Escolta crítica I

Resum

 • Nom: Escolta crítica I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2 cadascuna)
 • Quatrimestre: a determinar
 • Professor: Perfecto Herrera
 • Requisits: Introducció a la Tecnologia Musical, Fonaments d’Acústica, Psicoacústica, Percepció Auditiva I, Tècniques d'Enregistrament I, Tècniques d'enregistrament II

Objectius

L’estudiant, una vegada superat satisfactòriament el curs, sabrà:

 • Demostrar habilitats d’escolta crítica típiques d’un professional de la sonologia
 • Reconèixer rangs de freqüències i de dinàmiques
 • Utilitzar un vocabulari ric a l’hora de descriure característiques tímbriques
 • Identificar auditivament els elements i característiques del processat freqüencial i els seus efectes sobre diferents tipus de material sonor i musical.
 • Identificar auditivament els elements i característiques del processat de dinàmiques i els seus efectes sobre diferents tipus de material sonor i musical.
 • Identificar auditivament els elements i característiques de la reverberació i de l’espacialització i els seus efectes sobre diferents tipus de material sonor i musical.
 • Identificar auditivament els elements i característiques dels efectes basats en el temps i els seus efectes sobre diferents tipus de material sonor i musical.

Continguts

 • Repàs dels fenòmens bàsics de la percepció auditiva
 • Modes d’escolta
 • Elements artístics, estètics i comunicatius en el procés d’enregistrament i producció musical
 • Balanç espectral i equalització
 • Atributs del processat de l’alçada
 • Atributs espacials
 • Atributs del processat basat en el temps
 • Rang dinàmic i nivells

Metodologia

Les sessions presencials inclouen temps d’explicació teòrica, audició comentada, discussió i correcció d’exercicis i comentari de lectures.

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar proporcionalment a la càrrega horària els diferents recursos utilitzats: Treball de curs (20%), Pràctiques (30%), Escolta i comentari d’exemples musicals (30%), Treballs i exercicis esporàdics (10%), Contribucions personals i participació a classe (10%).

Bibliografia

 • Corey, J.. 2010. Audio production and critical listening: technical ear training. Focal Press.
 • Cleland, Kent D., and Mary Dobrea-Grindahl. 2010. Developing Musicianship Through Aural Skills: A Holistic Approach to Sight-Singing and Ear-Training New York: W.W. Routledge.
 • Everest, F. Alton. 2007. Critical Listening Skills for Audio Professionals. Boston, MA: Thomson Course Technology.
 • Moylan, W. 2002. The art of recording: Understanding and crafting the mix. Focal Press.