Escolta crítica II

Resum

 • Nom: Escolta crítica II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: a determinar
 • Professor: Perfecto Herrera
 • Requisits: Introducció a la Tecnologia Musical, Fonaments d’Acústica, Psicoacústica, Percepció Auditiva I, Tècniques d'Enregistrament I, Tècniques d'enregistrament II

Objectius

L’estudiant, una vegada superat satisfactòriament el curs, sabrà:

 • Demostrar habilitats d’escolta crítica típiques d’un professional de la sonologia.
 • Demostrar el domini d’un vocabulari precís i refinat per a descriure característiques sonores positives i negatives d’una producció musical.
 • Identificar auditivament instruments acústics i electrònics, especialment aquells que són o han estat característics de diferents estils i gèneres musicals.
 • Identificar auditivament problemes de microfonia, especialment el comb filtering.
 • Identificar auditivament els tipus més comuns de distorsió sonora.
 • Identificar auditivament artefactes sonors propis dels diferents formats de compressió de dades (AC-3, DTS, mp3, AAC etc.).
 • Identificar auditivament diferents tipus de dithering amb diferents resolucions i materials sonors i musicals.
 • Analitzar i expressar l’estructura i els elements de producció sonora d’un enregistrament musical.
 • Analitzar auditivament els mètodes de producció i l’acabat d’un enregistrament.
 • Analitzar auditivament i críticament els mètodes pels quals els elements de producció incideixen emocionalment sobre l’oient.
 • Valorar críticament l’efectivitat dels diferents elements de producció utilitzats en un enregistrament.

Continguts

 • Atributs d’instruments acústics
 • Atributs d’instruments elèctrics i electrònics
 • Detecció i avaluació dels problemes amb preses microfòniques
 • Atributs característics dels processos de codificació digital del so i de la música
 • Atributs característics dels processos de distorsió
 • Atributs característics dels algorismes de compressió d’àudio
 • Atributs hedònics i estètics del so
 • Descripció d’una producció musical

Metodologia

Les sessions presencials combinen explicació teòrica, comentari de practiques, comentari de lectures, i audició comentada.

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar proporcionalment a la càrrega horària els diferents recursos utilitzats: Treball de curs (20%), Pràctiques (30%), Escolta i comentari d’exemples musicals (30%), Treballs i exercicis esporàdics (10%), Contribucions personals i participació a classe (10%).

Bibliografia

 • Corey, J.. 2010. Audio production and critical listening: technical ear training. Focal Press.
 • Cleland, Kent D., and Mary Dobrea-Grindahl. 2010. Developing Musicianship Through Aural Skills: A Holistic Approach to Sight-Singing and Ear-Training New York: W.W. Routledge.
 • Everest, F. Alton. 2007. Critical Listening Skills for Audio Professionals. Boston, MA: Thomson Course Technology.
 • Moylan, W. 2002. The art of recording: Understanding and crafting the mix. Focal Press.