Estètica

Dades generals

Nom de l'assignatura Estètica
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 60
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28
Professor/a Anna Costal, Rolf Bäcker, Luca Chiantore
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II, Música i Cultura III.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conceptualitzar, argumentar i vehicular verbalment criteris, opcions i decisions aplicats en la pràctica interpretativa o a l’avaluació crítica d’audicions i d’idees musicals de signe estètic, ideològic, social, històric o tècnic.
 • Identificar i classificar les diferents concepcions i posicionaments filosòfics en el món occidental pel que fa a les activitats musicals, i sempre en relació amb els contextos social i cultural coetanis.
 • Presentar de forma sintètica i estructurada idees, tendències i projectes artístics varis incorporant conceptes i estratègies de l’àmbit de la comunicació de grup.
 • Adquirir una major consciència de tot el fet interpretatiu i de les característiques que la interpretació adquireix en funció de l’àmbit cultural en què es produeix.
 • Desenvolupar una actitud crítica i analítica davant les interpretacions pròpies i alienes, que permeti comprendre la relació entre qualsevol elecció interpretativa i una determinada proposta estètica.
 • Assimilar eines que permetin analitzar amb més propietat qualsevol acte interpretatiu i entendre’l com a un fet comunicatiu.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 • Fonts documentals i historiogràfiques per a l’estudi de l’estètica musical.
 • Mostra de la diversitat d’escoles i pensaments al voltant de la música i el fet musical.
 • Coneixement de les corrents estètiques actuals.

Continguts procedimentals

 • Reflexió sobre l'epistemologia de l'estètica musical i elaboració de judicis crítics davant diferents textos estètics històrics.
 • Anàlisi dels elements identificatius de l’obra d’art, l’objecte i els processos en música.
 • Reflexió al voltant de la interdisciplinarietat de la música amb d’altres manifestacions artístiques.
 • Discussió sobre les últimes tendències en la reflexió estètica.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).
 • Cada sessió inclourà una part teòrica que desenvoluparà el professor, i una part pràctica, amb la participació activa dels estudiants, que exemplificarà la part de continguts (presencial).
 • Treballs individuals (no presencial).
 • Lectura i discussió de textos i audicions (presencial i no presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Presentació de l’assignatura, avaluació inicial i primer debat
 • Música
 • Art
 • Coneixement
 • Lleis
 • Natura
 • Religió
 • Ètica
 • Universalitat
 • Identitats
 • Llengua
 • Història
 • Autoritat
 • Emoció

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Dues proves parcials 
 • Registre dels debats realitzats a classe
 • Comentaris redactats a casa
 • Debats a través d’un forum a moodle

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Dues proves parcials al final de cada quadrimestre 20% + 20%
Registre dels debats realitzats a classe Al llarg del curs 15% + 15%
Comentaris redactats a casa Al larg del 1r quadrimestre 15%
Debats a través d’un forum a moodle Al llarg del 2n quadrimestre 15%

 

Fonts d'informació bàsica

 • COOK, Nicholas, & Mark Everist (eds. 1999). Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press.
 • DAHLHAUS, Carl (1996). Estética de la música. Berlín: Reichenberger.
 • FUBINI, Enrico  (1997). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza.
 • _____________( 2001). Estética de la música. Madrid: Balsa de la medusa.
 • KIVY, Peter (2002). Introduction to a philosophy of music. Oxford: Clarendon Press.
 • POLO PUJADAS, Magda (2007). Estètica de la música. Barcelona: UOC.
 • SMALL, Christopher (1998). Musicking: the meanings of performing and listening. Middletown: Wesleyan University Press.
 • TARUSKIN, Richard (1995). Text and Act. Essays on Music and Performance. Oxford & Nova York: Oxford Univerisity Press.