Fonaments d'acústica

Resum

 • Nom: Fonaments d'Acústica
 • ECTS: 3
 • Hores lectives: 45 (15 sessions de 3h cadascuna)
 • Quatrimestre: 1r. i 2n.
 • Professors: Enric Giné, Perfecto Herrera, Paul Poletti
 • Requisits: no en té.

Objectius

 • Explicar els fonaments físics de la generació del so en els instruments musicals acústics, i les seves característiques perceptuals més rellevants
 • Adquirir coneixements bàsics sobre la utilització, rol i funció dels instruments musicals en les cultures musicals occidentals
 • Classificar els instruments segons criteris físics i acústics

Continguts

 • Física elemental de sistemes vibratoris en cordes, tubs, membranes, plaques i varilles.
 • Trets físics perceptuals del so.
 • Propagació d'ones.
 • Tècniques i eines elementals d'anàlisi de so.
 • Caracterització acústica de les diferents famílies d'instruments.

Metodologia

Les 45 hores de classe es distribueixen al llarg de 15 setmanes, en 30 sessions d'1h:30'. Cada setmana hi ha una sessió de teoria (1h:30') i una sessió de pràctiques (1h:30'). Per cada pràctica, s’estima una dedicació no presencial dirigida de 2h (hi ha 11 pràctiques). Per cada examen de teoria, s’estima una dedicació no presencial d’aprenentatge autònom de 4h (hi ha 3 examens)

Avaluació

 • 40% Pràctiques
 • 60% Teoria:
  • 20% Prova d’avaluació 1
  • 20% Prova d’avaluació 2
  • 20% Prova d’avaluació 3
 • Per poder fer mitja entre la teoria i les pràctiques, cal tenir les dues parts aprovades per separat amb nota igual o superior a 5.
 • Les tres proves d’avaluació fan mitja entre elles amb nota superior o igual a 4.
 • La no presentació a alguna de les proves representa haver de repetir l’assignatura.
 • La no presentació d’alguna de les pràctiques representa haver de repetir l’assignatura.
 • Qualsevol pràctica entregada amb retard, tindrà com a nota màxima un 5.

Bibliografia

 • ACÚSTICA FISICO-MUSICAL; Antonio Calvo-Manzano; Real Música
 • THE SCIENCE OF SOUND; Thomas D. Rossign; Addison-Wesley
 • THE PHYSICS OF MUSICAL INSTRUMENTS; Neville H. Fletcher & Thomas D. Rossign; Springer-Verlag
 • FUNDAMENTALS OF MUSICAL ACOUSTICS; Arthur H. Benade; New York Dover Publications
 • ACOUSTICAL FOUNDATIONS OF MUSIC; John Backus
 • ACÚSTICA MUSICAL; Gonzalo Fdez. de la Gándara y Miguel Lorente; ICCMU
 • FUNDAMENTALS OF ACOUSTICS; Lawrence E. Kinsler & Austin R. Frey; John Wiley & Sons, INC
 • FÍSICA; Paul A. Tipler; Ed. Reverté
 • ACUSTICA; Leo L. Beranek; Editorial Hispano Americana S.A.
 • THE PHYSICS OF MUSIC; Alexander Wood; Methuen Co LTD.