Condicions d'ús de les instal·lacions de l'ESMUC

L’usuari no realitzarà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió o lloguer d’ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l’ornamentació de l’ESMUC, sense afegir-hi o suprimir-hi rés sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l’acte concret que es dugui a terme serà a compte del sol·licitant.

L’usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió o lloguer.

L’usuari no cedirà l’ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització de permís, ja sigui per expiració del termini o per revocació, s’hauran de deixar lliures vacus i expedits els espais objecte del present permís d’ocupació temporal, i retornar-se els espais a l'estat que indiquen les fitxes d'espais facilitades.

Si la cessió d'espais inclou la cessió d'algun instrument es seguiran la normativa de cada servei de cessió de l'instrument.

Els desperfectes o avaries que s’hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís, hauran de ser reparades a càrrec de l’usuari.

NORMES DE SEGURETAT

L'usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, i especialment la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d’emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments que d’aquestes normatives pogués fer.

L’usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de l’ESMUC en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais materials perillosos, explosius inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L’usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l’acte.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec de l’usuari.

L'usuari es compromet a respectar els aforaments indicats en les fitxes de les aules i l'esmuc es reserva el dret d'aturar l'activitat o anul·lar la reserva de l'espai en el cas que no es compleixin aquests aforaments màxims establerts pels serveis de prevenció de riscos i autoprotecció.

En cas que en l’acte estigui prevista la presencia d’autoritats, es comunicarà immediatament a l’ESMUC per tal de prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les que hagi d’adoptar el mateix usuari.

COORDINACIÓ EMPRESARIAL (en cas d'empreses o entitats)

Tal com estableix EL RD 171/2004 DE 30 de gener, s’imposa el deure de cooperació en l’aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, a totes les empreses i treballadors autònoms concurrents en un mateix centre de treball, avanç de l’inici de les activitats.

RESPONSABILITATS

L’ESMUC queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objecte del permís.

L’ESMUC queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat en quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l’acte, podent en cas de considerar-ho necessari, exigir a l’usuari que manifesti públicament la desvinculació de l’ESMUC al respecte.

L’usuari disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a l’ESMUC, a membres de la comunitat educativa o a tercers.

DRETS D'IMATGE

L'usuari facilitarà a l’ESMUC, sense cost, fragments dels enregistraments realitzats a les instal·lacions de l’ESMUC. Aquests fragments seran facilitats prèvia petició de l’ESMUC i podran ser utilitzats amb finalitats promocionals, publicitàries i d’arxiu a la seva web, xarxes socials i en activitats acadèmiques o de representació institucional.

DOCUMENTACIÓ QUE L'ESMUC PODRIA SOL·LICITAR EN FUNCIÓ DE L'ACTIVITAT

  • Llistat amb DNI del totes les persones que accediran a l’ESMUC indicant quin tipus de funció realitzant a l’activitat.
  • Còpia assegurança responsabilitat civil.
  • Còpia assegurança per danys.
  • Pressupost signat en cas de lloguer
  • Justificant de pagament de la reserva en cas de lloguer (100%)

AVÍS ESPAIS

PER TAL QUE AQUESTS ESPAIS ESTIGUIN SEMPRE OPERATIUS ÉS NECESSARI QUE QUAN MARXEU US ASSEGUREU QUE DEIXEU TOT L'EQUIPAMENT AL SEU LLOC SEGUINT EL CRITERI DE LES FOTOGRAFIES QUE MOSTREN L'ESTAT INICIAL DE L'AULA.

RECORDEU APAGAR ELS LLUMS I ELS EQUIPS DESPRÉS DE LA CLASSE.

NO ES PERMET CONSUMIR ALIMENTS DINS LES AULES O CABINES D'ESTUDI
L'Escola disposa d'un espai específic per aquest ús a la 3a planta.

DINS LES AULES NOMÉS ES PERMET CONSUMIR AIGUA EMBOTELLADA
Assegureu-vos que l'ampolla sigui ben tancada i no la deixeu mai sobre cap instrument musical o aparell elecrtònic

L'ESCOLA NO ES FA RESPONSABLE DELS OBJECTES DEIXATS D'UN DIA PER L'ALTRE A LES AULES O CABINES D'ESTUDI.

Avís Aules