Teoria del Flamenco

Dades generals

Nom de l'assignatura Teoria del flamenco
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Segon semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 20
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 19
Professor/a José Miguel Vizcaya
 
Departament Música Tradicional

Objectius concrets de l’assignatura | Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura | Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap Prerequisit. Aquesta assignatura pot formar part de la oferta d’assignatures optatives d’altres departaments

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

Cal detallar els objectius concrets i finals que caldria assolir al final de l’assignatura.

 • Conèixer suficientment les diferents situacions socials i històriques tot al llarg de la vida del flamenc.
 • Desenvolupar la capacitat analítica respecte del diferents trets, estils i variants de la música flamenca.
 • Comprendre i assimilar els aspectes tècnics, rítmics, harmònics i melòdics que conflueixen en el flamenc a nivell de composició i improvisació.
 • Comparar i contextualitzar els diversos trets musicals diferencials del flamenc respecte d’ altres músiques tradicionals.
 • Desenvolupar tècniques i criteris de notació musical del flamenc.
 • Comprendre la filosofia del flamenc a través del contingut de llurs textos.
 • Saber distingir cada palo de manera auditiva, tenint com a únic referent el cante.
 • Conèixer el rol que desenvolupa cada element ( cante, baile i guitarra ) segons l’ estil i el moment.
 • Conèixer suficientment l’ argot flamenc així com les paraules i frases del caló emprades més sovint.
 • Improvisar en diferents contextos i situacions: acompanyament del cante i la resposta  adient a cada situació.
 • Desenvolupar els mecanismes tècnics i mentals necessaris per tal d' adequar la resposta a cada situació.
 • Tenir coneixements fonamentats de la història, l' estètica i la tècnica dels diferents elements del flamenc.
 • Assolir els coneixements necessaris que ens permetin improvisar amb fluïdesa.
 • Desenvolupar la pràctica auditiva.
 • Estimular la creativitat.
 • Desenvolupar l' espontaneïtat de l' instrument ( palmes, sabates...) amb l' objectiu de poder aplicar-la en qualsevol context.
 • Desenvolupar la memòria en totes les seves vessants i la capacitat de comunicació amb elements de l’ escena.
 • Aprendre a treballar en conjunt.
 • Analitzar les diferents parts i situacions d' una improvisació.
 • Aprendre les diferents facetes que pot crear la improvisació espontània.
 • Saber acompanyar el cante, la guitarra i el baile amb desimboltura: coneixements d' estils i variants.
 • Crear una pròpia identitat, element indispensable i diferenciador en el flamenc.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 

Conceptuals.

 

 • Ritmes.
 • Amalgames i permutacions rítmiques del flamenc.
 • Ritme mètric i ritme accentual.
 • Formes i variacions melismàtiques i aspectes microtonals.
 • El mode flamenc: relacions harmòniques i tonals.
 • Evolució històrica de la tècnica flamenca: influències, incorporacions i ampliació harmònica al flamenc actual.
 • Construccions formals: relació entre cante, guitarra, percussions i baile.
 • El text: lletres, mètrica i temes tractats.
 • Univers flamenc: època, territori, feines i costums.
 • El món gitano: forma de vida, idioma i lèxic utilitzat a les lletres.

 

Procedimentals.

 

 • Reconeixement i anàlisi d'elements musicals propis del flamenc.
 • Localització geogràfica dels diferents estils i llurs variants.
 • Coneixement pràctic instrumental ( veu, instrument melodicoharmònic o percussions ) dels diferents ritmes i     tècniques del flamenc.
 • Polirítmies.
 • Anàlisi de gravacions, vídeos i DVD.
 • Transcripcions.
 • Exercicis de lectura i exercicis rítmics i melòdics mitjançant la realització  de notacions.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)
 • La durada del curs serà d'un quadrimestre.
 • Constarà de dues classes setmanals d'1 hora 30 minuts cadascuna.
 • Es farà servir material enregistrat en CD, vídeo, DVD i casset.
 • Es faran algunes classes seleccionades amb cante, guitarra i baile.
 • La clase constarà de 30 minuts de contingut teòric, 30 minuts de audició, 30 minuts d’anàlisi.
 • Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Història

 Abans d' iniciar les anàlisis detallades dels diferents estils i variants, és convenient dibuixar una realitat històrica que abasti desde 1425, any de l' arribada dels primers gitanos a Espanya, fins als nostres dies. S' haurà de fer un estudi del magma cultural creat amb els 700 anys de convivència amb el món àrab juntament amb d' altres cultures com són la jueva i les pròpies de la zona.

