Electrònica II

Resum

 • Nom: Electrònica II
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 30 (15 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r.
 • Professor: Josep Maria Comajuncosas
 • Requisits: Electrònica I, Tècniques de programació I

Objectius

 • Conèixer les tècniques i conceptes de microelectrònica que permeten entendre el funcionament i abordar el disseny d’interfícies musicals.
 • Aprendre l’ús de l’entorn de desenvolupament i la programació d’un microcontrolador d’ús general.
 • Aprendre les tècniques bàsiques de programació de microcontroladors per a interaccionar amb el món físic.
 • Interpretació correcta dels manuals de components electrònics i sensors.
 • Conèixer les eines fonamentals per l’acondicionament analògic del senyal proveït per sensors.
 • Conèixer les eines fonamentals per a gestionar circuits externs de potència.
 • Conèixer els protocols de comunicació estàndar entre microcontroladors i components digitals discrets, i entre microcontroladors i l’ordinador.
 • Saber extendre les prestacions d’un microcontrolador afegint components hardware addicionals.
 • Planificar el procés de fabricació d’una interfície musical de disseny propi.

Continguts

 • Tema 1 Conceptes d'electrònica digital
 • Tema 2 Arquitectura de microcontroladors. Arduino.
 • Tema 3 Programació de l'Arduino.
 • Tema 4 Entrades i sortides digitals
 • Tema 5 ADC/DAC i sensors
 • Tema 6 MIDI
 • Tema 7 SPI. Components externs
 • Tema 8 Interfícies de potència

Metodologia

Hi ha un total de 15 sessions presencials. Cada sessió presencial té 2h de durada, repartides aproximadament en: 1h d’explicació teórico-pràctica (o menys) i 1h de treball pràctic supervisat (o més). Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de d’aproximadament el 50% del temps de docència (hi ha 10 pràctiques i projecte final) i aproximadament el doble del temps de docència en treball personal. Cal realitzar un projecte final més lliure que suposarà aproximadament una quarta part del total de treball autònom previst. En aquesta asignatura no hi ha examens, per tant l’avaluació és únicament i exclusiva en base a les practiques realitzades.

Avaluació

 • 75% Pràctiques
 • 25% Projecte final
 • Per poder aprovar, cal tenir aprovades les practiques i el projecte i haver presentat almenys el 60% de les practiques (n’hi ha 10).
 • Del projecte final es valora especialmente l’autonomia i capacitat d’afrontar en solitari un projecte en un período limitat de temps.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5

Bibliografia

 • Agarwal, Anant, and Jeffrey Lang. Foundations of analog and digital electronic circuits. Morgan Kaufmann, 2005.
 • Boxall, John. Arduino Workshop: A Hands-on Introduction with 65 Projects. No Starch Press, 2013.
 • Evans, Brian. Beginning Arduino Programming. Apress, 2011.
 • Karvinen, Tero, Kimmo Karvinen, and Ville Valtokari. Make: Sensors: A Hands-On Primer for Monitoring the Real World with Arduino and Raspberry Pi. Maker Media, Inc., 2014.
 • Monk, Simon. Programming Arduino: Getting Started with Sketches. McGraw-Hill, 2012.
 • Noble, Joshua. Programming interactivity. O'Reilly Media, Inc., 2009.
 • Scherz, Paul. Practical electronics for inventors. McGraw-Hill, Inc., 2006.
 • The Arduino Playground. Recurs Web http://playground.arduino.cc/
 • Tokheim, Roger. Schaum's Outline of Digital Principles. McGraw-Hill, Inc., 1994.