Gestió de la innovació

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió de la innovació
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 30
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 28
Professor/a Pep Salazar
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT5-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG5-CG10-CG11-CG12-CG14-CG16-CG17-CG18-CG23-CG24-CG25-CG26-CG27

PG6 -PG9-PG12-PG13-PG14

Objectius concrets de l’assignatura

Generals:

 • Analitzar i comprendre el procés global de transformació, en diversos àmbits, amb l’ajut de les tecnologies que fan possible nous model de gestió.
 • Enfortir el posicionament global del gestor davant els reptes locals i globals que es troba en un món cada cop més complex i connectat.
 • Obtenir una mirada de 360ª davant els models de gestió.
 • Esdevenir un instrument, un motor de desenvolupament que s’integra dins l’estratègia del projecte a gestionar.
 • Risc i aprenentatge a partir de pràctiques innovadores.

Específics:

 • Conèixer els processos de gestió en la innovació.
 • Definir innovació en els seus diversos àmbits.
 • Comprendre les diferències entre innovació pura, innovació disruptiva, innovació social.
 • Estudiar diferents funcionaments i models de gestió innovadors.
 • Obtenir les suficients eines de gestió per poder afrontar la incorporació de la innovació en els processos de gestió.
 • Entendre elements tecnològics bàsics com a eines per a la innovació.

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

Conceptuals

 • Innovació i valor afegit.
 • Innovació i tecnologia.
 • Gestió de recursos innovadors.

Procedimentals

 • Anàlisi de casos.
 • Habilitats de gestió i direcció relacionades.
 • Fases estructurals: procés.
 • Avaluació de projectes en funció dels procediments de treball i estructura i resultats.

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Assignatura de metodologia col·lectiva amb docència basada en l’exposició del professor dels

temes del currículum de l’assignatura.

Combinar la docència convencional d’explicació del professor amb materials audiovisuals de

suport.

Elaboració de casos pràctics on treballar de forma pràctica els continguts de les sessions.

Taller de projecte per poder treballar en grups i posar en pràctica i sobre paper els continguts

de l’assignatura.

Puntualment visites a equipaments i casos innovadors, per a la reflexió posterior a l’aula.

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte:

 • L’assistència en un 100 per cent de les hores lectives. Exceptuant absències justificades, on l’estudiant demostrarà la seva evolució i entesa del programa.
 • La participació activa a classe i taller / projecte amb posterior presentació a classe a final de l’assignatura.
 • Una prova escrita on demostri haver adquirit els coneixements exposats a classe.

La qualificació de l’estudiant es determina per les activitats d’avaluació que hem presentat més amunt.

Cadascuna d’elles contribuirà a la nota final segons els percentatges que detallem a continuació:

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial. Prova escrita de coneixements previs sobre l’assignatura  Inici de curs 0%
Participació activa i competències demostrades in situ durant l'activitat lectiva Tot el quadrimestre 40%
Taller/Projecte Durant el curs 30%
Prova escrita Al final del quadrimestre 30%