Guía d'espais amb percussió CiC

A316A
Les guíes d'utilització dels instruments a les seves aules, regulen l'accés a aquests instruments, la forma en que s'han de manipular  i tot allò relacionat amb la coordinació del seu ús. S'acorden entre el parc d'instruments, els tècnics i el professorat responsable.
  Guía d'utilització dels Instruments de Percussió CiC
Aules afectades Totes aquelles que disposin d'instruments de percussió
Aules restringides A312, A313, A316, A317, A319, A320, A321, A402
Accés L'accés al instruments de percussió CiC bé determinat per l'accés a les aules restringides on resideixen. 
Catàleg i residència Tot instrument de l’àmbit 106 (instruments) i 103 (suports) tindrà una residència establerta dins de cada aula restringida. En el cas que es necessiti realitzar algun canvi de llarga durada de la residència d’un instrument es farà mitjançant el full de petició d’instruments corresponent. La distribució d’instrumental es renovarà cada quadrimestre si és necessari.
Objectes personals A les aules indicades no es podrà deixar cap instrument propi ni objecte personal d’un dia per l’ altre. 
Sets actius Els estudiants son els responsables de muntar i desmuntar els sets en les activitats que realitzin. Un cop acabat l’estudi, l’usuari retornarà a la seva residència l’instrumental que no formi par d’un set actiu, entenent com a set actiu aquell conjunt d’instruments amb què s’està treballant. En cap cas es deixarà abandonat, destorbant el funcionament de l’aula.
A310 i A309 A310 i A309 : Aquestes aules  només es poden utilitzar amb una reserva de professor. Caldrà sol·licitar l’instrumental resident en aquestes aules mitjançant el full de petició instruments.
Elevador 3a palnta a A402 Elevador de 3a planta a A402: per seguretat, només el podrà manipular personal de bidellería i tècnic del parc d'instruments avisant-lo amb 24 hores.
Magatzem A312 Caldrà tancar sempre la porta un cop retirat o endreçat l'instrument. 
Magatzem M001 La petició de material d’aquest magatzem es realitzarà mitjançant el préstec extern però sense cost.
Carro de percussió El material que ja no es faci servir es deixarà a la seva residència corresponent o al carro situat al costat de la porta de l’Aula d’orquestra.
Coordinació amb estudiants S'anomenarà a dos representants d'estudiants per a fer d'enllaç.
Sancions L'incompliment d'aquest acord comportarà l'aplicació de la normativa disciplinària vigent.
Aprovació Acord Cap de departament i professorat