Gestió de projectes comunitaris

Dades generals

Nom de l'assignatura Gestió de projectes comunitaris
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 29
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 29
Professor/a Núria Sempere
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT3-CT6-CT7-CT8-CT10

CG7

PG 11

Objectius concrets de l’assignatura

 1. Comprendre els conceptes fonamentals que defineixen la gestió de projectes comunitaris com a competència de l’àmbit de la gestió
 2. Analitzar els components específics i les variables genèriques que caracteritzen la gestió de projectes comunitaris d’acord amb el seu context
 3. Conèixer els elements que configuren el procés de gestió de projectes comunitaris
 4. Identificar els factors crítics que modulen la gestió de projectes comunitaris
 5. Definir els àmbits i les funcions que interaccionen professionals de perfil divers en els projectes comunitaris
 6. Determinar perfils professionals concurrents a l’àmbit de la gestió de projectes comunitaris
 7. Assolir una visió del panorama internacional dels projectes comunitaris
 8. Dissenyar, analitzar i aplicar, en situació de rol a l’aula, les funcions concurrents als projectes comunitaris
 9. Conceptualitzar l’avaluació com un procés d’ajut, reflexió i regulació dels projectes comunitaris com a eines de transformació social

  

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 1. Els fonaments conceptuals i històrics de la creació i la música comunitària.
 2. La música com a factor d’emancipació individual i col·lectiva.
 3. Conceptes clau de l’impacte social de les arts: desenvolupament individual, desenvolupament col·lectiu, cohesió social, empoderament comunitari, identitat i imatge local, salut i benestar.
 4. Elements de gestió de projectes comunitaris.
 5. Tipus de projectes comunitaris.
 6. L’operativa del projecte.
 7. Sobre el procés i el resultat. Sistemes d’avaluació.
 8. Metodologies de la implicació dels diferents agents del territori.
 9. Aliances, partenariats, xarxes i participació.

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

 • L’assignatura s’organitzarà en sessions col·lectives (presencial).
 • L’alumnat tindrà una càrrega de treball individual (no presencial)
  • d’anàlisi de textos 
  • de cerca i compilació d’informació
  • de treball en equip
  • de preparació d’una exposició oral individual amb suport audiovisual
 • Cada sessió inclourà:
  • una part expositiva de la professora i/o d’un/a dels alumnes identificant
   • els trets fonamentals de la lectura o
   • la institució analitzada i propiciant
  • una part deliberativa amb la participació activa i obligatòria dels estudiants

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Registre dels debats realitzats a classe   30%
Comentaris redactats a casa   20%
Presentació de l’anàlisi d’una institució   30%
La prova final   20%