Interpretació amb mitjans electrònics I

Resum

 • Nom: Interpretació amb mitjans electrònics I
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Àlex Barrachina
 • Requisits: Informàtica Musical II

Objectius

La creixent potencia dels ordinadors ha permès ja des de fa uns quants anys, que pràcticament totes les possibilitats de la música electrònica es puguin dur a terme en temps real. Qualsevol paràmetre de control (per exemple per a la síntesi d’un so, o per la creació algorísmica d’una composició) pot ser doncs modificat de forma interactiva mentre el so i la música s’està produint, el que porta a un nou ventall de possibilitats creatives i interpretatives que redefineixen els conceptes de instrument i interpretació musicals. En aquesta assignatura es pretenen cobrir els objectius següents:

 • Assolir els coneixements i les habilitats necessàries per a dissenyar i desenvolupar nous instruments o sistemes musicals interactius (SMI), orientats al directe i en temps real, utilitzant ordinadors o mitjans electrònics en general.
 • Adquirir les eines per resoldre de forma autònoma els problemes que es plantegin en el disseny i programació de nous instruments musicals.
 • Explorar les possibilitats creatives de la interpretació musical amb mitjans electrònics i desenvolupar un criteri propi i saber argumentar opinions en torn a la interpretació musical amb mitjans electrònics.

Continguts

 • Conceptes bàsics
  • Instruments musicals
  • Instruments digitals vs instruments acústics
  • So (micro) vs forma (macro)
  • Adaptabilitat: Diversitat musical d’ un instrument
  • Simplicitat vs complexitat
 • Introducció als sistemes musicals interactius (SMI)
  • Interacció (intró)
  • Realimentació instrument – intèrpret (intró)
  • Control + generació de só
 • Controladors
  • Els dispositius electrònics d' entrada en temps real.
  • Breu història dels controladors
  • Tipologies: Controladors basats en instruments tradicionals, controladors estesos i nous models
 • Controladors II
  • controladors basats en tecnologia accessible (joysticks, tabletes gràfiques, leap motion, ..)
  • Dimensionalitat i graus de llibertat.
  • Dimension coupling
  • Time & space multiplexing
  • Resolució i freqüència de mostreig
  • Variables físiques i taxonomia dels sensors
  • Conversors Analògic/digital
 • Mapping: Disseny i construcció d’un SMI
  • El mapeig: conceptes
  • Mapeig un a un, mapeig divergent, mapeig convergent
  • Intuitivitat, facilitat d'ús i corba d'aprenentatge
  • Simplicitat vs complexitat
  • Expressivitat
 • Generació sonora en temps real
  • síntesi i processat d' àudio (repàs)
  • live-sampling i ús de fitxers (repàs)
  • noves tècniques de generació sonora
 • Sistemes musicals interactius (SMI)
  • Historia dels SMI
  • Interacció
  • Realimentació instrument - intèrpret
  • Les figures del intèrpret, el luthier, el compositor
  • Instruments intel•ligent i composició interactiva
  • Models dels SMI
 • Composició algorísmica – machine learning
  • El micrófon com a controlador – Machine listening
  • Composició algorísmica
  • Impredictibilitat vs aleatorietat
  • Sistemes no lineals
  • Interactivitat i incertesa
  • Indeterminació i improvisació en els SMI
 • Instruments multi-usuari i Network Music
  • xarxes i protocols
  • Protocols de comunicació: midi, osc
  • Instruments multi-usuari
  • Network music
  • Processos centralitzats vs descentralitzats
  • Interdependències entre instruments i intèrprets i flexibilitat de rols
 • Interacció tangible i computer vision
  • interacció tangible: interfícies multitouch, tablets i smartphones
  • Processos centralitzats vs descentralitzats II
  • Controladors basats en dispositius d’ infrarojos i computer vision (webcams, wiimotes, kinects, Leap Motions, guants de realitat virtual)
 • Feedback visual i instruments audiovisuals
  • Feedback visual i Instruments audiovisuals
  • Mouse, GUI i freedback visual
  • Interacció a l’ escena. Escenografia interactiva
 • Setup
  • Preservació, setup i posada en escena

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions teòriques de 2h cadascuna. A més a més, s’espera que l’estudiant dediqui les hores de dedicació personal a la realització de pràctiques.

La part teòrica de cada sessió començarà amb la presentació d’ algun exemple paradigmàtic de nou instrument/SMI, ja sigui muntant-ne un físicament a l'aula o utilitzant material videogràfic i sonor. La discussió promoguda sobre aspectes clau, punts forts i punts febles d' aquests SMI proposats servirà d' introducció als continguts conceptuals a estudiar posteriorment, a la mateixa sessió. La part pràctica consistirà en el disseny i programació d' instruments simples o exercicis musicals utilitzant els llenguatges de programació Pure Data o Max/Msp.

