Música i comunicació en l’entorn global

Dades generals

Nom de l'assignatura Tècniques de comunicació
Tipus d'assignatura Obligatória
Impartició 2n semestre
crèdits ECTS 3
Valor total en hores 90 Hores presencials lectives: 30
Altres hores presencials: 2
Hores per treballs dirigits (no presencials): 28
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 30
Professor/a Xavier Fina
Departament Producció i Gestió

Prerequisits i orientacions prèvies per a cursar l’assignatura

Cap.

 

Competències que es desenvolupen en l’assignatura

CT1-CT2-CT3-CT4-CT6-CT7-CT8-CT9-CT10-CT11-CT12-CT13-CT14-CT15-CT17

CG5-CG10-CG12-CG14-CG16-CG18-CG23-CG24-CG 26-CG27

PG3-PG7-PG8-PG9

 

Objectius concrets de l’assignatura

 • Conèixer els debats socials, econòmics, comunicatius, polítics i culturals que expliquen el món contemporani
 • Identificar els factors que determinen la nostra época
 • Reflexionar sobre la incidencia del canvi d’època en la manera de viure –des de les seves múltiples dimensions- la música
 • Fer propospectiva sobre com pot i com ha d’afrontrar el món de la cultura en general i el de la música en particular el paradigma digital i la globalització.

 

Blocs temàtics (continguts de l’assignatura)

 • Un mapa conceptual del present. De l’època de canvis al canvi d’època. Factors que determinen aquest canvi d’època. La fi dels metarelats. La postmodernitat. La diversitat cultural. El paradigma digital. Les identitats. La globalització-les globalitzacions. Els béns comuns. El postcapitalisme. La fi de la historia. El feminisme.
 • La incidència del canvi d’època en el món de la cultura i de la música. La creació. La producció. La comunicació. El consum.
 • Una reflexió crítica i propostes d’acció davant l’entropia
  • Prescripció vs relativisme
  • Drets d’autor vs cultura lliure
  • Públics, privat, comú
  • Globalització vs identitats
  • Democratització de la creació i producció (pluralitat) vs monopolis fàctics

 

Activitats d’aprenentatges i organització general de l’assignatura

Metodologia de classe i activitats principals d’aprenentatge (presencials i no presencials)

L’assignatura es planteja comptant amb la participació i la capacitat crítica i creativa dels estudiants. Els conceptes presentats són una proposta de debat. Sempre, però de debat argumentat i fomentat. Ningú no té la veritat però tothom s’ha de documentar i tothom ha de reflexionar per plantejar els seus arguments amb criteri.

Tot i que el plantejament inicial i central de l’assignatura és eminentment teòric, tant pel que fa als exemples com a les conclusions hi ha una vocació pràctica, una intenció de connectar aquesta nova època –que es pensa i s’intenta entendre- amb el món “real” de pràctica musical des de les seves diverses dimensions.

  

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

Criteris

Es valora:

 • L’assistència i la participació activa en els debats proposats.
 • La voluntat d’entendre i de reflexionar sobre conceptes que expliquen la nostra realitat.
 • La qualitat i el treball en relació als debats proposats.

Per això, es tindrà en compte la participació en els debats proposats i la lectura i els comentaris sobre els textos que caldrà llegir.

Per fer el seguiment, es proposaran lectures sobre les quals caldrà fer comentaris de text i breus presentacions a classe.

Com a prova final, es podrà triar entre la lectura i comentari d’un llibre (entre un llistat de cinc) o un assaig sobre un dels temes proposats (que podrà ser de reflexió pròpia o d’aplicació a una realitat concreta vinculada a la música)

Activitats d’avaluació i la seva relació amb la qualificació final

Activitat o registre d'avaluació Període o moment de realització Pes en la qualificació final
Assistència i participació activa Tot el curs 25%
Treballs/comentaris de text Tot el curs 25%
Presentacions i debats sobre els comentaris Tot el curs 20%
Assaig final Final 30%