Història del flamenco

Dades generals

Nom de l'assignatura Història del flamenco
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 45
Altres hores presencials: 1
Hores per treballs dirigits (no presencials): 34
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a Rolf Bäcker
Departament Musicologia

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Música i cultura I, Música i cultura II, Música i cultura III.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Consultar document general de Competències-Matèries.

 

Resultats aprenentatge (objectius generals)

Consultar document general de Resultats-Matèries.

 

Objectius concrets de l’assignatura

 

 • Aconseguir una visió àmplia de la història del flamenco, incloent-hi aspectes musicals (repertoris, formes, estils, etc.), sociològics, polítics, estètics, etc.
 • Relacionar els principals autors i intèrprets flamencos amb el seu context històric, social i estètic
 • Relacionar els principals  escrits sobre el flamenco amb el seu context històric, social, ideològic i epistemològic
 • Conèixer els principals elements que defineixen el flamenco tant des de la perspectiva interior com exterior, incloent-hi el reconeixement de materials musicals gràcies a la capacitat auditiva
 • Conèixer i saber utilitzar les principals metodologies d’investigació i anàlisi aplicables al flamenco

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Continguts conceptuals

 1. Les teories sobre l’origen
 2. Perioditzacions internes
 3. Els palos des d’una perspectiva històrica
 4. Flamenco i societat
 5. El Flamenco com a fenomen andalús, espanyol i internacional

 

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Classes impartides pel professor (presencials). Activitats avaluatives i de participació (presencials). Lectures crítiques i debat a classe (presencials). Anàlisi de documentació diversa (textos, enregistraments sonors i audio-visuals, imatges; presencial i no presencial). Elaboració de treballs i resums fora de l’horari lectiu (no presencial).

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Activitats docents

 • Classes magistrals
 • Lectura i comentari de textos i anàlisi de documentació diversa
 • Proves escrites

Activitats a casa

 • Preparació de textos relacionats amb la matèria
 • Redacció de, com a mínim, un resum d’una classe
 • Preparació de proves escrites
 • Redacció d’un treball de recerca sobre un tema relacionat amb el flamenco, a escollir per l’estudiant

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

 • Domini i grau de comprensió del temari tractat
 • Iniciativa pròpia, formalitat i compromís amb l’assignatura
 • Capacitat d’aplicació de les competències adquirides en classe a projectes actuals
 • Totes les activitats d’avaluació són obligatòries, però cap n’és eliminatòria
 • Domini passiu i actiu de la terminologia específica de la musicologia en cada moment històric
 • S’accepten treballs voluntaris (ressenyes, resums de sessions).

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
resums de classe al llarg de tot el curs 10%

treball de recerca

 

al llarg de tot el curs 20%

proves parcials escrites

 

al llarg de tot el curs 30%

 

assistència i participació de forma continuada 10%
Prova de recapitulació final durant el període previst per l’ESMUC 30%

Fonts d'informació bàsica

Bibliografia bàsica

 • Álvarez Caballero, Ángel, El baile flamenco, Madrid: Alianza, 1998
 • _____, El toque flamenco, Madrid: Alianza, 2003
 • _____, El cante flamenco, Madrid: Alianza, 2004
 • Grande, Félix, Memoria del flamenco, Madrid: Alianza, 1999
 • González Climent, Anselmo, Bibliografía flamenca, Madrid: Escelicer, 1965
 • _____; Blas Vega, José, Segunda bibliografía flamenca. Edición de Ángel Caffarena, Málaga: Publicaciones de la Librería anticuaria «El Guadalhorce», s. a.
 • Molina, Ricardo, Mundo y formas del cante flamenco, Sevilla: Librería Al-Andalus, 1971
 • Ríos Ruiz, Manuel, Introducción al cante flamenco. Aproximaciones a la historia y a las formas de un arte gitano-andaluz, Madrid: ISTMO, 1992 (= Colección Fundamentos 20)
 • _____, Ayer y Hoy del cante flamenco, Madrid: ISTMO, 1997

 

Discografia bàsica

 • Soler Guevara, Luis; Soler Díaz, Ramón [Dirr.], Historia del flamenco, 40 CD, Sevilla: Tartessos, 1995