Música i cultura I

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i cultura I
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29
Professor/a Josep Pujol
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Relacionar cada època històrica amb les escoles artístiques, musicals i els centres més destacats d’activitat, i conèixer les principals línies de transformació en el món de la cultura, de l’art i la música.
 • Conèixer diverses propostes de periodització de la cultura occidental, relacionar-les amb la periodització tradicional de la història de la música.
 • Estimular la reflexió i el debat sobre maneres d’entendre els processos culturals que tenen un ressò determinant a l’hora d’inserir-se en una realitat musical cada vegada més canviant i multicultural.
 • Analitzar diversos productes culturals i musicals per tal de valorar-hi els elements històrics diversos que hi conflueixen i ens ajuden a comprendre’ls.
 • Promoure l’hàbit d’interrogar-se sobre l’entorn històric i cultural de cada producte musical i dotar d’eines d’anàlisi per contextualitzar-lo adequadament.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Periodes de la història de la música i de la cultura occidental.
 2. La música com a art interdisciplinària.
 3. Relacions entre música i societat.
 4. Autors, escoles i obres musicals i artístiques representatius dels diversos períodes, des de l’antiguitat clàssica fins als nostres dies.

Continguts procedimentals

 1. Percepció/recepció de fets, processos i objectes culturals i musicals occidentals.
 2. Anàlisi en context històric d’aquests mateixos fets, processos i objectes.
 3. Ús crític de fonts per a l’obtenció i processament de la informació.
 4. Comunicació, amb els seus matisos i en la seva complexitat, de la informació assimilada.

Continguts actitudinals

 1. Valoració del coneixement del fet cultural i musical com a enriquiment personal.
 2. Hàbit d’apropar-se a manifestacions culturals i musicals determinades amb desig de gaudi, actitud receptiva, voluntat de comprensió i capacitat crítica.
 3. Valoració positiva de la diversitat de realitats culturals i musicals,
 4. Consciència de la historicitat dels valors estètics.
 5. Actitud respectuosa envers productes i fets artístics diversos.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes impartides pel professor (presencials).
 • Activitats avaluatives i de participació (presencials).
 • Presentacions de treballs per part dels estudiants (presencials).
 • Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials).
 • Anàlisi de material audiovisual (presencials).
 • Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials)

Les classes tindran dos enfocaments diferents. En unes s’analitzen d’exemples concrets per tal de comprovar com participen en major o menor mesura del seu context cultural, i que ens permeten així de comprendre’ls més clarament. A les altres, amb més voluntat de síntesi, es parteix de diversos plantejaments genèrics amb els quals es defineix una època o estil musical per poder-los aplicar tot seguit a casos particulars.

El tipus de exemples per treballar a classe o fora d’ella seran prou diversos (lectures, obres visuals o musicals, cinema...) com per utilitzar eines d’anàlisi diverses . S’incidirà especialment en aspectes que es puguin relacionar amb  temes de debat sobre cultura contemporània.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats docents:
 • Classes magistrals.
 • Visualització de documentals.
 • Lectura i comentaris de textos, anàlisi d’obres musicals i artístiques.
 • Proves escrites.
Activitats a casa:
 • Lectura autònoma de textos especialitzats sobre l’assignatura.
 • Preparació i estudi de proves escrites a la classe.
 • Redacció de treballs individuals.
 • Elaboració de treballs en grup.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Les activitats que es vagin preparant i realitzant a l’aula, seran avaluables i presents en la qualificació final. Aquesta part comptarà el 30 % de la qualificació.

Durant l’assignatura es treballaran especialment textos representatius de diversos períodes històrics, importants per a la història de la música i de la cultura. L’avaluació de la lectura i comprensió d’aquestes obres, realitzades al llarg del quadrimestre, suposarà un 35 % de la qualificació final.

Al final del quadrimestre hi haurà una prova escrita de recapitulació, que comptarà un 30 %.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Seguiment d'avaluació a classe Al llarg del semestre 35%
Seguiment Al llarg del semestre 30%
Activitat de recapitulació Al llarg del semestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Lectures obligatòries (parcials o globals):

 • Cook, Nicholas (2001). De Madonna al canto gregoriano: una muy breve introducción a la música. Madrid: Alianza ed.
 • Gombrich, E. H: Història de l’art Barcelona: Columna, 1999.
 • Gombrich, E. H.: Breu història del món. Barcelona: Empúries, 1999.
 • Kinder, Hermann: Atlas histórico mundial. 17a ed. Madrid: Istmo. 2 vol.  
 • Kunzmann, Peter; Burkard, Franz-Peter; Wiedmann, Franz: Atlas de filosofía.   Madrid:  Alianza Editorial, (col. Alianza atlas, 14), 1997. ISBN:   84-206-6214-3.
 • Llovet, Jordi, [coord.]: Lecciones de literatura universal. Madrid: Cátedra, 1995. 
 • Michels, Ulrich: Atlas de música. Madrid: Alianza editorial (col. Alianza Atlas), 1996.
 • Milicua, José [dir.]: Història universal de l’art.  Barcelona: Planeta, 1999. 11v.
 • Valverde, José M; Riquer, Martín de: Historia de la literatura universal. Barcelona: Planeta, 6a. ed., 1999. 10 v.
 • Valverde, José M: Breve historia y antología de la estética 5a. reimpr. Barcelona: Ariel, 1998.