Metodologies de recerca

Dades generals

Nom de l'assignatura Metodologies de recerca
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició Anual
crèdits ECTS 2
Valor total en hores 120 Hores no presencials lectives: 28
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 15
Professor/a Carles Ill
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Saber planificar el treball escrit d'acord amb la normativa de l'escola i amb les estratègies per a la tria del tema, els objectius, la metodologia i la bibliografia.
 • Conèixer els procediments per a la recollida i l'anàlisi de la informació documental i empírica necessària per a l'elaboració del treball.
 • Reconèixer i manejar les convencions pròpies de l'escriptura acadèmica per organitzar la informació.
 • Practicar la revisió com a eina recursiva per garantir la coherència i la cohesió dels textos propis.
 • Practicar l'exposició i la defensa oral dels continguts expressats per escrit.

  

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

La planificació del treball

 • Normativa per a l'avantprojecte i el projecte final de l'ESMUC
 • Consideracions generals sobre la recerca
 • Consideracions generals sobre l’escriptura acadèmica
 • Tipologia dels treballs escrits del Projecte final
 • Generació i organització d’idees
 • L'elecció del tema, els objectius i les preguntes de la recerca
 • L'exploració bibliogràfica
 • Consideracions generals sobre la metodologia
 • El sumari i la introducció provisionals
 • El pla de treball

Recollida i anàlisi de la informació

 • Investigació documental
 • El resum 
 • Fitxes de lectura i anotacions
 • Mètodes quantitatius 
 • Mètodes qualitatius 

L'organització de la informació

 • Parts del treball
 • Ordenació i distribució de la informació
 • Citació, paràfrasi i plagi
 • Sistemes de referència
 • Notes a peu de pàgina
 • La bibliografia
Aspectes de la redacció i de l'edició
 • Propietats del text: adequació, coherència, cohesió, correcció i variació
 • El paràgraf
 • Llegibilitat, text acadèmic i llenguatge d'especialitat
 • La puntuació
 • Les convencions gràfiques
La defensa oral
 • La preparació i el guió
 • L'estructura de l'exposició
 • Estratègies explicatives i argumentatives de l'exposició
 • Comunicació no verbal

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Metodologia de classe
 • Planificació, redacció i revisió  de textos. Tasques de planificació, redacció i revisió per a diversos punts de cada bloc de continguts i qüestionaris per cada bloc de continguts per al control de la lectura de bibliografia
Activitats principals
 • Tasques 5, 7, 9 i 14

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Tasca 1 (setmana 1) Qüestionari de control de lectura  (Recerca artística en música)

Tasca 2 (setmana 2) Qüestionari de control de lectura (Preguntes de recerca)

Tasca 3 (setmana 3) Exercici de generació  i organització d’idees per al TFG

Tasca 4 (setmana 4) Qüestionari de control de lectura (Investigació documental. Usar la informació. Fitxes de lectura)

Tasca 5 (setmana 5) Resum d’una lectura

Tasca 6 (setmana 6) Qüestionaris de control de lectura (Recollida de dades: mètodes quantitatius i qualitatius) 

Tasca 7 (setmanes 7-9) Redacció de l’avantprojecte del TFG

Tasca 8 (setmana 10) Qüestionari-comentari models de ressenya

Tasca 9 (setmanes 11-13) Redacció d’una ressenya                                                                 

Tasca 10 (setmana 14) Qüestionari de control de lectura (Organització de la informació. Parts del TFG) 

Tasca 11 (setmana 15) Pràctica de control de lectura (Citacions i sistemes de referència)  

Tasca 12 (setmana 16) Pràctica de control de lectura (Aspectes de la redacció)  

Tasca 13 (setmana 17) Qüestionari de control de lectura (Exposició oral) 

Tasca 14 (setmanes 18-20) Exposició oral: defensa de l’avantprojecte del TFG / presentació de           concert final de grau 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Formativa: revisió en línia i a l’aula de tasques i qüestionaris per millorar-ne els resultats.

Final: serà la suma dels resultats de les tasques.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Tasca 1 Setmana 1 5%
Tasca 2 Setmana 2 5%
Tasca 3 Setmana 3 5%
Tasca 4 Setmana 4 5%
Tasca 5 Setmana 5 10%
Tasca 6 Setmana 6 5%
Tasca 7 Setmana 7-9 20%
Tasca 8 Setmana 10 5%
Tasca 9 Setmana 11-13 10%
Tasca 10 Setmana 14 5%
Tasca 11 Setmana 15 5%
Tasca 12 Setmana 16 5%
Tasca 13 Setmana 17 5%
Tasca 14 Setmana 18-20 10%

 

Fonts d'informació bàsica

Baró, Teresa (2011). Parlar i convèncer. Receptes per a fer bones presentacions en públic. Barcelona: Ediciones del Serbal. 

Bell, Judith (2002). Cómo hacer tu primer trabajo de investigación. Guía para investigadores en educación y ciencias sociales. Barcelona: Gedisa. 

Blaxter, Lorraine; Hughes, Christina; Tight, Malcolm (2001). Cómo se hace una investigación. Barcelona: Gedisa. 

Cassany, Daniel (2000). La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. 

Chiantore, Luca; Domínguez, Áurea; Martínez, Sílvia (2016). Escribir sobre música. Barcelona: Musikeon. 

Creme, Phyllis, i Lea, Mary R. (2000). Escribir en la universidad. Barcelona: Gedisa. 

Eco, Umberto (2001). Cómo se hace una tesis. Barcelona: Gedisa. 

Mestres, Josep M. [et al.] (2000). Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo. 

López Cano, Rubén; San Cristóbal, Úrsula (2014) Investigación artística en música: problemas, métodos, paradigmas, experiencias y modelos [en línia]. Barcelona: Fonca-Esmuc. <http://www.esmuc.cat/content/download/18867/158298/file/Investigación%20art%C3%ADstica%20en%20música.pdf> [consulta: 18 juny 2020]. 

Mestres, Josep M. [et al.] (2000). Manual d'estil: la redacció i l'edició de textos. Barcelona: Eumo.           

Rubio, Joana, i Puigpelat, Francesc (2000). Com parlar bé en públic. Barcelona: Pòrtic. 

Sancho, Jordi (2016). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic. Guia pràctica per a estudiants i professors. 2a edició. Barcelona: Eumo Editorial. 

«Referències i citacions bibliogràfiques» [en línia]. A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). Llibre d’estil. Barcelona: Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics. <https://www.ub.edu/cub/criteri.php?id=269> [consulta: 18 juny 2020].   

Universitat de Girona. Com citar documents. [en línia] <https://biblioteca.udg.edu/ca/aprenentatge/com-citar-documents>[consulta: 18 juny 2020]. 

Serveis lingüístics universitaris. (2006) Argumenta. [en línia] <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix5ea-44vqAhWF2AKHWlyBlMQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwuster.uab.es%2Fweb_argumenta_obert%2F&usg=AOvVaw3tQdpvc5sO15l7OtqUMW4F> [consulta: 18 Juny 2020]. 

Serafini, María Teresa (2004). Cómo se escribe. Barcelona: Paidós.