Edició de partitures amb mitjans informàtics

Resum

 • Nom: Edició de partitures amb mitjans electrònics
 • ECTS: 2
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: a determinar
 • Professor: Joan Sanmartí
 • Requisits: Introducció a la tecnologia musical.

Objectius

L’edició de partitures és l'art de realitzar una notació musical d'alta qualitat amb el propòsit de la reproducció mecànica. Amb l’arribada dels ordinadors personals des de la dècada de 1980, l’edició de partitures musicals es pot aconseguir mitjançant programes informàtics dissenyats per a aquest propòsit. Hi ha diversos programes, dissenyat per a l'escriptura, edició, impressió i reproducció de música, encara que només un pocs produeixen una qualitat comparable a la d'alta qualitat de gravat tradicional. D’entre tots ells, la aplicació Sibelius (AVID) es en aquest moments una de les mes utilitzades per la comunitat docent i professional. Aquest tipus de programes tenen moltes característiques avançades, com ara la capacitat d'extreure les parts individuals d'una partitura general, per transcriure música tocada en un teclat MIDI, i al revés, per reproduir la notació a través de MIDI. En la actualitat s'espera que pràcticament tots els compositors, orquestradors i editors puguin ser capaços d’entendre i d'utilitzar aquestes aplicacions informàtiques.

 • Mostrar i experimentar les diferents potencialitats de la aplicació Sibelius, i les seves capacitats per la ajut a la composició, l’orquestació, la docencia i l’edició.
 • Ordenació i gestió del entorn informàtic de treball.
 • Ajut a la creativitat
 • Posibilitats de sincronització amb altres tipus de aplicacions musicals
 • Ús de les xarxes, comunicació, intercanvi
 • Elaboració de materials per a l’ensenyament i integració dels recursos a l’aula
 • Resoldre problemes de notació específica, i per aprofundir en els recursos que ofereix la utilització del programari especialitzat . Aprendre a crear i editar notació musical a nivell professional.
 • Aprendre notació avançada. Les subtileses de la creació de la notació musical, i poder explorar les potencialitats de Sibelius: guions, notació vocal / coral, digitació/notació per guitarra i bateria/percussió , i textos.
 • Aprendre tècniques per accelerar la entrada de dades i edició.Ser capaç d’usar, imaginar i dissenyar activitats didàctiques
 • Experimentar pràcticament amb diferents interficies, reals i virtuals, desenvolupats amb tecnologies actuals

Continguts

 • Conceptes generals d’aplicació de la tecnologia a la notació musical i com ajut a la composició.
 • Aplicacions als diferents ambits de treball.
 • Qüestions metodològiques.
 • Internet com a eina de comunicació i font de recursos.
 • Eines informàtiques.
 • Característiques i criteris de selecció segons diferents necessitats i recursos disponibles .
 • Equipaments:
  • Ordinadors: tipus i especificacions per aplicacions musicals.
  • Sintetitzadors: tipus i especificacions.
  • Controladors: tipus i adequació a les necessitats i als objectius.
  • Altres perifèrics: àudio i gràfics.

Metodologia

L’assignatura s’organitza en sessions de classe setmanal de 2 hores.S’impartirà alternant parts de treball col.lectiu en les que s’explicaran i es treballaran els continguts teòrics i conceptuals amb d’altres destinades a les pràctiques individuals on els alumnes aplicaran aquests continguts. L’assignatura es planteja a partir del treball intensiu en cadascuna de les seccions en la que esta articulat el curs.

Avaluació

L’avaluació i qualificació es farà d’acord amb els següents elements:

 • Exercicis generats a les pràctiques. No es concep que l’estudiant aprovi l’assignatura si aquests exercicis són incomplets, altament incorrectes, o en manca qualsevol d’ells.

Recordem que l’assistència a classe és obligatòria i l’avaluació és contínua. Es tindrà tant en compte, a l’hora de posar la nota final, els resultats dels controls escrits com l’evolució i actitud de l’estudiant en vers els continguts de l’assignatura.

Bibliografia

Bàsica

 • Sibelius 6 Reference. AVID Technology, Inc. Thomas Rudolph. Vincent HAL Leonard: Books.
 • Sibelius: A Comprehensive Guide to Sibelius Music Notation Software) Thomas Rudolph. Vincent HAL Leonard: Books.
 • Mastering Sibelius 6. Marc Schonbrun, Gabriel Cobas. Delmar Cengage Learning
 • Street Smart Guide to Sibelius 6 - With Mini Workbook. Massimo Tofone - Alexander Publishing

Webs

 • http://www.sibelius.com/ 
 • http://www.sibeliusblog.com/
 • http://www.sibeliusmusic.com/
 • http://tomrudolph.berkleemusicblogs.com/
 • http://johnhinchey.com/
 • http://www.rpmseattle.com/of_note/