Improvisació i acompanyament del flamenco IV

Dades generals

Nom de l'assignatura Improvisació i acompanyament del flamenco IV
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Segon semestre
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 60 Hores presencials lectives: 22,5
Altres hores presencials:
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 22,5
Professor/a Joan Asensio José Miguel Vizcaya
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura |Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Haver cursat Improvisació i acompanyament del Flamenc III

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

L’assignatura d’improvisació avançada pretén nodrir a l’estudiant dels coneixements avançats necessaris per desenvolupar-se amb solvència en la faceta de l’acompanyament i la improvisació, un aspecte fonamental en la formació del futur professional de guitarra flamenca i del cantaor. És una matèria de naturalesa pràctica que es centra en els aspectes psicomotrius, intel·lectuals i artístics de la interpretació guitarrística i vocal.

L’assignatura d’improvisació avançada pretén nodrir a l’estudiant dels coneixements avançats necessaris per desenvolupar-se amb solvència en la faceta de l’acompanyament i la improvisació, un aspecte fonamental en la formació del futur professional de guitarra flamenca i del cantaor. És una matèria de naturalesa pràctica que es centra en els aspectes psicomotrius, intel·lectuals i artístics de la interpretació guitarrística i vocal.

Es complementarà el caràcter pràctic de l’assignatura amb materials escrits que l’estudiant podrà tenir a l’abast d’entre els títols inclosos a la bibliografia i els materials de la biblioteca del centre. Es crearan situacions professionalitzadores per controlar el procés d’evolució en la construcció de destreses d’autoaprenentatge i d’autonomia.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals: El mode frigi espanyol, cadència andalusa, relació tonal i bimodalisme. Escales que surten del mode major i escales que surten del mode menor harmònic i menor melòdic. Escales simètriques (disminuïdes to/mig to i mig to/ to i escales de tons). Aplicacions d'aquestes escales en funció de l'anàlisi harmònica del repertori. Arpegis: majors, menors, sus4, tensionats i inversions característiques de la guitarra flamenca aplicades a d'altres instruments harmònics. Patrons rítmics melòdics i harmònics: relació acords-escales. Conceptes i límits de l'acompanyament i la improvisació. Estils rítmics i lliures del flamenc (cantes i baile). Resolucions i tendències de cada acord en relació amb la funció que desenvolupi, substitucions harmòniques, acords de pas, tensions, etc.

Procedimentals:  Acompanyament al cante, baile i guitarra. Patrons rítmics de palmas. Incentivar la participació de l'alumne en grups instrumentals. Utilització de les formes i estils del flamenc en contextos musicals espontanis: estàndards, fusió, música clàssica, etc. Utilització de tots els recursos musicals i tècnics en diferents situacions de la improvisació. Crear i desenvolupar diferents variacions a partir d'exemples concrets. Donar respostes musicals adients en diferents contextos.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

La durada serà d'un quadrimestre. Es distribuira en una classe setmanals d'1 h 30' de durada.

Es faran servir enregistraments sonors i vídeos com a referència d'aprenentatge; no obstant això, es promourà principalment el treball en directe com a eina essencial per a l'aprenentatge de la improvisació i l' acompanyament.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Dues audicions. 9 setmana del quadrimestre i setaman d’avaluacions i audicions

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

S’articularà una avaluació continuada formada per l’avaluació inicial, la continua i la final. Durant tot el procés d’ensenyança-aprenentatge s’analitzaran les dificultats i els coneixements nous adquirits, fent partícip a l’estudiant del seu rendiment i del seu grau de consecució dels objectius marcats. Mitjançant aquest tipus d’avaluació s’obtindrà la informació sobre l’evolució durant el curs i s’establiran estratègies d’actuació davant les dificultats trobades.

Es revisarà periòdicament nivell tècnic i artístic de l’estudiant respecte a l’avaluació inicial i la seva progressió durant el quadrimestre Es proposaran activitats de treball amb els companys per avaluar la col·laboració i l’esperit d’autocrítica entre els estudiants

L’avaluació que determinarà la superació de l’assignatura serà final i per tant, sumativa; és a dir, es realitzarà un diagnòstic al final de tot el procés per tal de verificar si s’han assolit els objectius marcats. Els progressos relatius que realitzi l’alumne respecte al seu nivell inicial no significarà la superació del curs si no s’han assolit els objectius marcats en el projecte docent.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

 

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Audició 9na setmana 25%
Audició Setmana d’audicions i evaluacions 35%
Treball escrit Final quadrimestre 15%
Assistencia i disposició Tot el quadrimestre 25%
Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure. Feu clic aquí per escriure.

Fonts d'informació bàsica

ANTONIO Y DAVID HURTADO TORRES: El arte de la escritura musical flamenca (reflexiones en torno a una estética). Colección Investigación 1. Ediciones X Bienal del Arte Flamenco. Sevilla 1998.

ANTONIO MACHADO Y ÁLVAREZ: De soledades (Escritos Flamencos 1879). Ediciones Demófilo S.A. Colección Memoria del Sur. Córdoba 1982.

MANUEL CANO: La guitarra (Historia, estudio y aportaciones al arte flamenco). Ediciones Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba.

MANUEL BARRIOS: Las oscuras raíces del flamenco. Publicaciones del Monte de Piedad. Sevilla 1986. MANUEL DE FALLA: Escritos sobre Música y Músicos. Espasa Calpe. Buenos Aires 1950. ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO: El Cante Flamenco. Alianza Editorial. Rito y Geografía del Cante. (Enciclopedia Flamenca). Alga Editores.

RICARDO MOLINA Y ANTONIO MAIRENA: Mundo y Formas del Cante Flamenco. Librería Al- Andalus. Sevilla 1998.

DICCIONARIO HARVARD DE LA MÚSICA.

SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN: Escenas Andaluzas. Espasa Calpe. Madrid 1960.