Dimensió econòmica del sector musical

Dades generals

Nom de l'assignatura Dimensió econòmica del sector musical
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 10
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 40
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT9-CT11-CT15

CG10-CG16-CG17-CG18-CG19-CG24-CG27

PG8-PG9-PG10-PG12-PG15

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Utilitzar els instruments conceptuals propis de la ciencia económica per aplicar-los a l’anàlisi del sector cultural i musical
 • Analitzar la realitat musical des de la seva dimensió econòmica
 • Dominar els principals paràmtres econòmics que permeten quantificar el sector cultural i musical
 • Entendre críticament l’impacte de l’economia en la cultura
 • Situar-se davant els diferents debats sectorials, acadèmics i socials que hi ha entorn la intersecció d’aquests dos àmbits o mirades

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • La teoria econòmica i la cultura: repàs històric
  • Marx
  • Escola de Frankfurt
  • Keynes
 • El naixement i l'evolució de l'economia de la cultura
  • Baumol i Bowen
  • De les análisis sectorials a les indústries creatives
 • Economia aplicada al sector cultural i musical
  • El preu
  • Els ingresos i les despeses
  • El finançament
  • La fiscalitat
  • La renda i el consum
  • La despesa pública: principals conceptes
  • L’impacte econòmic: directe, indirecte, induït
 • La música en xifres
  • El negoci musical
  • Les principals fonts estadístiques

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura combinarà una metodologia basada en l’aportació de conceptes i recursos per part del professor amb la recerca per part dels estudiants.

Planificació de les activitats (descripció i temporalització)

Classes participatives amb suport informàtic (1,5 hores setmanals)

Activitats participatives relacionades amb els continguts teòrics (1,5 setmanals)

Activitats d'avaluació (durant el curs) 

Elaboració i presentació d'un treball escrit  (al final de l'assignatura)

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats.
 • La capacitat d’entendre i fer propis els conceptes treballats a classe.
 • L’adquisició d’uns coneixements bàsics pel que fa a conceptes i a continguts tractats a classe i en els documents proposats com a lectura

Per fer el seguiment, es proposaran lectures sobre les quals caldrà fer comentaris de text i breus presentació a classe.

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 15%
Treballs/comentaris de text Tot el curs 30%
Presentacions i debats sobre els comentaris Tot el curs 15%
Prova final Final 40%