proves escrites, orals o auditives.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita Final del període 50%
Treball personal Durant el període 50%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

Fonts d'informació bàsica

Bibliografía

Albà, J, Orriols, X. Exposició el sac de gemecs a Catalunya. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1990.

Albà, J, Orriols, X. Exposició gralles i grallers. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura.

Amades, J. Costumari català. 5 vol. Barcelona, Salvat,1982-1983.

Artigues, T. Xeremiers: manual de xeremies, fobiol i tamborí. Palma de Mallorca, Cort, 1982.

Avinhoa, X. Història de la música catalana, valenciana i balear. Barcelona, Edicions 62, 2004.

Ayats, J. Música popular i tradicional, dins Història de la música Catalana, Valenciana i Balear, volum VI Barcelona, Edicions 62, 2001.

Ayats, J, Costal, A, Rabasseda, J. Sardanes. Diputació de Girona 2009.

Ayats, J,  Rabasseda, J. Veus de la Mediterrània. Museu de la Mediterrània 2009.

Bargalló, J. Balls i danses de les comarques de Tarragona. Tarragona, Diputació de Tarragona 1991.

Bayer, X. Francesc Toldrà i Carbonell. Barcelona, Dinsic.

Bertran, J. Els colors de Santa Tecla: la festa gran de Tarragona. Tarragona, El Mèdol, 1998.

Bofarull, J. L’orígen dels castells. Tarragona, Cossetània edicions, 2007.

Bové, F. El Penedès: folklore dels balls, danses i comparses populars. Vilafranca, J. Solé i Bordes, 1990.

Busquets, S, Sans, F. Les cornamuses i el sac de gemecs. Vilanova i la Geltrú, Ed. Simó Busquets, 1995.

Capmany, A. La dansa a Catalunya. Barcelona, Barcino, 1931.

Crivillé, J, Avinhoa, X, Vilar. R. El cançoner popular catala. Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 2005.

Crivillé, J. Historia de la música española. El folklore musical. Madrid, Alianza, 1983.

Crivillé, J. Música tradicional catalana. Danses. Barcelona, Clivis, 1983