Pràctiques internes

Dades generals

Nom de l'assignatura Pràctiques internes I
Tipus d'assignatura Obligatòria
Impartició Anual
crèdits ECTS 4
Valor total en hores 120 Hores presencials lectives: 20
Altres hores presencials: 100
Hores per treballs dirigits (no presencials):0
Hores per estudi i aprenentatge autònom: 0
Professor/a Imma Grimalt
Departament Producció i Gestió

Presentació

El grau de Producció i Gestió de l’ESMUC ofereix als estudiants la possibilitat de fer pràctiques internes dins l’escola.

L’escola reconeix que l’experiència pràctica en el camp de la gestió musical és cabdal pels estudiants per tal d’esdevenir professionals de la producció i gestió.

La integració en un equip de treball vetllat per un professional expert, aporta a l’estudiant experiència i possibilitat d’aplicació dels coneixements que es van adquirint en l’espai formatiu.

Objectius

 1. Aplicar a situacions reals i que contemplin la diversitat pròpia del camp de la producció, gestió i comunicació, coneixements adquirits al llarg dels estudis de l’especialitat.
 2. Experimentar la dinàmica interna específica dels diversos tipus de treball més propis del productor i gestor musical, incloent-hi el treball en equip.
 3. Immergir-se en situacions d’exercici professional de la producció i gestió musical.
 4. Mostrar capacitat i interès per l’aprenentatge que hom pot portar a terme en les situacions que l’escola proposi.
 5. Interactuar amb professionals del sector musical de forma adequada i professional.
 6. Desenvolupar les capacitats d’actuar de manera autònoma davant les diferents situacions que sorgeixin en la pràctica professional.

Currículum del grau

Els alumnes de Producció i Gestió hauran de fer les següents pràctiques, tal i com marca el currículum.

 • 2on curs: pràctiques internes - 4 crèdits ECTS
 • 3er curs: pràctiques internes - 4 crèdits ECTS
 • 4rt curs: pràctiques internes - 4 crèdits ECTS

Les pràctiques internes corresponen a 4 crèdits, que equivalen a 120 hores de càrrega lectiva, de les quals:

 • 100 hores es dedicaran a portar a terme algun projecte per l’escola ajudant en les tasques administratives i de gestió dels departaments instrumentals, de comunicació i de producció.
 • 20 hores es dedicaran a la redacció de la memòria, reunions amb la tutora i preparació personal.

Continguts

Experimentació de la dinàmica professional pròpia de la producció i gestió en contextos diversos. Realització de tasques concretes diverses.

Integració en equips de treball ja constituïts, també de tipus interdisciplinari.

Adequació i resposta a les exigències en diverses situacions i contextos particulars. Aplicació contextualitzada i flexible de coneixements, capacitats, experiències i sensibilitats de tipus musical i i de gestió. Les pràctiques internes es realitzen d’acord amb els projectes musicals de l’Escola i d’acord amb el perfil de l’especialitat de producció i gestió.

Els alumnes poden proposar projectes per a la realització dins l’escola que seran valorats pel departament els serveis i la direcció.

Entre altres tasques es proposen:

Coordinació de la producció i comunicació dels concerts Dimarts Toca Esmuc, contacte amb els caps de departament per poder tancar la programació, contacte amb els músics per obtenir tota la informació per poder fer el programa de ma i la comunicació per xarxes socials i per la intranet, fer la producció del concert treballant amb els serveis de l’escola i la regidoria d’escenari.

Servei de producció. Fer la producció de diferents concerts i/o projectes de l’inici al final, per poder viure i entendre el seu funcionament.

 • Marató de combos
 • Grans conjunts
 • Piano fòrum
 • Vent fòrum
 • Música ab sentits
 • Producció concerts entitats externes
 • Connecta’t a l’antiga

Servei de comunicació. Col·laborar en diferents tasques del servei de comunicació intentant aportar propostes de millora ja sigui fent un pla de comunicació específic per cada tasca o aportant els coneixements adquirits durant els estudis, sempre d’acord amb la direcció i tècnic del servei.

 • Aconseguir i seleccionar informació per fer la difusió a xarxes socials i pantalles de concerts, activitats, cursos, màsters, guardonats.
 • Fer un pla de comunicació per a la difusió de cada Màster i posar-lo en pràctica.
 • Fer un pla de comunicació per a la difusió dels cursos de formació continuada i executar-lo.
 • Fer un pla de comunicació per a la difusió dels cursos d’extensió.

Saló de l’ensenyament. Planificar i assistir a reunions, si s’escau, per planificar l’estada al Saló de l’Ensenyament. Fer la graella per dies i assistir presencialment per informar als assistents sobre l’ESMUC i els diferents graus.

Reunions amb la tutora

Els estudiants es reuniran mensualment una hora amb la professora per fer el seguiment de les pràctiques. Apart podran reunir-se amb la professora sempre que calgui per resoldre dubtes, aclariments, propostes de nous projectes.

Es faran reunions de coordinació amb els serveis de comunicació i producció, per fer el seguiment de les pràctiques.

Memòria de l'estudiant sobre el lloc de pràctiques internes

L’estudiant ha de presentar, en finalitzar el seu període de pràctiques, una memòria sobre les activitats realitzades a l’escola. La presentació d’aquesta memòria és obligatòria.

En tots els casos, la memòria acompleix els següents objectius:

 • Donar al professor-avaluador informació sobre les pràctiques realitzades per l’estudiant.
 • Obligar l’estudiant a reflexionar sobre les pràctiques realitzades, tot sistematitzant el què ha aprés durant aquest període.

Continguts mínims estàndard

Les memòries de pràctiques haurien de tenir els següents continguts mínims (entre 5 i 10 fulls):

 • Descripció de l’escola i enquadrament en l’espai d’escoles superiors de música a l’estat espanyol i a Europa.
 • Organigrama de l’escola per tal de situar l’estudiant dins de la seva estructura.
 • Descripció de les tasques portades a terme per l’estudiant dins de l’escola: importància i
 • aprofitament de la seva feina, temps morts, ritmes de treball, horaris, “situacions d’emergència”, tracte amb els treballadors de l’escola, etc.
 • Connexió del treball realitzat a l’escola amb el continguts de les assignatures de l’especialitat.
 • Annex documental de les feines fetes a l’escola. Cal respectar la confidencialitat quan es tracti d'adjuntar aquest tipus de documents.
 • Valoració personal de la feina feta a l’escola.

Avaluació

La Memòria presentada per l’estudiant, juntament amb la informació obtinguda pel professor mitjançant el seu contacte directe amb el responsable de pràctiques de l’escola i el qüestionari d’avaluació, donarà els elements bàsics per tal d’avaluar l’aprofitament acadèmic de les pràctiques.

Data de presentació de la memòria

La memòria de pràctiques es presentarà a finals dels segon quadrimestre per poder incorporar la qualificació a les actes acadèmiques, sempre d'acord amb el calendari indicat per la Secretaria Acadèmica de l’escola.