Localitzat Saxo alto Selmer serie III M53

Estat Retornat
Data de pèrdua o localització 02/03/2014 15:34
Tipus d'incident Instrument localitzat
Tipus d'instrument Saxo Alto
Marca Selmer
Model Serie III M53
Altres informacions sobre l'instrument Estoig i partitures
Data de pèrdua o localització 02/03/2014 10:00
Localització Escola Superior de Música de Catalunya
Altres informacions de localització  
Nom Parc instruments
Correu electrònic instruments@esmuc.cat