Col·laboradors instrumentals

El Parc d'instruments ofereix un servei als Graduats de l'ESMUC en l'àmbit dels instruments musicals per tal que el graduat pugui continuar el contacte amb certs tipus d'instruments mentre el seu desenvolupament professional li permeti disposar-ne, exercint de pont entre l'àmbit acadèmic i el laboral per  contribuir com a recurs a l'orientació professional.  

Objectius :   

 1. Oferir un servei als Graduats per que puguin disposar d'hores d'estudi i cessió gratuïta de certs  instruments musicals que per la seva especificitat són difícils d'aconseguir en l'entorn professional, sempre que no afecti a l'activitat de l'ESMUC. 
 2. Garantir la conservació de certs instruments que cal que siguin tocats amb regularitat. 
 3. Participar en projectes de coordinació tant tècnica com organitzativa en activitats com els Grans Conjunts, els Concerts Finals i les Cambres. 

Requisits :  

 1. Tenir condició de Graduat de l'ESMUC 
 2. Rebre l'aval del Departament, el professorat de l'instrument i el/la responsable del Parc d'instruments. 
 3. Que la modalitat instrumental de la que s'ha graduat estigui dins l'àrea instrumental oferta. 
 4. Disponibilitat per desenvolupar els projectes i les tasques de coordinació. 

Avantatges :  

 1. 120 hores/curs de reserva d’espais durant el cap de setmana en les aules on es trobin els instruments assignats i sempre que hi hagi disponibilitat. S'exclouen la Sala d'Orquestra, la Sala de Cor, l'Auditori Acadèmic i la Sala de l'orgue (excepte per a graduats d’aquesta assignatura).  
 2. Carnet i usuari 
 3. Sempre que hi hagi disponibilitat, cessió d'instruments per a dos projectes anuals no lucratius,  que caldrà presentar prèviament i on el/la graduat/ada es farà càrrec del transport, les afinacions de concert i el retorn a l'ESMUC i una assegurança. 
 4. Formació amb al tècnic de Manteniment en les tasques d'ajust dels instruments assignats.  

Compromisos: 

 1. 120 hores/curs de coordinació tècnica i organitzativa en activitats com els Grans Conjunts, els Concerts Finals i les Cambres. 
 2. Disponibilitat per a col·laborar sota demanda en activitats del Departament 
 3. Respectar la normativa del Parc d’instruments.  

Documentació:   

 1. Carta de sol·licitud a l’Oficina del Graduat ( oficina.graduat@esmuc.cat ) - Gestiona Oficina del Graduat i Parc d'instruments 
 2. Document d'acord entre l'ESMUC i el graduat - Gestiona Oficina Alumni i Parc d'instruments

Places 2019-2020 : 

Modalitat Departament Nom
Violí històric Música Antiga Ignacio Ramal
Viola històrica Música Antiga Eugeniu Casimov
Flauta de bec Música Antiga Mónica García Salamero
Clavicèmbal Música Antiga Angel Villagrassa
Violoncel històric Música Antiga Angèlica Gevara