Dret I

Dades generals

Nom de l'assignatura Dret I
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT11-CT13-CT15

CG18- CG24-CG27

PG1-PG9-PG10

Objectius concrets de l’assignatura

 • Introduir al coneixement del Dret i les seves disciplines.
 • Conèixer els conceptes de personalitat física i jurídica.
 • Conèixer el concepte de capacitat jurídica i capacitat d’obrar.
 • Conèixer el conceptes de Dret Civil Mercantil i el concepte d’empresari.
 • Conèixer els aspectes fiscals del món artístic, especial atenció a l’IRPF, IVA, I. Societats i altres figures impositives.
 • Analitzar les formes jurídiques aplicables a artistes i empreses artístiques. Empresari Individual, Societats civils privades, Societats mercantils, Cooperatives. Fundacions i Associacions.
 • Introduir  al Dret del Treball i de la Seguretat Social. Introduir al règim especial d’artistes.
 • Conèixer els elements de la contractació i els seus principals tipus.
 • Analitzar la importància del dret en l’exercici de l’activitat musical i artística professional.
 • Conèixer els conceptes i la terminologia bàsica del dret i aplicar-los amb un raonament lògic i sistemàtic  a situacions concretes.
 • Conèixer l’ús dels principals instruments i recursos jurídics que poden afectar l’activitat musical i artística.
 • Accedir a la interpretació dels documents jurídics.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

 • Conceptes bàsics del món del Dret.
 • Dret Públic/Dret Privat.
 • Personalitat física i personalitat jurídica.
 • Capacitat jurídica/Capacitat d’obrar.
 • Empresari individual. Societats Civils Privades. Societats Mercantils. Cooperativa.
 • Fundacions. Associacions.
 • Fiscalitat, IRPF , IVA, I. Societats i altres figures impositives.
 • Models de contractació laboral i les seves característiques.
 • Convenis laborals. Normativa laboral.
 • Contractes d’obra i prestació serveis.

Procedimentals:

 • Aplicació dels models de contractació laboral i mercantil.
 • Utilització del llenguatge jurídic adequat a cada situació.
 • Identificació i anàlisi de diferents  situacions jurídiques.
 • Capacitació per a la negociació en situacions amb interessos confrontats.
 • Familiarització i interpretació dels documents jurídics.
 • Coneixement dels  organismes públics que intervenen en les diferents relacions jurídiques.
 • Gestió i recerca dels recursos informàtics, que permetin l’accés al complex entramat legal que constitueix l’ordenament jurídic espanyol.
 • Relació dels continguts de l’assignatura amb els d’altres assignatures afins del currículum de l’especialitat de producció i gestió.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Es  compaginaran  les explicacions teòriques, les resolucions de casos  i les activitats pràctiques i l’accés a casos reals. Es dotarà els alumnes dels instruments i recursos necessaris perquè en el  futur puguin donar resposta a les diverses situacions que se’ls  plantegin en l’àmbit legal de la promoció i gestió musical.

A continuació, s’enumeren les activitats que es duran a terme en el transcurs del quadrimestre.

 •  Explicacions teòriques dels diferents continguts del programa de  l’assignatura.
 •  Presentacions dels continguts de l’assignatura elaborades amb powerpoint.
 •  Lectura obligatòria  i anàlisi de textos legals fonamentals.
 •  Treballs individuals i en grup en els que s’analitzarà  i es resoldran situacions jurídiques que es poden  plantejar en la vida professional.
 •  Exposicions a classe dels treballs realitzats pels estudiants durant el curs.
 •  Recerca a través d’Internet i de bases de dades informàtiques de normes i altres qüestions jurídiques relacionades amb l’activitat musical, artística i cultural
Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació d’aquesta assignatura és contínua i global. En el  procés d’avaluació es tindran en compte els següents paràmetres i activitats:

 • Assistència a classe i participació activa dels estudiants: L’assistència presencial, la participació en  les      activitats      pràctiques  representaran el 20 %.
 • L’assoliment de continguts teòrics de l’assignatura:  Les proves escrites, els treballs, les exposicions i les respostes a les qüestions plantejades a classe representaran el 40 % de l’avaluació.
 • L’aplicació dels continguts teòrics a la pràctica: La resolució de casos pràctics proposats durant el curs, amb un èmfasi especial en un cas pràctic final que relacionarà tots els continguts  i habilitats de l’assignatura, representaran el 40 % de l’avaluació.
 • L’acompliment de les obligacions pactades a l’inici del curs i l’entrega en els terminis establerts es tindrà present en el procés d’avaluació.