Emprenedoria i creació d’empreses

Dades generals

Nom de l'assignatura Emprenedoria i creació d’empreses
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 1r semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 6
Hores per treballs dirigits (no presencials): 40
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 14
Professor/a Xavier Fina
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT3-CT4-CT6-CT7-CT9-CT11-CT15

CG10-CG16-CG17-CG18-CG19-CG24-CG27

PG8-PG9-PG10-PG12-PG15

 

Objectius concrets de l’assignatura

  • Entendre les característiques professionals de l’emprenedoria
  • Analitzar la viabilitat econòmica i la sostenibilitat d’una empresa cultural
  • Discriminar una idea brillant d’una idea de negoci
  • Conèixer amb una vocació aplicada les fases d’un pla de negoci
  • Localitzar els recursos econòmics i no econòmics que permeten possibiliten l’èxit d’una idea de negoci
  • Elaborar un pla de negoci atractiu i viable

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

  1. L’emprenedoria. Aproximació teórico-pràctica al concepte d’emprenedor. Amb la incorporació d’una mirada crítica que permeti distingir els falsos autònoms dels autònoms; i els autònoms dels emprenedors.
  2. El pla de negoci. De la idea a la concreció. Què és un pla de negoci? Anàlisi de diferents models (Canvas i altres). Què és una bona idea? El Test-idea. La importancia del nom. L’anàlisi del mercat i de la competència. El pla de marketing. El pla de finançament. El balanç. L’equip. Els proveïdors. Els clients. El procés d’implementació.
  3. La creació d’una empresa. Les fases de creació d’una empresa.  Les diferents formes jurídiques: avantatges i inconvenients. Les fonts de finançament inicials. Els sistemes de finançament per als problemes de tresoreria. La fiscalitat. Els ajuts públics.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Es valora l’assistència i la participació activa en els debats proposats.

Es valora l’adquisició d’una conceptes bàsics (terminològics i com a recursos) sobre emprenedoria i sobre el món de l’empresa.

I, sobretot, es valora la realització de fer un pla de negoci viable i innovador.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 10%
Compliment dels lliuraments parcials del pla de negoci Tot el curs 15%
Pla de negoci Final 40%
Presentació pla de negoci Final 15%
Prova final Final 20%