Anàlisi del flamenco

Dades generals

Nom de l'assignatura Anàlisi del flamenc
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 15
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Joan Asensio
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat teoria del flamenc.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

Dotar a l'alumne dels coneixements necessaris en el camp de l'anàlisi armònic, rítmic, melòdic i formal de les diferents etapes del flamenc.

Estudi comparatiu dels diferents treballs publicats fins a l'actualitat

Anàlisi del repertori més representatiu: cante y toque/guitarra solista

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

  • El funcionament armònic del flamenc: La Tonalitat: els modes major i menor en el flamenco. El mode flamenc: característiques propies. La interacció entre la tonalitat i el mode flamenc: el bimodalisme. Característiques principals del  ritme armònic.
  • Anàlisi de les principals escales emprades en el flamenc.
  • Anàlisi rítmic del flamenc. Els patrons rítmics propis (compás flamenco). La importància del ritme en el flamenc com a força identitària estilística. L'anàlisi profund de cada patró rítmic més enllà dels simples patrons estandaritzats.
  • Anàlisi de les partitures més representatives en les diferents etapes de la història de la guitarra flamenca. La figura del guitarrista flamenc com a intèrpret i compositor de les seves propies obres. Analitzar les obres de guitarra a nivell armònic, rítmic, melòdic i formal.
  • El cante flamenco: anàlisi de les seves característiques. Anàlisi de les línees melòdiques representatives dels principals estils.  La seva relació amb la guitarra.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes estaran formades per les següents activitats:

  • Audicions dels estils a tractar a través de gravacions dels grans mestres del gènere pel seu posterior anàlisi.
  • Exercicis a classe relacionats amb els conceptes presentats.
  • Anàlisi de partitures.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

L' estudi de cada blog temàtic es compajinarà amb la realització de diferents exercicis d'anàlisi preparats pel professor.

Es realitzaran anàlisis de partitures de flamenc. Treballant tots els aspectes més importants.

Al final del quadrimestra es realitzarà un exàmen final per tal d' avaluar els coneixements adquirits

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’articularà una avaluació continuada formada per l’avaluació inicial, la continua i la final.

Durant tot el procés d’ensenyança-aprenentatge s’analitzaran les dificultats i els coneixements nous adquirits, fent partícip a l’estudiant del seu rendiment i del seu grau de consecució dels objectius marcats. Mitjançant aquest tipus d’ avaluació s’ obtindrà la informació sobre l’evolució durant el curs i s’establiran estratègies d’actuació davant les dificultats trobades.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Treball a classe   30,00%
Exercicis i treballs   20,00%
Exàmen final   50,00%
     
     

Fonts d'informació bàsica

OJESTO, P.: Las Claves del Flamenco. EDICIONES AUTOR,. 2008

HERMANOS HURTADO: La llave de la Música Flamenca. EDICIONES SIGNATURA.,

BUENDIA CASTRO, G.: Las Mudanzas del cante en tienpos de de Silverio. EDICIONES CARENA 2011

FERNÁNDEZ, L.: Teoría del Flamenco. ACORDES CONCERT. Madrid 2004.

DÍAZ LOBATÓN, V.: La Armonía en el Flamenco. QVE EDICIONES., 2010.

TORRES, N. Historia de la guitarra flamenca. ALMUZARA., 2005.

BENAVENTE, JOSÉ Mª: Aproximación al lenguaje musical de J. Turina. EDITORIAL ALPUERTO., 1983.

VERGÉS, LLUÍS: El lenguaje de la armonía. EDITORIAL BOLIEAU., 2007

PISTON, W.: Armonía. IDEA BOOKS S.A. Edición., 2001. 

KÜHN, C.: Tratado de la forma musical.IDEA BOOKS S.A. Barcelona 2003.

DONNIER P.: El Duende puede ser matemático.

AGUILAR, Mª C.: Aprender a escuchar música. A. MACHADO LIBROS S.A., 2002.

GRANADOS, M.: Armonía del Flamenco Aplicado a la guitarra flamenca. CASA BEETHOVEN PUBLICACIONS. Barcelona 2004.

GRANADOS, M.: Estilos y análisis musical del flamenco. Volumen 1. EDITORIAL MAESTRO FLAMENCO.