Armariets

AVÍS IMPORTANT

Degut a la situació actual provocada pel Covid-19 es modifica aquest servei i us indiquem el nou procediment a seguir per l'estudiantat i professorat.

Per a les consultes, accés als armariets, recollida del material,  etc. cal adreçar-se  únicament per correu electrònic a armariets@esmuc.cat indicant el nom cognoms i número d'armariet.

Per a l'accés a l'armariet cal acordar la data i hora amb el servei.

__________________________________________________________________________

Alumnat de nou accés a l'Esmuc

L’alumnat de Titulació Superior que comenci estudis en el Centre i que vulgui disposar d’un armariet per desar els instruments, cal que ompli la sol·licitud en línia disponible en el moment de la matrícula. 

L'alumnat de Formació continuada, Màster i Erasmus cal fer la gestió directament a la Secretaria Acadèmica. 

Alumnat amb matricula en el centre

Cal fer la gestió directament a Secretaria Acadèmica, durant l'horari d’atenció al públic.

Lliurament de les claus

En horari d’atenció al públic, des de la data d’inici del curs acadèmic i durant les tres setmanes posteriors.

Fiança

Cal pagar 20€ en concepte de fiança, que es tornarà quan es finalitzin els estudis en el Centre.

És obligatori retornar la clau al finalitzar els estudis inicialment cursats i al marxar d'Erasmus. Si es vol disposar novament d'un armariet s'haurà de fer la sol·licitud a la Secretaria Acadèmica.

Pèrdua de la clau de l’armariet

En cas de pèrdua de la clau, s’haurà de comunicar la incidència a la Recepció del Centre i pagar 5€ per disposar d’una nova clau. No està permès fer duplicats de la clau; aquest fet comportarà la reassignació de l’armariet.

Compartir l'armariet

L’alumnat que vulgui compartir l’armariet haurà de notificar-ho a Secretaria Acadèmica, en horari d’atenció al públic, mitjançant el full d’incidències. Cal fer constar el nom i cognoms de la persona amb qui es compartirà l’armariet. La còpia de la clau addicional no té cost, però també s’haurà de deixar la fiança de 20€ que es recuperarà en finalitzar els estudis a l’Escola.

Canvis en la titularitat de l'armariet

Cal notificar a la Secretaria Acadèmica els canvis de titularitat dels armariets per tal de disposar d’un control real de la distribució.

Retorn de la fiança i les claus

La fiança es retornarà a les persones que constin en els nostres arxius com a titulars de l'armariet, a canvi de la clau i el clauer identificatiu de l’armariet.

 

Del 28 de maig al 13 de juliol de 2018, únicament ha de retornar la clau amb el corresponent clauer l’alumnat que finalitzi els estudis en el curs 2017-2018. 
La resta d’alumnes conservarà la clau del seu armariet.

ÉS OBLIGATORI DEIXAR L’ARMARIET COMPLETAMENT BUIT ABANS DEL 13 DE JULIOL 2018 PER TAL DE PROCEDIR A LA SEVA DESINFECCIÓ. 

A PARTIR D'AQUESTA DATA L'ESCOLA ES RESERVA EL DRET DE LLENÇAR EL CONTINGUT TROBAT DINS ELS ARMARIETS.