Música i cultura III

Dades generals

Nom de l'assignatura Música i cultura III
Tipus d'assignatura Formació Bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 15
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29
Professor/a Sílvia Martínez
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No en té.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Desenvolupar eines d’apropament a les músiques d´altres cultures, tot reflexionant sobre la importància de relativitzar la conceptualizació occidental de la música.
 • Identificar les principals àrees culturals del món i algunes de les seves formes musicals més representatives, així com llurs organitzacions subjacents i la relació amb la vida de la societat.
 • Desenvolupar una comprensió del fenomen musical en formes que incloguin la dimensió d’objectes, la dimensió social i la dimensió ideològica.
 • Arribar a comprendre les activitats musicals com a activitats comunicatives que prenen significat en la seva qualitat d’activitats socials dins d’una cultura concreta.
 • Discutir sobre la relativitat de les denominacions habitualment destinades a les “músiques tradicionals o ètniques”, i assimilar els conceptes més genèrics de les modernes ciències socials en relació a les activitats musicals.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Identificació de les principals  àrees geogràfico-culturals del món i les seves característiques bàsiques en relació amb la música.
 2. Comprensió de les diferents concepcions i models d’organització de la pràctica musical, tot identificant alguns dels elements essencials de la seva construcció en diferents cultures d’arreu del mòn.
 3. Relació de diferents tradicions musicals del món amb els corrents actuals d’actualització de les mateixes.

Continguts procedimentals

 1. Desenvolupament de les eines necessàries per a poder apropar-se a l’estudi de les pràctiques musicals d’altres cultures.
 2. Relació dels trets fonamentals d’una cultura musical amb el seu entorn físic i social.
 3. Lectura crítica dels materials escrits i audiovisuals relatius a les cultures musicals treballades al curs.
 4. Perfeccionament dels processos de cerca de referències i d’escriptura d’un text original entorn a les temàtiques tractades durant el curs

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes impartides per el professor (presencials). Activitats d’avaluació i de participació (presencials). Lectura critica i debat a classe (presencials i no presencials). Anàlisi de material audiovisual (presencials). Elaboració de treballs individuals i/o grupals fora de horari lectiu (no presencials).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Classes impartides per el professor (22 hores)
 • Activitats d’avaluació i de participació (3 hores)
 • Lectura critica i debat a classe (5 hores)
 • Anàlisi de material audiovisual (15 hores)

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Les activitats d´avaluació a classe es basen en lectures (preparades per les estudiants fora de classe) o a partir de materials audiovisuals i es realitzaran a lo llarg del curs i algunes seran per grups mentre que altres seran individuals. En total representaran aproximadament un 35% de la qualificació final.
 • Durant el curs es motivará la participació activa del estudiants mitjançant l´anàlisi de materials audiovisuals i debats. El seguiment i participació durant tot el quadrimestre serà valorat fins a un 30% de la qualificació final de la assignatura.
 • Cap al final del quadrimestre hi haurà una activitat de recapitulació, que podrà tenir petites activitats prèvies,  que comptarà aproximadament un 35 % de la nota final.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Activitat d´avaluació a classe Al llarg del semestre 35%
Seguiment Al llarg del semestre 30%
Activitat de recapitulació Al final del semestre 35%

 

Fonts d'informació bàsica

Llibres

 • AA. VV., Garland Encyclopedia of World music, Routledge, New York, London, 2002
 • AA. VV., New Grove dictionary of music and musicians, MacMillan Publishers Limited, USA, 2001
 • AA. VV., Col·lecció Músicas del mundo Akal (i els volums no traduïts a <<Musiques du monde>>, Arles, Cité de la Musique / Actes Sud), editorial Akal.
 • Blacking, John, Fins a quin punt l’home és músic?, Eumo editorial, Vic, 1994 (1973)
 • Brandilly, Monique, Introduction aux musiques africaines, Cité de la Musique / Actes Sud, Arles, 1997
 • Martí i Pérez, Josep, El folklorismo: uso y abuso de la tradición, Ronsel, Barcelona, 1996
 • Martí i Pérez, Josep, Más allá del arte. La música como generadora de realidades sociales, Deriva Editorial, Sant Cugat del Vallès, 2000
 • May, Elizabeth, Musics of Many Cultures, University of California Press, Berkeley, 1980
 • Nettl, Bruno, Música folklórica y tradicional de los continentes occidentales, Alianza editorial, Madrid, 1996
 • Sharma, Elizabeth, Músicas del mundo, Akal, Madrid, 2006
 • Small, Christopher, Música. Sociedad. Educación, Alianza editorial, Madrid, 1989 (1980)
 • Titon, Jeff Todd (ed.), Worlds of Music: An Introduction to the Music of World’s Peoples, Shirmer Books, New York, 1992

Coleccions d’àudio

 • Voices of the World, Harmonia Mundi – (set de 3 discs amb exemples i textos de caràcter etnogràfic de situacions musicals vocals)
 • Ocora - Radio France – (colecció de caràcter etnogràfic de músiques de diverses cultures)
 • UNESCO – Auvidis - (colecció de caràcter etnogràfic de músiquess de diverses cultures)

 

Materials audiovisuals

 • A.A.V.V., Col·lecció de DVDs: Musique Autour du monde, Film Office, France
 • Katsumori, Ichikawa (prod). The JVC Video Anthology of World Music and Dance, 1990

 

Recursos a Internet

 • www.sibetrans.com/trans      
 • www.afsnet.org/         
 • ebdb.iu.edu/sem/scripts/home.cfm 
 • www.jstor.org
 • www.grovemusic.com              
 • www.smithsonianglobalsound.org
 • www.loc.gov/folklife
 • http://biblioteca.esmuc.cat/cat/Biblioteca/Biblioteca-digital/Revistes-electroniques