Història de la música dels segles XX-XXI

Dades generals

Nom de l'assignatura Història de la música dels segles XX-XXI 
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Primer i segon semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 34
Professor/a Anna Costal i Rubén López Cano
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

No té requisits previs.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer els canvis estètics, filosòfics, històrics, polítics, econòmics i socials que van determinar les profundes transformacions en les pràctiques, consum i pensament musical durant el segle XX.
 • Relacionar algunes de les poètiques, tècniques compositives i actituds musicals amb altres arts i el pensament filosòfic i científic coetani. 
 • Desenvolupar estratègies d'aproximació i apropiació a les obres i pensament musical més complexos dels nostres dies.
 • Detectar algunes de les principals corrents, autors i obres del nostre temps.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. El segle XX i l'impuls de la modernitat.
 2. L'expressionisme a l'atonalisme.
 3. Nacionalismes i neoclassicisme.
 4. El serialisme integral i la fi de la història.
 5. La electroacústica i les noves tecnologies musicals.
 6. L'impacte de la cultura de masses.
 7. Música i postmodernitat.
 8. Art sonor i música de la posthistòria.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • Classes teòriques del professor.
 • Lectura i discussió de textos
 • Debats i anàlisi sobre temes i obres. 

 

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

 • Comentaris de text i anàlisis de obres del segle XVII (8 sessions)
 • Treball en grup sobre un tema de la musica del segle XVII (3 sessions)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura.
 • Participació a classe en els debats
 • Comentari de text
 • Exposició de temes vinculats con la música del segle XVII y el instrument o interessos propis del estudiant
 • Prova o treball escrit

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d’avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Prova escrita A meitat de semestre 25%
Prova escrita Al final de semestre 25%
Exposicions  col·lectives Durant el semestre 10%
Participació en debats dirigits Durant el semestre 20%
Anàlisi d'obres Durant el semestre 20%

  

Fonts d'informació bàsica

 • Bosseur, Dominique et Bosseur, Jean-Yves. 2000.  Révolutions Musicales. La musique contemporaine depuis 1945. París: Minerve.
 • Bosseur, Jean-Yves et Michel, Pierre. 2007. Musiques contemporaines. Perspectives analytiques (1950-1985). París: Minerve.
 • Griffiths, Paul. Modern Music: The avant-garde since 1945. London: Dent, 1981.
 • Lanza, Andrea. 1986. Historia de la música, 12: El Siglo XX (Tercera Parte). Madrid: Turner.
 • Morgan, Robert. 1994. La música del siglo XX. Madrid: Akal.
 • Nyman, Michael. 2007. Música experimental. De John Cage en adelante. Documenta Universitaria.
 • Salvetti, Guido. 1986. Historia de la música, 10: El Siglo XX (Primera Parte). Madrid: Turner.
 • Taruskin, Richard 2009.The Oxford History of Western Music, Vol. 5 y 6. Oxford University Press.
 • Vinay, Gianfranco. 1986. Historia de la música, 11: El Siglo XX (Segunda Parte). Madrid: Turner.