 

Costums socials.

 •  Reflexions sobre la realitat social: professions característiques, hàbits familiars, pautes de conducta, alimentació, etc.
 • Aspectes tècnics.
 •  El mode frigi flamenc, cadència andalusa: tendències resolutives de cada acord i les seves escales. Comparativa entre l' ornamentació melismàtica del flamenc i el cant gregorià. Similitud amb alguns cantes. Exemples.
 •  El sistema tonal, ús als cantes i variants.
 •    El bimodalisme:  relació entre el mode frigi i el seu relatiu tonal. Utilització a cantes i certs tercios. Exemples.
 •    El microtó: característica de les veus gitanes. Exemples.
 •    Característiques de la guitarra flamenca, llurs tècniques especials: rasgueo, alzapúa, tetrámolo, etc. Exemples.
 •    Característiques del baile flamenc i llurs tècniques especials: braceos, zapateados, bata de cola, etc. Exemples. Relació entre el baile flamenc i certes danses hindús, sudamericanes, àrabs, de països de l' est, etc.
 •   Influència del flamenc a la música clàssica i a l' inrevés.
 •  Influència del flamenc a les noves tendències i a l' inrevés: ampliacions harmòniques, melòdiques i rítmiques, altres instruments i formacions

 

Anàlisi dels diferents estils.

 

   Classificació dels diferents cantes segons el seu compàs musical bàsic: binaris, ternaris, mixtes o amalgames i lliures.

   El text flamenc:

   a) Mètrica: versos octosíl.labs, hendecasíl.labs i lliures.

   b) Estrofes: tercets, quartets, lliures i llurs rimes.

   c) Contingut filosòfic: referències habituals, relació entre el contingut i els costums socials

 • Grup de les tonás: classificació dels cantes en funció de llurs diferents línies melòdiques, classificació dels cantes en funció del contingut dels textos dintre de línies melòdiques similars. Exemple: carceleras, deblas, martinetes, etc. Aplicació del compàs en aquests cantes, tipus de combinació rítmica i llur objectiu.
 • Tientos: el text, anàlisi i temàtica. Descripció de les seves línies melòdiques i exemples escrits. Cadències harmòniques habituals i exemples escrits. Bases rítmiques usuals i exemples escrits. Salidas i lletres de cierre, exercicis de dictat i   pràctiques cantades per l' alumne.
 • Tangos: el text, anàlisi i temàtica. Similitud melòdica entre els tientos i algunes variants dels tangos. Descripció de les diverses línies melòdiques 

         ( definició de variants ) i  exemples  escrits. Diverses  possibilitats 

        harmòniques i definició de variants. Exercicis rítmics: dictats i pràctiques a nivells melòdic i d' acompanyament.

