Electrotècnia

Resum

 • Nom: Electrotècnia
 • ECTS: 6
 • Hores lectives: 60 (30 sessions de 2h cadascuna)
 • Quatrimestre: Anual
 • Professor: Enric Giné
 • Requisits: Introducció a la tecnologia musical, Fonaments d’Acústica, Electrònica I, Física i matemàtiques per la música I.

Objectius

 • Adquirir perspectiva històrica i visió global de les tecnologies aplicades a l’enregistrament i difusió del so.
 • Fomentar els coneixements transversal d’aplicació entre la teoria i pràctica de les diverses disciplines del coneixement relacionades amb el so.
 • Fomentar la destresa en el càlcul mental, estimacions generals i diagnosi de problems tecnològics.
 • Comprendre i utilizar correctament les tecnologies i eines a l’abast per a la mesura i parametrització objectiva del so i la seva relació amb altres valoracions o aplicacions de tipus subjectiu o artístic.
 • Fomentar l’esperit crític en la valoració i aplicació de diferents solucions tecnològiques.

Continguts

 • Visió històrica de la tecnologia aplicada al so. 
 • Infrastructures: corrent i senyal.
 • Coneixements aprofundits en tecnologies de transducció (microfonia, altaveus).
 • Medis i equips d’enregistrament en els àmbits analògic i digital.
 • Conversors, interfícies i protocols de transmissió del so en els àmbits analògic i digital.
 • Tecnologies aplicades a la producció artístico-tècnica: processat de dinàmica, EQ i efectes. Codificació perceptual.

Metodologia

Hi ha un total de 30 sessions presencials. Cada sessió presencial és de 2 hores, repartides en explicació teòrica, demostracions pràctiques i resolució d’exercicis i qüestions vinculades. Per cada sessió, s’estima una dedicació promig no presencial dirigida de 1h (total 30h). La resta de temps personal es dedica a consolidar la teoría i preparar els tests (total 30h).

Avaluació

La nota final es determinarà a partir de combinar les qualificacions en els 4 exercicis escrits realitzats durant el curs:

 • 20%, TEST1
 • 20%, TEST2
 • 20%, TEST3
 • 40%, TEST FINAL

Els exercicis escrits contindran preguntes curtes de resposta múltiple o de resposta oberta. Per al càlcul de la nota final es ponderaran aquests 2 elements amb pesos respectius del 60% (tests) i el 40% (pràctiques).

Bibliografia

 • Acoustic Design for the Home Studio. Mitch Gallagher. Thomson Course Technology
 • Acoustics and Psychoacoustics. David M Howard & James Angus. Focal Press
 • Audio Engineer’s Reference Book. Michael Talbot-Smith. Focal Press, 2.ed., 1999
 • Audio Engineeering Explained. Douglas Self, Ed. Focal Press, 1ed., 2010
 • Audio Metering. Eddy Bøgh Brixen. Broadcast Publishing
 • Critical Listening Skills for Audio Professionals. F. Alton Everest. Thomson Course Technology.
 • Digital Audio Technology. Sony Service Centre Europe. Focal Press, 4ed., 2001
 • Echo & Reverb. Peter Doyle. Wesleyan University Press, 2005
 • Environmental effects on the speed of sound. Dennis A. Bohn. Rane Corporation
 • Handbook for sound engineers. Glen M. Ballou (editor). Focal Press, 2ed., 2002
 • Introduction to digital audio coding and standards. M. Bosi, R. Goldberg. Kluwer Academic Publishers, 2003
 • iTunes Music. Bob Katz. Focal Press, 1ed., 2013
 • Master Handbook of Acoustics. F.Alton Everest. Focal Press
 • Mastering Audio. Bob Katz. Focal Press
 • Micrófonos. Tecnología y aplicaciones. John Borwick. Butterwoth-Heinemann Ltd.1990
 • Mikrofone in Theorie und Praxis. Thomas Görne. Elektor-Verlag GmbH, Aachen
 • Mikrofone-Aufnahmetechnik. Michael Dickreiter. Hirzel Verlag
 • Mixers, signal processors, Microphones & more. Bill Gibson. Thomson Course Technology.
 • Principles of Digital Audio. Ken C. Pohlmann. McGrawHill Professional, 4ed., 2001
 • Pro Audio Reference. Dennis A. Bohm. Rane Ed.
 • Sound FX. Alexander U. Case. Focal Press
 • Sound Reinforcement Handbook. Gary Davis & Ralph Jones. HLP (Yamaha)
 • Sound System Engineering. Don Davis & Eugene Patronis, Jr. Focal Press, 2006
 • Stereophonic Sound Recording. Christian Hugonnet, Pierre Walder. John Wiley &Sons
 • The Art of Digital Audio. John Watkinson. Focal Press. 3ed., 2001
 • The Microphone book. John Eargle & Ray A. Rayburn. Focal Press, 2013
 • The New Stereo Soundbook. Ron Streicher & F.Alton Everest. Focal Press
 • The Science of Sound. Thomas D. Rossing. Addison Wesley. 2ed. 1990
 • Tontechnik. Thomas Görne. Fachbuchverlag Leipzig
 • Uso de los micrófonos. Alec Nisbett. Focal Press