Management i intermediació

Dades generals

Nom de l'assignatura Management i intermediació
Tipus d'assignatura Formació bàsica
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 35
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 23
Professor/a  
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

Transversals: CT1- CT2-CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT12-CT13-CT14-CT15

Generals: CG10-CG12-CG18-CG23-CG24-CG26-CG27

Específiques: PG3-PG8-PG9

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer quina és la feina del manager i del representant en els diversos entorns musicals.
 • Saber fer un dossier comercial per a poder donar a conèixer el grup o l’artista.
 • Endinsar-nos en el funcionament i la gestió de les diferents agrupacions musicals.
 • Mostrar quines són les vies per aconseguir contactes de programadors, ajuntaments i festivals de diferents àmbits.
 • Introduir-nos en el management internacional a través de les xarxes socials

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • El dossier comercial com a carta de presentació dels grups
 • A la recerca dels possibles clients (festivals, ajuntaments, promotors privats)
 • Els equipaments escenico-musicals a Catalunya
 • Management internacional
 • Crear i gestionar una empresa de management : gestió d’equips
 • Difusió: xarxes socials
 • Estudis de mercat

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

Assignatura d´impartició col·lectiva que conjugarà explicacions del professorat, presentacions de convidats, exercicis a classe, exposicions dels estudiants i activitats participatives, tant en el marc del grup com en subgrups, a fi d’extreure conclusions a partir de l’anàlisi de casos concrets.

Es treballaran les habilitats comunicatives en el marc de les relacions interpersonals professionals.

L´activitat fora de l´aula es limitarà a l´elaboració i execució d’un projecte de management o de representació per a un grup musical concret i l’avaluació en funció dels resultats.

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris i sistemes d’avaluació de l’assignatura

L´avaluació de l´assignatura es fa tenint en compte:

 • L'avaluació inicial o diagnòstica, que servirà per a orientar les estratègies docents per a assolir els objectius de l´assignatura.
 • La participació a classe, on l´estudiant demostrarà la seva evolució.
 • Els exercicis fets a classe
 • L’elaboració i la presentació a classe del projecte

 La qualificació de l´estudiant es determina per les activitats d´avaluació que hem presentat més amunt. Cadascuna d´elles contribuirà a la nota final segons els percentatges que detallem a continuació:

 Cal haver fet el 70% dels exercicis per poder aprovar l’assignatura

 

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Avaluació inicial Inici de curs 0%
Participació a la classe Tot el quadrimestre 30%
Exercicis fets a classe Durant el curs 20%
L'elaboració del projecte Al final del quadrimestre 30%
La presentació del projecte Al final del quadrimestre 20%