 • Tangos del Piyayo: el text, anàlisi i temàtica. Introducció del concepte  "ida y vuelta" . Similitud rítmica amb d' altres variants de tangos. Diferència harmònica amb aquestes variants.  Principals línies melòdiques. Exemples escrits i      pràctics a nivells melòdic i d' acompanyament.
 • Soleá por bulerías: el text, anàlisi i temàtica. Compàs, ritme, ritme accentual i llurs inflexions. Temps habituals en els quals en reposa  l' harmonia. Línies melòdiques segons variants i exemples escrits. Pràctiques rítmiques i exemples de   polirrítmies. Combinacions de frases melòdiques aplicades als tangos. Aplicació instrumental a la soleá por bulerías. Exemple de diferents variants i llurs combinacions.
 • Soleá: el text, anàlisi i temàtica. Concepte del doble temps com a base de referència. Compàs, ritme, ritme accentual i llurs inflexions. Temps en el qual en reposa l' harmonia. Línies melòdiques en funció de les seves variants: Soleá de Alcalá, de la Serneta i apolá ( coneixement específic d' aquestes tres variants ). La soleá en el baile.
 • Romance, el polo i la caña: els textos, anàlisi i temàtica. Cadències harmòniques i línies melòdiques. Característiques així com les lletres més conegudes. El lamento i les diferents mesures d' aquests. La caña i el polo en el baile.
 •    Bambera.
 • Siguiriya: el text, anàlisi i temàtica. El seu compàs, ritme, ritme accentual habitual. Diferències interpretatives i exemples. Diferents línies melòdiques i exemples. Cadències harmòniques i pràctica d' acompanyament. Importància de la siguiriya com a puntal del cante jondo. La siguiriya en el baile: el macho, el cabal i exemples.
 •    Serrana:
 • Grup de fandangos: el text, anàlisi i temàtica. El bimodalisme com a base harmònica i melòdica. Ritme i ritme accentual. Relació amb la música clàssica ( Fandango de Bocherini ). Fandangos de Huelva: característiques rítmiques. Variants més conegudes: Lucena, Alosno, etc. Fandangos com a origen d' altres cantes i llurs territoris: malagueña, granaína, taranta, rondeña, verdiales, etc. Llurs estructures. Repòs tonal característic. Exercicis amb melodies i bases rítmiques escrites. Transcripcions, dictats, exercicis pràctics instrumentals.
 • Grup de cantiñas: el text, anàlisi i temàtica. Cantes tonals de fet. Ritme i rítmica accentual. Relació amb el folklore d' altres regions. Línies melòdiques en funció de les seves variants: alegrías, mirabrás, caracoles. romeras, etc. Exercicis   amb melodies i bases rítmiques escrites. Pràctica instrumental. Alegrías en el baile ( estructura tradicional ).
 •    Bulerías i cantes festius: el text, anàlisi i temàtica. Línies melòdiques característiques. Ritme i ritme accentual. El tempo com a referència bàsica. Diverses polirrítmies i exercicis. Diverses variants: bulerías de Jerez, Cádiz, etc.
 •    Cantes de ida y vuelta: colombiana, guajira, milonga, rumba, vidalita...
 •    Cantes d' altres regions d' Espanya: farruca, garrotín,...

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 • Criteri   Serà una avaluació continuada per part del professor en la qual es tindrà en compte l' evolució de l' alumne en funció del seu compromís amb la matèria i conceptes assimilats.
 •  Avaluació del propi alumne en relació als conceptes assimilats.
 •  S' elaborarà un treball sobre algun dels cantes o variants treballats.          
 •  Exposició i defensa del treball.

     Ponderació

 • ACTITUD 20%

 

Assistència 25%

Participació activa 70%

Avaluació pròpia de l’ alumne 5%

 •  TREBALL 80%

 

Presentació 20% (organització, cura...)

Elaboració   20%

Exposició oral 60% (domini del contingut, defensa...)

 

 

En l’ elaboració del treball s’ hauran de fer constar, com a mínim, els següents ítems:

 

 • Anàlisi rítmica.
 • Anàlisi melòdica.
 • Anàlisi harmònica.
 • Anàlisi de text.
 • Caràcter.
 • Dades històriques.
 •  i sistemes d’avaluació de l’assignatura.
 • Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final.
Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Control escrit 4ª setmana 10%
Control escrit 8ª setmana 10%
Treball final Final de curs 80%

Fonts d'informació bàsica

 

ANTONIO Y DAVID HURTADO TORRES: El arte de la escritura musical flamenca ( reflexiones en torno a una estética ). Colección Investigación 1. Ediciones X Bienal del Arte Flamenco. Sevilla 1998.

ANTONIO MACHADO Y ÁLVAREZ: De soledades (Escritos Flamencos 1879). Ediciones Demófilo S.A. Colección Memoria del Sur. Córdoba 1982.

MANUEL CANO: La guitarra ( Historia, estudio y aportaciones al arte flamenco ). Ediciones Servicio de publicaciones Universidad de Córdoba.

MANUEL BARRIOS: Las oscuras raíces del flamenco. Publicaciones del Monte de Piedad. Sevilla 1986.

MANUEL DE FALLA: Escritos sobre Música y Músicos. Espasa Calpe. Buenos Aires 1950.

ÁNGEL ÁLVAREZ CABALLERO: El Cante Flamenco. Alianza Editorial.

Rito y Geografía del Cante. ( Enciclopedia Flamenca ). Alga Editores.

RICARDO MOLINA Y ANTONIO MAIRENA: Mundo y Formas del Cante Flamenco. Librería Al-Andalus. Sevilla 1998.

DICCIONARIO HARVARD DE LA MÚSICA.

SERAFÍN ESTÉBANEZ CALDERÓN: Escenas Andaluzas. Espasa Calpe. Madrid 1960.

LOLA FERNANDEZ: Teoría Musical del Flamenco.

APUNTS DE CLASSE