Els exercicis es presentaran en format de petites improvisacions, acompanyades d'una breu presentació oral que expliqui el funcionament del "programa-instrument", i que justifiqui els passos seguits i les decisions preses.
Cada setmana hi haurà una estona d'interpretació, ja sigui en la presentació dels exercissis programats a classe o explorant els SMI muntats pel profesor o convidat. A les últimes sessions es programaran petites improvisacions i/o composicions en duets, trios, etc. en les que els estudiants hauran preparat lliurement els seus Instruments/SMI utilitzant tots els coneixements assolits, a mode de treball final, i on s' hauran de defensar les decisions preses. En aquestes interpretacions s' hi podran barrejar instruments acústics o electrònics.

Els Instruments/SMI finals hauran de ser documentats i emmagatzemats en un repositori, per al seu posterior ús i estudi en futures sessions de l’ assignatura (en anys posteriors).

Avaluació

La nota final es calcula com la mitjana ponderada de les pràctiques proposades i el treball/presentació final.

Bibliografia

Llibres

 • Chadabe, J. (1997). Electric Sound: The Past and Promise of Electronic Music. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
 • Holmes, T. B. (2002). Electronic and Experimental Music, 2nd edition. NY: Routledge.
 • Jordà, S. (2005). Digital Lutherie: Crafting musical computers for new musics’ performance and improvisation. Ph.D. dissertation, Dept. of Computer Engineering, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.
 • Jordà, S. (2007). Interactivity and Live Computer Music, in "The Cambridge Companion to Electronic Music", Edited by Nick Collins and
  Julio d’Escrivan. Cambridge University Press, UK.
 • Rowe, R. (1993). Interactive Music Systems: Machine Listening and Composing. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Verplank, B. (2003). Interaction Design Sketchbook.
 • Wanderley, M. M. & M. Battier, eds. (2000). Trends in Gestural Control of Music (CD-ROM). Paris: Ircam–Centre Pompidou.
 • Winkler, T. (1998). Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max. Cambridge, MA: The MIT Press.

Referències addicionals

 • Battier, M. ed. (1999). Aesthetics of Live Electronic Music. Contemporary Music Review, 18(3).
 • Bischoff, J., Gold, R. & Horton, J. (1978). Music for an interactive Network of Computers. Computer Music Journal, 2(3), 24-29.
 • Blaine, T., & Fels, S. (2003). Collaborative Musical Experiences for Novices. Journal of New Music Research, 32(4), 411-428.
 • Chadabe, J (1984). Interactive Composing: An Overview. Computer Music Journal, 8(1), 22-28. Republished in Curtis Roads, ed., The Music Machine (Cambridge, MA: MIT Press, 1989).
 • Cook, P. R. (2001). Principles for Designing Computer Music Controllers. Proceedings of the 2001 Workshop on New Interfaces for Musical Expression, CHI, 2001. Seattle, WA: electronic proceedings.
 • Cutler, M., Robair, G. & Bean (2000). OuterLimits, Electronic Musician Magazine, August 2000, 49-72.
 • Jordà, S. (2002). Improvising with Computers: A personal Survey (1989-2001). Journal of New Music Research, 31(1), 1-10.
 • Lewis, G. E. (2000). Too Many Notes: Computers, Complexity and Culture in Voyager. Leonardo Music Journal, 10, 33–39.
 • Machover, T., & Chung. J. (1989). Hyperinstruments: Musically Intelligent and Interactive Performance and Creativity Systems. In Proceedings of the International Computer Music Conference. San Francisco: International Computer Music Association, 186-187.
 • Metlay, M. (1989). The Man-Machine Interface.
 • Paradiso, J. A. (1997). Electronic Music: New ways to play. IEEE Spectrum, 34(12), 18-30.
 • Pressing, J. (1990). Cybernetic Issues in Interactive Performance Systems. Computer Music Journal, 14(1), 12-25.
 • Puckette, M. & Settel, Z. (1993). Non-obvious roles for electronics in performance enhancement. In Proceedings of the 1993 International Computer Music Conference. San Francisco, CA: International Computer Music Association :134-137.
 • Rowe, R. (2001). Machine Musicianship. Cambridge, MA: The MIT Press.
 • Ryan, J. (1991). Some Remarks on Musical Instrument Design at STEIM. Contemporary Music Review, 6(1), 3-17.
 • Settel, Z. & Lippe, C. (2003). Convolution Brother’s Instrument Design. In Proceedings of the 2003 Conference on New Interfaces for Musical Expression (NIME-03), 197-200. Montreal.
 • Spiegel, L. (1992). An Alternative to a Standard Taxonomy for Electronic and Computer Instruments. Computer Music Journal, 16(3).
 • Tanaka, A. (2000). Musical Performance Practice on Sensor-based Instruments. In M. Wanderley and M. Battier, eds. Trends in Gestural Control of Music. Paris: Ircam - Centre Pompidou.
 • Wanderley, M. M. & Orio, N. (2002). Evaluation of Input Devices for Musical Expression: Borrowing Tools from HCI. Computer Music Journal, 26(3), 62-76.
 • Wessel, D. & Wright, M. (2002). Problems and Prospects for Intimate Musical Control of Computers, Computer Music Journal, 26(3), 11-22.
 • Zicarelli, D. (1987). M and Jam Factory. Computer Music Journal, 11(4): 13.

