Condicions per al lloguer/cessió d'espais

L'Escola Superior de Música de Catalunya ofereix les seves aules i espais per poder realitzar activitats externes mitjançant el lloguer o cessió d'espais.

La tramitació del lloguer/cessió quedarà supeditada a la confirmació de la resta de serveis i l'aprovació de la Direcció general de l’ESMUC.

El fet de presentar la sol·licitud mitjançant el formulari implica l’acceptació de les tarifes i de totes les condicions establertes per la Fundació per a l’Esmuc.

En cas que l'ESMUC ho cregui necessari, es podran afegir al pressupost despeses de serveis per a garantir la seguretat i el manteniment de les instal·lacions i equipaments.

Serà obligatori i en alguns casos opcional contractar un ajust o revisió de l'instrument a part de l'aplicació de taxes de pack espai+ instrument.

Aquests ajusts els haurà de programar l'empresa o entitat dins el període de lloguer/cessió de l'espai on es trobi l'instrument. Dues hores en els casos d'ajust previ i prioritariament abans d'iniciar l'activitat.

Tipología Si s'utilitzen els instruments Preu [1]
Ajust previ obligatori Pianos grans cues 146,41 €
Revisió posterior obligatoria Altres pianos 16,11 €
Ajust previ opcional [2] Altres pianos 146,41€
Ajust previ obligatori Clavicèmbals i clavicordi 146,41 €
Ajust previ obligatori Fortepianos i piano Erard 146,41 €
Ajust previ obligatori Orgue positiu 363 €

[1] Els preus són sense IVA

[2] L'ESMUC no garanteix el correcte ajust de l'instrument si no es contracte aquest ajust previ opcional 

RESUM TRÀMITS

CONDICIONS PER AL LLOGUER D'ESPAIS
CONDICIONS D'ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DE L'ESMUC
FORMULARI PER A LA SOL•LICITUD DE LLOGUER I CESSIÓ ESPAIS
TARIFES

QUI POT SOL·LICITAR UN LLOGUER D'ESPAIS ?

Qualsevol entitat o empresa mitjançant el formulari de sol·licitud de lloguer d'espais.

HORARI

L'horari de lloguer ha d'incloure el muntatge, l'ajust dels instruments i la recollida de l'espai.

De dilluns a divendres 8:00 a 21:45
Dissabtes, diumenges i festius 9:00 a 21:00

TERMINIS

En cas que les aules sol•licitades estiguin lliures, es farà una preservava en el moment de rebre la sol•licitud. 

Per a garantir el lloguer de l'espai, el sol·licitant haurà d'haver abonat el 25% del total del lloguer en el moment de fer la reserva i el 75% restants 15 dies abans de l’activitat.

Preserva. Validesa de 15 dies naturals a partir de la recepció de la sol·licitud.
Pagament del 25% del lloguer Reserva de sala
Enviament Pressupost. 5 dies naturals a partir de la recepció de la sol·licitud.
Acceptació pressupost i període de modificacions. 5 dies naturals a partir de la recepció del pressupost.
Enviament factura 2 dies naturals a partir de la confirmació del pressupost.
Pagament del 75% restants del total del lloguer. 15 dies abans d’iniciar l’activitat

Condicions d'ús de les instal·lacions de l'ESMUC

L’usuari no realitzarà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió o lloguer d’ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l’ornamentació de l’ESMUC, sense afegir-hi o suprimir-hi rés sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l’acte concret que es dugui a terme serà a compte del sol·licitant.

L’usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió o lloguer.

L’usuari no cedirà l’ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització de permís, ja sigui per expiració del termini o per revocació, s’hauran de deixar lliures vacus i expedits els espais objecte del present permís d’ocupació temporal, i retornar-se els espais a l'estat que indiquen les fitxes d'espais facilitades.

Si la cessió d'espais inclou la cessió d'algun instrument es seguiran la normativa de cada servei de cessió de l'instrument.

Els desperfectes o avaries que s’hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís, hauran de ser reparades a càrrec de l’usuari.

NORMES DE SEGURETAT

L'usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, i especialment la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d’emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments que d’aquestes normatives pogués fer.

L’usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de l’ESMUC en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais materials perillosos, explosius inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L’usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l’acte.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec de l’usuari.

L'usuari es compromet a respectar els aforaments indicats en les fitxes de les aules i l'esmuc es reserva el dret d'aturar l'activitat o anul·lar la reserva de l'espai en el cas que no es compleixin aquests aforaments màxims establerts pels serveis de prevenció de riscos i autoprotecció.

En cas que en l’acte estigui prevista la presencia d’autoritats, es comunicarà immediatament a l’ESMUC per tal de prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les que hagi d’adoptar el mateix usuari.

COORDINACIÓ EMPRESARIAL (en cas d'empreses o entitats)

Tal com estableix EL RD 171/2004 DE 30 de gener, s’imposa el deure de cooperació en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents en un mateix centre de treball, avanç de l’inici de les activitats.

RESPONSABILITATS

L’ESMUC queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objecte del permís.

L’ESMUC queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat en quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l’acte, podent en cas de considerar-ho necessari, exigir a l’usuari que manifesti públicament la desvinculació de l’ESMUC al respecte.

L’usuari disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a l’ESMUC, a membres de la comunitat educativa o a tercers.

DRETS D'IMATGE

L'usuari facilitarà a l’ESMUC, sense cost, fragments dels enregistraments realitzats a les instal·lacions de l’ESMUC. Aquests fragments seran facilitats prèvia petició de l’ESMUC i podran ser utilitzats amb finalitats promocionals, publicitàries i d’arxiu a la seva web, xarxes socials i en activitats acadèmiques o de representació institucional.

DOCUMENTACIÓ QUE L'ESMUC PODRIA SOL·LICITAR EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT

  • Llistat amb DNI del totes les persones que accediran a l’ESMUC indicant quin tipus de funció realitzant a l’activitat.
  • Còpia assegurança responsabilitat civil.
  • Còpia assegurança per danys.
  • Pressupost signat en cas de lloguer
  • Justificant de pagament de la reserva en cas de lloguer (100%)

AVÍS ESPAIS

PER TAL QUE AQUESTS ESPAIS ESTIGUIN SEMPRE OPERATIUS ÉS NECESSARI QUE QUAN MARXEU US ASSEGUREU QUE DEIXEU TOT L'EQUIPAMENT AL SEU LLOC SEGUINT EL CRITERI DE LES FOTOGRAFIES QUE MOSTREN L'ESTAT INICIAL DE L'AULA.

RECORDEU APAGAR ELS LLUMS I ELS EQUIPS DESPRÉS DE LA CLASSE.

NO ES PERMET CONSUMIR ALIMENTS DINS LES AULES O CABINES D'ESTUDI
L'Escola disposa d'un espai específic per aquest ús a la 3a planta.

DINS LES AULES NOMÉS ES PERMET CONSUMIR AIGUA EMBOTELLADA
Assegureu-vos que l'ampolla sigui ben tancada i no la deixeu mai sobre cap instrument musical o aparell elecrtònic

L'ESCOLA NO ES FA RESPONSABLE DELS OBJECTES DEIXATS D'UN DIA PER L'ALTRE A LES AULES O CABINES D'ESTUDI.