Guia Concerts Finals

ConcertFinals
En aquest espai podreu trobar la guia i procediments per a demanar l'equipament instrumental  per als vostres concerts finals de Grau i de Màster.
Llistat d'instruments Es lliurarà al parc d'instruments (B201) un llistat d'equipament instrumental amb el codi corresponent segons els terminis establerts.
Catàleg d'instruments (codi) Consultable a l'oficina del Parc d'instruments o al l'intranet
Data límit  Les dates límits per a comunicar el llistat d'instruments serà el 30 de desembre per a la previsió de la resta d'activitat acadèmica.
Horari d'atenció  Dijous de 11:00 a 13:00 hores.
Concerts externs L'ESMUC no aportarà cap equipament instrumental.
Ajustaments d'instruments L'escola només assignarà el tècnic en les afinacions de pianos moderns i fortepianos.
Moviment d'instruments

Tant  el moviment d'instruments des de l'espai de residència fins a la sala de concerts com el seu retorn el realitzarà el músic sota la responsabilitat del l'estudiant que realitza el projecte i amb el suport del Servei de Producció i el Parc d'instruments que facilitaran l'accés als instruments i a la sala del concert en els horaris acordats i sota la seva supervisió.

El moviment de clavicèmbals i fortepianos es realitzarà segons la guia de moviment de clavicèmbals i fortepianos

Transport d'instruments En el casos d'instruments de mida gran que requereixin transport extern (pianos i fortepianos de mida gran), el transport es realitzarà el dia abans per facilitar la climatització de l'instrument a la sala i el seu ajust.
Bloqueig instrument L'instrument quedarà bloquejat 1 dia per projecte i concert a efectes de la disposició de l'instrument a l'espai de residència.
Assajos i d'altres activitats Per diposar d'equipament intrumental en assajos i d'altres activitats caldrà utilitzar els mecanismes de préstec de l'Escola habilitat per l'activitat acadèmica com el préstec intern, préstec extern o petició puntual d'instruments
Avaluació El parc d'instruments s'avaluarà els indicadors de : tracte de l'instrument, puntualitat en la recollida i puntualitat en retorn de l'instrument i canvis d'instruments fora de termini.
Web http://www.esmuc.cat/parcinstruments
Contacte instruments@esmuc.cat

Entrada i sortida d'instruments voluminosos a sala 4

Entrada a Sala 4 des de l’Esmuc L'estudiant i els músics han de tenir a punt els seus instruments 1/2 hora abans de l'hora d'accés a sala (consultar a ASIMUT), davant de la porta de regidoria de la sala 4 a la pantà -1 de l’Auditori.
L’Accés es realitzarà pel  muntacàrregues gran de l’escola segons la planta que logísticament més convingui.
Prèviament i amb el temps suficient els estudiants han de contactar amb el bidell de l’Escola, per tal que activi el muntacàrregues per baixar a la planta -1 i acompanyar-los fins a la porta de regidoria de la sala 4.
Un cop a la porta de regidoria caldrà esperar que el responsable de sala els hi doni accés pel muntatge i ajust dels instruments que hauran d’estar inclosos en el temps de reserva de la sala.
Sortida de sala 4 i retorn a l'Esmuc Un cop acabat el concert caldrà prioritzar la retirada de tot l’instrumental que els estudiants retornaran a l’Escola i així facilitar el muntatge del següent concert.
Els estudiants hauran retornar l’equipament utilitzat  per  la porta de regidoria mitjançant  al muntacàrregues gran que activarà el responsable de la sala per poder pujar a l’Esmuc
Caldrà deixar tot els instruments en les aules corresponents per que el personal del parc d’instruments pugui revisar l’instrumental utilitzat per garantir el bon funcionament  de les classes i d’altres activitats.
S004F
MC001
Porta regidoria Sala 4 a la planta -1 de l'Auditori Muntacàrregues de l'Esmuc