Gestió d'equips

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió d'equips
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 
Hores per treballs dirigits (no presencials):
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 
Professor/a Joan Fargas
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG4-CG5-CG10-CG11-CG12-CG14-CG16-CG17-CG18-CG19-CG23-CG24-CG25-CG 26-CG27

PG2-PG4-PG6-PG8-PG9-PG10-PG11-PG12-PG13-PG14

Objectius concrets de l’assignatura

Treballarem sobre tres aspectes troncals que conflueixen en la gestió i el treball en equip:

el coneixement personal (centrant-nos en la posició/aportació personal de l’alumne en l’equip sigui quina sigui la seva funció);

la importancia de la comunicació en el treball en equip (com ens diem les coses,com ens escoltem, creences, emocions col·lectives…);

finalment un conjunt d’eines pràctiques vinculades a aspectes més concrets (reunions, mirada, sel·lecció de personal,…).

Coneixement personal

 • Despertar l’interès per l’auto-observació i el coneixement personal (punts forts, punts dèbils i aspectes a treballar).
 • Introducció a l’Eneagrama –Psicología dels Eneatipus–
 • Elaborar un pla d’acció personal (Objectius, planificació, seguiment).

Comunicació

 • Adquirir eines per millorar la comunicació prenent consciència de la importància de les paraules emprades, i els contextos i diversitat de visions implicats en cada acció comunicativa.
 • Treballar l’escolta conscient
 • Aprendre a reconèixer creences limitadores individuals i/o col·lectives.

Eines per a la gestió d’equips

 • Saber planificar i gestionar reunions.
 • Conèixer elements clau d’un procés de selecció de personal.
 • Introducció a La mirada sistèmica
 • Conèixer teories i exemples de la transformació de projectes i la motivació dels equips
 • Reconèixer emocions col·lectives de l’equip.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Els continguts no es treballaran exactament per aquest ordre i els blocs es barrejaran durant les sessions

en funció de l’evolució del treball fet amb el grup d’alumnes.

Coneixement personal

 • Auto-observació
 • Introducció a l’Eneagrama
 • Objectius i meta-objectius personals - Plà d’acció

Comunicació

 • Mapa (PNL)
 • Nivells d’escolta
 • Rapport
 • Canals de Comunicació

Eines per a la gestió d’equips

 • Gestió de Reunions
 • Selecció de personal
 • La Mirada Sistèmica
 • Transformació dels equips
 • Emocions Col·lectives

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Les classes combinaran aspectes teòrics amb activitats pràctiques (dinàmiques i exercicis), construint part dels continguts a partir de les aportacions dels alumnes (des de les experiències pròpies, la participació i el debat).

Les activitats a l’aula s’adaptaran, en la mesura del possible, per tal de vincular-les a la realitat, punt de partida i background dels alumnes del grup (detectades en l’avaluació inicial i en treball setmanal del grup)amb l’objectiu d’enllaçar el procés formatiu amb els camins particulars de cadascun dels estudiants.

Part del contingut teòric el treballaran els alumnes prèviament a la sessió-classe amb lectures d’articles,fragments de llibres, visionat de vídeos, recerca d’informació… reservant, sempre que sigui possible, el temps de la classe al debat, el treball conjunt, els exercicis o l‘experimentació/vivència de situacions amb role-playing o d’altres dinàmiques.

Es proposaran activitats individuals i en grup tan presencials (a classe) com no presencials (per realitzar fora de l’horari lectiu), realitzant part de plantejament i del seguiment a l’aula.

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació de l’assignatura serà continuada amb registres d’avaluació puntuals derivats dels treballs en

grup, les dinàmiques de classe i els treballs individuals.

La proposta del repartiment percentual del “pes” en la qualificació final és la següent:

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació continuat 20%
Preparació prèvia a les sessions continuat 20%
Activitats de classe continuat 20%
Diari personal de l’assignatura continuitat + valoració final 15%
Pla d’acció personal 

inici sessió 4 o 5

sessió individual-tutoria

Lliurament Tutoria Final.

 

25%