Història de la música popular

Dades generals

Nom de l'assignatura Història de la música popular
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 44
Professor/a Francesc Capella
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Proporcionar als estudiants una comprensió global dels precursors de la música popular occidental, i del seu desenvolupament posterior al llarg de la segona meitat del Segle XX.
 • Familiaritzar-los amb les principals perioditzacions, analitzant-ne els paràmetres musicals pertinents, i relacionar-les amb els seus contextes socials, polítics i culturals.
 • Definir-hi les principals corrents estilístiques.
 • Escoltar, apreciar, diferenciar i analitzar diferents estils, intèrprets i missatges.
 • Entendre els mecanismes de producció, difusió i consum de les músiques anomenades populars de la segona mitad del segle XX.
 • Disposar de les eines crítiques i metodològiques bàsiques per aplicar el coneixement històric a la pràctica i a la recerca musicals en relació a expressions musicals de consum massiu.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. La naturalesa de les músiques populars (urbanes): Anàlisi i valoració de diferents paràmetres –rítmics, tímbrics, formals, etc.– que conflueixen en una determinada expressió estilística.
 2. Els principals períodes històrics en els que es desenvolupa la música popular.
 3. Interrelacions dels diversos paràmetres geogràfics, socials, polítics i culturals amb les diferents expressions musicals i estètiques.
 4. Mecanismes i estratègies i principals actors en els processos de disseny, creació, i explotació dels productes de música popular de consum.
 5. Impactes i interrelacions culturals que s’estableixen en aquests processos. Subcultures.
 6. Anàlisi i lectura crítica de fonts diverses: Escrites, documentals i audiovisuals.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Exposició de matèries, audició / visionat de documents sonors / audiovisuals (presencial)
 • Anàlisi crítica d’aquests materials.
 • Debat (presencial).
 • Exercicis d’audició i reconeixement (presencial).
 • Audició de fragments musicals proposats per el profesor (a disposició a la biblioteca) i visionat de pel•lícules (DVDs a la biblioteca i a la xarxa) (no presencial).
 • El•laboració d’un treball de recerca de tema lliure, pactat amb el profesor. Individual o col•lectiu (no presencial).
 • Exposició oral sobre aquest treball. Debat (presencial)

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Hores de classe: panoràmica i definició dels diversos gèneres.Tecnologia i música popular a la segona meitat del segle XX. (1.30) Música negra I (anys 50) (1.30) Eclosió del rock’n roll (3) Música negra II (anys 60) (3) Folk (1.30) Beat britànic (3) Rock (anys 60/70) (4,30) Música negra III (anys 70) (3) Música llatina (4,30) La revolució punk (1,30) Música electrónica (1,30) Pop i rock després del punk (3) Música d'arrel negra IV (anys 80/90) (3) Presentacions de treballs de curs (7,30).
 • Activitats d’avaluació: examen parcial 1 (1,30), examen parcial 2 (1,30), examen final (recuperació parcials) (2,30). La realització d’un treball escrit sobre un tema que es pactarà amb el professor. Es pot realitzar individualment o en parella. Prèviament, i segons un calendari pre-establert, s’haurà presentat a classe, en una exposició.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Avaluació de la capacitat d’anàlisi de diversos paràmetres tímbrics, rítmics i formals que incideixen en determinats fragments musicals.
 • Avaluació de la capacitat d’acreditar un discurs sobre el desenvolupament històric d’algun dels àmbits de la música popular, mitjançant examens amb temari a desenvolupar i/o qüestionaris.
 • Avaluació de la capacitat de cercar i trobar interrelacions entre expressions musicals de diversos periodes, a partir de practiques d’audició a classe.
 • Avaluació de la capacitat de: recerca de fonts, síntesi i el•laboració d’un discurs en profunditat sobre un tema escollit.
 • Avaluació de la capacitat de comunicar els resultats del treball amb exemples adients i suports adequats.

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Examen parcial 1 Mitjans de semestre 25%
Examen parcial 2 Finals de semestre 25%
Examen final Finals de semestre 50%
Exposició oral d’un treball individual Finals de semestre 15%
El·laboració d’un treball de tema lliure Durant el semestre 35%

Fonts d'informació bàsica

 • Alonso Trigueros, Alvaro. 2010. Las músicas de nuestro tiempo. El universo pop.  Madrid. Dykinson.
 • Blànquez, Javier; Morera, Omar (eds.) 2006. Loops. Una historia de la música electrónica. Barcelona: Mondadori.Reservoir Books.
 • Cohn, Nick. 2004 [1968] Awopbopaloobop Alopbamboom. Madrid: Punto de Lectura / Suma de Letras.
 • Dister, Alain. 1990. Los Beatles. Madrid: Ed. Júcar Colección Los Juglares.
 • Gillett, Charlie. 2003. Historia del Rock. El sonido de la ciudad. (1) Desde sus orígenes hasta el Soul. Barcelona: Ediciones Robinbook, Ma Non Troppo.
 • Gillett, Charlie. 2003. Historia del Rock. El sonido de la ciudad. (2) Desde los Beatles hasta los años 70. Barcelona: Ediciones Robinbook, Ma Non Troppo.
 • Heatley, Michael (ed) 2005. Rock & Pop. La historia completa. Barcelona: Ediciones Robinbook, Ma Non Troppo.
 • Lapuente, Luís. 2005. El Mapa del Soul. Valencia: Guías Efe Eme.
 • Leymarie, Isabelle. 1997 Cuban Fire. La música popular cubana y sus estilos. Madrid. Akal.
 • Negus, Keith, 2005. Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales. Barcelona: Paidós Comunicación 164.
 • Ordovás, Jesús. 1987. Historia de la Música Pop Española. Madrid: Alianza Editorial.
 • Sierra i Fabra, Jordi. 2003. La era rock (1953-2003). Madrid: Espasa.
 • Clarke, Donald (ed.). The Penguin Encyclopedia of Popular Music. London: Penguin.
 • Shuker, Roy (ed.). 2002 Popular Music. The Key Concepts London: Routledge.
 • The Rolling Stone Encyclopedia of Rock & Roll.  London : Simon & Schuster, 2001.