Pràctiques internes III

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràctiques internes III
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 20
Altres hores presencials: 100
Hores per treballs dirigits (no presencials):0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 0
Professor/a Imma Grimalt
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT2-CT4-CT6-CT7-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT16

Generals CG5-CG24

Específiques:PG9-PG13

Objectius concrets de l’assignatura 

  • Experimentar la dinàmica professional pròpia de la producció i gestió en contextos diversos.
  • Realitzar tasques concretes diverses.
  • Integrar-se en equips de treball ja constituïts, també de tipus interdisciplinari.
  • Saber respondre davant les exigències de diverses situacions i contextos particulars.
  • Saber utilitzar de forma contextualitzada i flexible els coneixements, capacitats, experiències i sensibilitats de tipus musical i de gestió.
  • Les pràctiques internes es realitzen d’acord amb els projectes musicals de l’Escola i d’acord amb el perfil de l’especialitat de producció i gestió.

  

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Les pràctiques internes corresponen a 4 crèdits que equivalen a 120 hores de càrrega lectiva de les que:

-100 hores es dedicaran a portar a terme algun projecte innovador per l’escola  ajudant en les tasques administratives i de gestió dels departaments instrumentals, de comunicació i producció .

-20 hores es dedicaran a la redacció de la memòria, reunions amb la tutora i preparació personal.

 

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’aplicarà el criteri d’avaluació continuada per part del tutor assignat i pel tutor de pràctiques.

L’estudiant ha de presentar, en finalitzar el seu període de pràctiques, una memòria sobre les activitats realitzades a l’empresa. La presentació d’aquesta memòria és obligatòria.

En tots els casos, la memòria acompleix els següents objectius:

a) Donar al professor-avaluador informació sobre les pràctiques realitzades per l’estudiant.

b) Obligar a l’estudiant a reflexionar sobre les pràctiques realitzades, tot sistematitzant el què ha aprés durant aquest període.

Les Memòries de pràctiques haurien de tenir els següents continguts mínims: ( entre 10 i 15 fulls)

a) Descripció de l’empresa en la qual l’estudiant ha fet les pràctiques: quin tipus d’activitat realitza, el funcionament intern i on s’ubica l’empresa dins del sector econòmic al qual pertany, etc.

b) Organigrama de l’empresa per tal de situar l’estudiant dins de la seva estructura.

c) Descripció de les tasques portades a terme per l’estudiant dins de l’empresa: importància i aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’emergència”, tracte amb els treballadors de l’empresa, etc.

d) Connexió del treball realitzat a l’empresa amb el continguts de les assignatures de l’especialitat.

e) Annex documental (si s’escau) de les feines fetes a l’empresa. Cal respectar la confidencialitat quan es tracti d'adjuntar aquest tipus de documents.

f) Valoració personal de la feina feta a l’empresa i de la mateixa empresa com a lloc adient per fer pràctiques, així com del supervisor.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Seguiment dels tutors  Avaluació continuada 40%
 Memòria  Final de curs 60%