Discografia

 • Autechre [1998]. LP5. Warp 066.
 • Bahn , Curtis. [2000]. The Rig: Solo Improvisations for Sensor bass and Live Electronics. Electronic Music Foundation, EMF CD 030.
 • Bischoff , John. & Perkis , Tim. [1989]. Artificial Horizon . Artifact Recordings, AR102.
 • Brown , Chris. [1989]. Snakecharmer . Artifact Recordings, AR100.
 • Brown , Chris. [1996]. Duets. Artifact Recordings, AR115.
 • Casserley , Laurence. [1999].Labyrinths. Sargasso SG28030.
 • Chadabe , Joel. [2004]. Many Times… Electronic Music Foundation EMF CD 050.
 • Collins , Nicollas. [1992]. It Was a Dark and Stormy Night. Trace Elements, EL 101.
 • Fenn O'Berg [2004]. The Return of Fenn O'Berg. Mego 54.
 • FMOL Trio . [2000]. Live at Metronom. Hazard Records 010.
 • FMOL Trio . [2002]. Night in the Chapel. Hazard Records 025.
 • FMOL Trio . [2002]. The Köln Concert. Hazard Records 028.
 • Fuzzybunny [2000]. Fuzzybunny. Sonore.
 • Le Caine , Hugh. [1999].Compositions & Demostrations 1946-1974. Electronic Music Foundation 15.
 • Lewis , George. [1993]. Voyager . Avant 014.
 • Lucier , Alvin. [1990]. I Am Sitting in a Room. Lovely Music, LO1013.
 • Marclay, Cristian. [1997]. Records 1981-1989. Atavistic Records.
 • Martirano , Salvatore. [1974]. The SalMar Construction. Private recording, courtesy of Joel Chadabe .
 • M .I.M.E.O. (Music in Movement Electronic Orchestra) [1998]. Electric Chair + Table. Grob.
 • Mori, Ikue. [1995]. Hex Kitchen. Tzadik TZ 7201.
 • Mumma , Gordon. [1979]. The Dresden Interleaf; Music from the Venezia Space Theatre; Megaton for William Burroughs. Lovely Music VR 1091.
 • Mumma , Gordon. [2002]. Live Electronic Music. Tzadik TZ 7074.
 • Oswald , J. [1993]. Plexure. Avant 16.
 • Parker , Evan. [1997].Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble: Toward the Margins . ECM 453514.
 • Parker , Evan. [1999]. Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble: Drawn Inward . ECM 547209.
 • Parker , Evan. [2004]. Evan Parker's Electro-Acoustic Ensemble:Memory/Vision. ECM 229002.
 • Rockmore , Clara. [1987]. The Art Of The Theremin . Delos. DE 1014.
 • Spiegel , Laurie. [1991]. Unseen Worlds. Scarlet.
 • Spiegel , Laurie . [2001]. Obsolete Systems . Electronic Music Foundation EM119.
 • Squarepusher [1997]. Hard Normal Daddy. Warp 50.
 • The Hub [1989]. Computer Network Music. Artifact 1002
 • The Hub [1993]. Wreckin' Ball: The Hub. Artifact Recordings, AR107.
 • Tone , Yasunao. [1997]. Solo for Wounded CD. Tzadik 7212.
 • V.A. [1987]. New Computer Music. Wergo 2010-50.
 • V.A. [1989]. Experimental Music Studios/University Of Illinois. Centaur 2045.
 • V.A. [1990]. Créations IRCAM : Les Années 80 . Paris: Centre Georges Pompidou, CD 0002.
 • V.A. [1999]. Microscopic Sound. Caipirinha 2021.
 • V.A. [2000a]. Clicks & Cuts . Mille Plateaux. 8079.
 • V.A. [2000b]. Ohm: Early Gurus of Electronic Music . Ellipsis Arts, EA500-4.
 • Xenakis , Iannis. [2000]. Electronic Music. Electronic Music Foundation EM102

Enllaços